หลักสูตร ค.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา) ได้รับการรับรองคุณภาพของหลักสูตรจาก "กระทรวงการอุดมศึกษาฯ" และผ่านการรับรองคุณวุฒิที่ใช้สอบบรรจุข้าราชการครูจาก "กระทรวงศึกษาธิการ" เรียบร้อยแล้ว

เผยแพร่เมื่อ 9 เมษายน 2563 79 Share


การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การตัดต่อสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Filmora

วันที่ 11 มีนาคม 2563 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตัดต่อสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรม Filmora ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยได้รับเกียรติจาก คุณจิรพงษ์ เทียนแขก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรฝึกอบรมในครั้งนี้

เผยแพร่เมื่อ 11 มีนาคม 2563 52 Share


สัมมนาทางวิชาการ (ภาคเช้า) เรื่อง ความคาดหวังของผู้ประกอบการและทักษะที่จำเป็นในยุคไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 9 มีนาคม 2563 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ (ภาคเช้า) นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ความคาดหวังของผู้ประกอบการและทักษะที่จำเป็นในยุคไทยแลนด์ 4.0  โดยวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เผยแพร่เมื่อ 9 มีนาคม 2563 60 Share


ศึกษาดูงาน (ภาคบ่าย) ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันที่ 9 มีนาคม 2563 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ (ภาคบ่าย) นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการห้องสมุดในยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษาให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ 9 มีนาคม 2563 58 Share


เปิดโลกทัศน์​เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 8 มีนาคม 2563 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา จัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ "ศิษย์เก่าชาวบรรณารักษศาสตร์"  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (LIS KPRU)  โดยมีตัวแทนศิษย์เก่าจำนวน 3 ท่าน ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ....

เผยแพร่เมื่อ 8 มีนาคม 2563 51 Share


มีต่อ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 5712207 สัมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่ 3 มีนาคม 2561 รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ (ประธานโปรแกรม) คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 ร่วมสัมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 5712207 

เผยแพร่เมื่อ 3 มีนาคม 2561 0 400 Share


ห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0 : ทรัพยากรสารสนเทศยุคไทยแลนด์ 4.0

        ทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources) คือ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ที่เป็นแก่นหรือเนื้อหาสำคัญที่ได้จำแนก ชี้แจง แสดงออกมาให้ปรากฏ โดยการกลั่นกรองเรียบเรียงและประมวลไว้โดยใช้ภาษา สัญลักษณ์ รูปภาพ รหัส และอื่นๆ รวมทั้งบันทึกลงบนวัสดุหลายชนิด เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา 

เผยแพร่เมื่อ 5 ตุลาคม 2560 0 1,783 Share


การบริหารห้องสมุดยุค Thailand 4.0 : การบริหารห้องสมุด

ห้องสมุดยุคใหม่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการดำเนินงาน การบริหารงานให้ทันต่อกระแสการปรับเปลี่ยนของโลก เพราะปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้โลกเปลี่ยนแปลงไป จากยุคอุตสาหกรรม เข้าสู่ยุคสังคมข่าวสาร หรือยุคสารสนเทศ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการเรียนรู้ ของมนุษย์เป็นอย่างมากซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสืบเนื่องมาจากพลัง และศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยให้จัดการสารสนเทศจำนวนมหาศาล ลดข้อจำกัดทางด้านเวลา ระยะทาง ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ ดังนั้นห้องสมุดยุคใหม่ต้องปรับปรุงรูปแบบการให้บริการแบบใหม่เพราะแนวโน้มของการใช้ห้องสมุดในปัจจุบัน

เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2560 0 1,441 Share


ห้องสมุดยุค Thailand 4.0 : ความหมายของ Thailand 4.0

        Thailand 4.0 นับเป็นโมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคนี้ที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมไปด้วยกัน ช่วยกันผลักดันไปพร้อม ๆ กัน สิ่งสำคัญที่สุดในการทำให้โมเดลนี้ประสบความสำเร็จก็คือ ต้องคิดให้มาก คิดให้จบ อ่านให้ขาด ต้องกล้าเปลี่ยนแปลง อย่ามัวแต่โทษกันเมื่อมีอะไรผิดพลาด เพราะทุกอย่างเปรียบเสมือนการเรียนรู้ ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็เหมือนกับเราย่ำอยู่กับที่ ซึ่งด้วยกับโมเดล Thailand 4.0 นี้บวกกับพลังของคนในชาติ การเปลี่ยนแปลงจาก ‘ประเทศกำลังพัฒนา’ ไปสู่ ‘ประเทศพัฒนาแล้ว’ คงไม่ใช่แค่เรื่องในความฝันอีกต่อไป

เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2560 0 4,607 Share


ห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0,ทรัพยากรสารสนเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0

ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สื่อหรือวัสดุที่ใช้เก็บบันทึกสารสนเทศ  เราใช้วัสดุหลายรูปแบบในการบันทึก    ทั้งนี้เนื่องจากสารสนเทศมีทั้งตัวอักษร  ข้อความ  รูปภาพ และเสียง    ซึ่งอาจจัดกลุ่มทรัพยากรสารสนเทศได้เป็น 3 ประเภทคือ   (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม,  2549) 1. วัสดุตีพิมพ์ (printed materials)  2. วัสดุไม่ตีพิมพ์ (non-printed material)   3. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (electronic database

เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2560 0 424 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร