" มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและมีศักยภาพในการทํางานในห้องสมุดโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ต่างๆ และประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการบริการสารสนเทศ "

วันที่ 6 กันยายน 2560 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ถวายเพลพระ

วันที่ 6 กันยายน 2560 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณาจารย์  พร้อมด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4  ร่วมทำบุญถวายเพลพระ  ณ  ห้องพิกุล  ตึกใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 06-09-2017 ผู้เช้าชม 117

วันที่ 6 กันยายน 2560 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ถวายเพลพระ


Big Cleaning Day 2017

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10)

เผยแพร่เมื่อ 27-07-2017 ผู้เช้าชม 63

Big Cleaning Day 2017


โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'อธิการบดี' มรภ.กําแพงเพชร

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "สุวิทย์ วงษ์บุญมาก" เป็นอธิการบดีมรภ.กําแพงเพชร อีกวาระหนึ่ง ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 25-06-2017 ผู้เช้าชม 96

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 'อธิการบดี' มรภ.กําแพงเพชร


ทั้งหมด

ประธานโปรแกรมวิชา
โปรแกรมวิชา - สาขาวิชา - กลุ่มวิชา


โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกำแพงเพชร

เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง
จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-721878, 055-706526