การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา

วันที่ 9 มิถุนายน 2564

เผยแพร่เมื่อ 9 มิถุนายน 2564 146 Share


วันที่ 9 มีนาคม 2564 ท่านอธิการบดี นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานห้องสมุด ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

วันที่ 9 มีนาคม 2564 รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ศึกษาดูงานห้องสมุด ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โดยมีท่าน ผอ.สอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม พร้อมทั้งคุณครูศรินญา ชาญเชี่ยว และคุณครูณภัทร บุญพูลเกิด (ครูบรรณารักษ์) ร่วมเป็นวิทยากรนำชมห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และห้องแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

เผยแพร่เมื่อ 9 มีนาคม 2564 101 Share


วันที่ 2 มีนาคม 2564 กิจกรรมแนะแนวและสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 2 มีนาคม 2564 คณาจารย์โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเชิงบูรณาการและสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าบรรณารักษ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ โรงเรียนต่าง ๆ อาทิ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ เป็นต้น โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและผสมผสานกับกิจกรรมแนะแนวเชิงบูรณาการเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตระหนักถึงคุณค่าของห้องสมุดและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2564 125 Share


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของยุวบรรณารักษ์ในจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โปรแกรมบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา ได้ดำเนินการจัดโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของยุวบรรณารักษ์ในจังหวัดกำแพงเพชร ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เพื่อส่งเสริมทักษะให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถปฏิบัติงานในห้องสมุดโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 50 คน และในรอบสุดท้ายมีทีมยุวบรรณารักษ์ (ม.ปลาย) จำนวน 3 ทีม ที่สามารถผ่านเข้ามานำเสนอโครงงานนวัตกรรมห้องสมุด ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมทั้งได้รับทุนการศึกษาจากโครงการนี้ร่วม 3,000 บาท

เผยแพร่เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2564 127 Share


วันที่ 31 มกราคม 2564 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 31 มกราคม 2564 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาทักษะดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เกิดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในวิชาชีพเพื่อการก้าวสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาในโปรแกรมวิชาฯ วิทยากร โดย คุณจิรพงษ์ เทียนแขก และคุณเมตตรัย ตะติยะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 31 มกราคม 2564 2 455 Share


มีต่อ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 5712207 สัมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่ 3 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ (ประธานโปรแกรม) คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 ร่วมสัมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 5712207 

เผยแพร่เมื่อ 3 มีนาคม 2561 0 1,578 Share


ห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0 : ทรัพยากรสารสนเทศยุคไทยแลนด์ 4.0

        ทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources) คือ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ที่เป็นแก่นหรือเนื้อหาสำคัญที่ได้จำแนก ชี้แจง แสดงออกมาให้ปรากฏ โดยการกลั่นกรองเรียบเรียงและประมวลไว้โดยใช้ภาษา สัญลักษณ์ รูปภาพ รหัส และอื่นๆ รวมทั้งบันทึกลงบนวัสดุหลายชนิด เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา 

เผยแพร่เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 0 3,163 Share


การบริหารห้องสมุดยุค Thailand 4.0 : การบริหารห้องสมุด

ห้องสมุดยุคใหม่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการดำเนินงาน การบริหารงานให้ทันต่อกระแสการปรับเปลี่ยนของโลก เพราะปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้โลกเปลี่ยนแปลงไป จากยุคอุตสาหกรรม เข้าสู่ยุคสังคมข่าวสาร หรือยุคสารสนเทศ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการเรียนรู้ ของมนุษย์เป็นอย่างมากซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสืบเนื่องมาจากพลัง และศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยให้จัดการสารสนเทศจำนวนมหาศาล ลดข้อจำกัดทางด้านเวลา ระยะทาง ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ ดังนั้นห้องสมุดยุคใหม่ต้องปรับปรุงรูปแบบการให้บริการแบบใหม่เพราะแนวโน้มของการใช้ห้องสมุดในปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2560 0 2,912 Share


ห้องสมุดยุค Thailand 4.0 : ความหมายของ Thailand 4.0

        Thailand 4.0 นับเป็นโมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคนี้ที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมไปด้วยกัน ช่วยกันผลักดันไปพร้อม ๆ กัน สิ่งสำคัญที่สุดในการทำให้โมเดลนี้ประสบความสำเร็จก็คือ ต้องคิดให้มาก คิดให้จบ อ่านให้ขาด ต้องกล้าเปลี่ยนแปลง อย่ามัวแต่โทษกันเมื่อมีอะไรผิดพลาด เพราะทุกอย่างเปรียบเสมือนการเรียนรู้ ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็เหมือนกับเราย่ำอยู่กับที่ ซึ่งด้วยกับโมเดล Thailand 4.0 นี้บวกกับพลังของคนในชาติ การเปลี่ยนแปลงจาก ‘ประเทศกำลังพัฒนา’ ไปสู่ ‘ประเทศพัฒนาแล้ว’ คงไม่ใช่แค่เรื่องในความฝันอีกต่อไป

เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2560 0 6,124 Share


ห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0,ทรัพยากรสารสนเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0

ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สื่อหรือวัสดุที่ใช้เก็บบันทึกสารสนเทศ  เราใช้วัสดุหลายรูปแบบในการบันทึก    ทั้งนี้เนื่องจากสารสนเทศมีทั้งตัวอักษร  ข้อความ  รูปภาพ และเสียง    ซึ่งอาจจัดกลุ่มทรัพยากรสารสนเทศได้เป็น 3 ประเภทคือ   (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม,  2549) 1. วัสดุตีพิมพ์ (printed materials)  2. วัสดุไม่ตีพิมพ์ (non-printed material)   3. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (electronic database

เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2560 0 1,643 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร