อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การพัฒนาและผลิตสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในงานห้องสมุด”

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การพัฒนาและผลิตสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในงานห้องสมุด”

เผยแพร่เมื่อ 14-01-2017 ผู้ชม 655

ปัจจุบันการเรียนการสอนนั้น ไม่ได้มีแต่อยู่หน้าชั้นเรียนเท่านั้น สื่อและเนื้อหาที่ส่งเสริมการเรียนรู้ต่างมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเฉพาะสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในช่วงวัยต่างๆ ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ที่สำคัญคือ ครูผู้สอน

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การพัฒนาและผลิตสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในงานห้องสมุด”

6 ธ.ค. 59 โครงการบรรณารักษ์ คิดดี ทำดี เพื่อพ่อ ส่งมอบห้องสมุด 3D

6 ธ.ค. 59 โครงการบรรณารักษ์ คิดดี ทำดี เพื่อพ่อ ส่งมอบห้องสมุด 3D

เผยแพร่เมื่อ 06-12-2016 ผู้ชม 371

สืบเนื่องจาก โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จึงได้จัดโครงการบรรณารักษ์ คิดดี ทำดี เพื่อพ่อ บูรณาการกับการบริการวิชาการ เพื่อนำองค์ความรู้ของนักศึกษา เข้าไปช่วยในการปรับปรุง พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) ให้เป็นห้องสมุด 3D

6 ธ.ค. 59 โครงการบรรณารักษ์ คิดดี ทำดี เพื่อพ่อ ส่งมอบห้องสมุด 3D

3-4 ธ.ค. 59 โครงการบรรณารักษ์ คิดดี ทำดี เพื่อพ่อ : คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

3-4 ธ.ค. 59 โครงการบรรณารักษ์ คิดดี ทำดี เพื่อพ่อ : คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 03-12-2016 ผู้ชม 347

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จึงได้จัดโครงการบรรณารักษ์ คิดดี ทำดี เพื่อพ่อ บูรณาการกับการบริการวิชาการ เพื่อนำองค์ความรู้ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เข้าไปช่วยในการปรับปรุง พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน)

3-4 ธ.ค. 59 โครงการบรรณารักษ์ คิดดี ทำดี เพื่อพ่อ : คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร