การพัฒนาทักษะวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ : การตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมิเดีย

การพัฒนาทักษะวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ : การตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมิเดีย

เผยแพร่เมื่อ 18-02-2017 ผู้ชม 245

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 1 - 3

การพัฒนาทักษะวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ : การตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมิเดีย

การพัฒนาทักษะวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ : การซ่อมและลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่าย

การพัฒนาทักษะวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ : การซ่อมและลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่าย

เผยแพร่เมื่อ 18-02-2017 ผู้ชม 245

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 1 - 3

การพัฒนาทักษะวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ : การซ่อมและลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่าย

การพัฒนาทักษะวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ : การออกแบบและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์

การพัฒนาทักษะวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ : การออกแบบและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์

เผยแพร่เมื่อ 17-02-2017 ผู้ชม 286

โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 1 - 3 จำนวน 3 หลักสูตร

การพัฒนาทักษะวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ : การออกแบบและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมนักศึกษา (QA.KM) ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

โครงการฝึกอบรมนักศึกษา (QA.KM) ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 05-02-2017 ผู้ชม 239

อบรมนักศึกษา (QA.KM) ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
- ทักษะภาษาอังกฤษ
- ทักษะการเรียนรู้แบบร่วมมือ

โครงการฝึกอบรมนักศึกษา (QA.KM) ในศตวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร