บูรณาการเรียนรู้ กับ การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ

บูรณาการเรียนรู้ กับ การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ

เผยแพร่เมื่อ 11-03-2018 ผู้ชม 173

วันที่ 11-13 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก อาจารย์ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ บูรณาการเรียนรู้ กับ การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ในรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานห้องสมุด (Software Package for Library Work)

บูรณาการเรียนรู้ กับ การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ

ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อ.เมืองกำแพงเพชร : บรรณารักษ์ฯ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.กพ.

ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อ.เมืองกำแพงเพชร : บรรณารักษ์ฯ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.กพ.

เผยแพร่เมื่อ 19-12-2016 ผู้ชม 849

โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร บริการวิชาการ ณ  ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อ.เมืองกำแพงเพชร

ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อ.เมืองกำแพงเพชร : บรรณารักษ์ฯ คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.กพ.