นิเทศนักศึกษาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

นิเทศนักศึกษาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

เผยแพร่เมื่อ 26-12-2017 ผู้ชม 164

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

นิเทศนักศึกษาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 26-12-2017 ผู้ชม 145

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนกำแพงเพชรวิทยาคม

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนกำแพงเพชรวิทยาคม

เผยแพร่เมื่อ 26-12-2017 ผู้ชม 188

อาจารย์โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนกำแพงเพชรวิทยาคม

นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โรงเรียนกำแพงเพชรวิทยาคม

นิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก
นิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก

นิเทศนักศึกษา งานวิทยบริการและงานห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
นิเทศนักศึกษา งานวิทยบริการและงานห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

นิเทศนักศึกษา TCDC เชียงใหม่

นิเทศนักศึกษา TCDC เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ 31-03-2017 ผู้ชม 147

นิเทศนักศึกษา TCDC เชียงใหม่

นิเทศนักศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
นิเทศนักศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

นิเทศนักศึกษา ห้องสมุด โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม
นิเทศนักศึกษา ห้องสมุด โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

นิเทศนักศึกษา ห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
นิเทศนักศึกษา ห้องสมุด วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร

นิเทศนักศึกษา ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร
นิเทศนักศึกษา ห้องสมุดประชาชนจังหวัดกำแพงเพชร

นิเทศนักศึกษา หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่
นิเทศนักศึกษา หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่

นิเทศนักศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
นิเทศนักศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นิเทศนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิเทศนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่