ประเทศ 4.0 (Thailand 4.0)

ประเทศ 4.0 (Thailand 4.0)

เผยแพร่เมื่อ 27-04-2017 ผู้ชม 759

Thailand 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่จะน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปาน กลาง กับดักความเหลื่อมล้ า และกับดักความไม่สมดุล พร้อมๆกับเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ ประเทศในโลก ที่หนึ่ง ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในบริบทของโลกยุค The Fourth Industrial Revolution อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางที่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้วางไว้ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยขับเคลื่อนผ่านกลไก “ประชารัฐ” 

ประเทศ 4.0 (Thailand 4.0)

สัมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สัมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

เผยแพร่เมื่อ 20-04-2017 ผู้ชม 140

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 บรรณารักษศาสตร์ฯ สัมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สัมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

30 พ.ย. 59 สัมมนาทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษ์และนักสารสนเทศในศตวรรษที่ 21

30 พ.ย. 59 สัมมนาทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษ์และนักสารสนเทศในศตวรรษที่ 21

เผยแพร่เมื่อ 30-11-2016 ผู้ชม 460

สัมมนาทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษ์และนักสารสนเทศในศตวรรษที่ 21

30 พ.ย. 59 สัมมนาทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์ บรรณารักษ์และนักสารสนเทศในศตวรรษที่ 21

รายงานสรุปผลการฝึกประสบการณ์ปฏิบัติงานวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

รายงานสรุปผลการฝึกประสบการณ์ปฏิบัติงานวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 26-11-2016 ผู้ชม 367

วันที่ 25 พ.ย. 59 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 5612206 รายงานสรุปผลการฝึกประสบการปฏิบัติงานวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

รายงานสรุปผลการฝึกประสบการณ์ปฏิบัติงานวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์