ห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0 : ทรัพยากรสารสนเทศยุคไทยแลนด์ 4.0

ห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0 : ทรัพยากรสารสนเทศยุคไทยแลนด์ 4.0

เผยแพร่เมื่อ 05-10-2017 ผู้ชม 1,524

        ทรัพยากรสารสนเทศ (Information Resources) คือ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ที่เป็นแก่นหรือเนื้อหาสำคัญที่ได้จำแนก ชี้แจง แสดงออกมาให้ปรากฏ โดยการกลั่นกรองเรียบเรียงและประมวลไว้โดยใช้ภาษา สัญลักษณ์ รูปภาพ รหัส และอื่นๆ รวมทั้งบันทึกลงบนวัสดุหลายชนิด เป็นบ่อเกิดแห่งปัญญา 

ห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0 : ทรัพยากรสารสนเทศยุคไทยแลนด์ 4.0

การบริหารห้องสมุดยุค Thailand 4.0 : การบริหารห้องสมุด

การบริหารห้องสมุดยุค Thailand 4.0 : การบริหารห้องสมุด

เผยแพร่เมื่อ 28-09-2017 ผู้ชม 1,111

ห้องสมุดยุคใหม่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการดำเนินงาน การบริหารงานให้ทันต่อกระแสการปรับเปลี่ยนของโลก เพราะปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้โลกเปลี่ยนแปลงไป จากยุคอุตสาหกรรม เข้าสู่ยุคสังคมข่าวสาร หรือยุคสารสนเทศ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการเรียนรู้ ของมนุษย์เป็นอย่างมากซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสืบเนื่องมาจากพลัง และศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ช่วยให้จัดการสารสนเทศจำนวนมหาศาล ลดข้อจำกัดทางด้านเวลา ระยะทาง ส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารได้ทุกเวลา และทุกสถานที่ ดังนั้นห้องสมุดยุคใหม่ต้องปรับปรุงรูปแบบการให้บริการแบบใหม่เพราะแนวโน้มของการใช้ห้องสมุดในปัจจุบัน

การบริหารห้องสมุดยุค Thailand 4.0 : การบริหารห้องสมุด

ห้องสมุดยุค Thailand 4.0 : ความหมายของ Thailand 4.0

ห้องสมุดยุค Thailand 4.0 : ความหมายของ Thailand 4.0

เผยแพร่เมื่อ 28-09-2017 ผู้ชม 4,342

        Thailand 4.0 นับเป็นโมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคนี้ที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมไปด้วยกัน ช่วยกันผลักดันไปพร้อม ๆ กัน สิ่งสำคัญที่สุดในการทำให้โมเดลนี้ประสบความสำเร็จก็คือ ต้องคิดให้มาก คิดให้จบ อ่านให้ขาด ต้องกล้าเปลี่ยนแปลง อย่ามัวแต่โทษกันเมื่อมีอะไรผิดพลาด เพราะทุกอย่างเปรียบเสมือนการเรียนรู้ ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็เหมือนกับเราย่ำอยู่กับที่ ซึ่งด้วยกับโมเดล Thailand 4.0 นี้บวกกับพลังของคนในชาติ การเปลี่ยนแปลงจาก ‘ประเทศกำลังพัฒนา’ ไปสู่ ‘ประเทศพัฒนาแล้ว’ คงไม่ใช่แค่เรื่องในความฝันอีกต่อไป

ห้องสมุดยุค Thailand 4.0 : ความหมายของ Thailand 4.0

ห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0,ทรัพยากรสารสนเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0

ห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0,ทรัพยากรสารสนเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0

เผยแพร่เมื่อ 28-09-2017 ผู้ชม 259

ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สื่อหรือวัสดุที่ใช้เก็บบันทึกสารสนเทศ  เราใช้วัสดุหลายรูปแบบในการบันทึก    ทั้งนี้เนื่องจากสารสนเทศมีทั้งตัวอักษร  ข้อความ  รูปภาพ และเสียง    ซึ่งอาจจัดกลุ่มทรัพยากรสารสนเทศได้เป็น 3 ประเภทคือ   (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม,  2549) 1. วัสดุตีพิมพ์ (printed materials)  2. วัสดุไม่ตีพิมพ์ (non-printed material)   3. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (electronic database

ห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0,ทรัพยากรสารสนเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0

การบริหารห้องสมุดยุคThailand 4.0 : อาคารและสถานที่ห้องสมุดยุคThailand 4.0

การบริหารห้องสมุดยุคThailand 4.0 : อาคารและสถานที่ห้องสมุดยุคThailand 4.0

เผยแพร่เมื่อ 28-09-2017 ผู้ชม 617

สำหรับโครงการสร้างอาคารใหม่ แนวทางสมัยใหม่ที่นิยมมาก ที่สุดคือการสร้างพื้นที่เปิดโล่ง พื้นที่เปิดโล่งแก้ไขปัญหาความ ไม่แน่นอนบางประการที่กล่าวถึงในส่วนที่แล้ว รวมทั้งความ เป็นไปได้ในการแปลงโครงสร้างใหม่ได้อย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด การดำเนินงานพื้นที่เปิดโล่งที่ประสบความสำเร็จสูงสุดคือการ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการเชื่อมต่อพื้นที่เหล่านี้ เพื่อเลี่ยงการจราจรที่ไม่จำเป็นผ่านตัวอาคาร ซึ่งอาจเกิดจากบันได ที่วางตำแหน่งไม่เหมาะสม หรือชั้นลอยที่ออกแบบวางแผนไว้ อย่างอ่อนด้อย หรือช่องรับแสงครอบพื้นที่เปิดโล่งเพียงเพื่อ ผลทางสถาปัตยกรรม พื้นที่เปิดโล่งซึ่งเสนอความเป็นไปได้ที่ไร้ขอบเขตช่วยให้การ เตรียมรับสถานการณ์อนาคตผิดพลาดได้ยาก

การบริหารห้องสมุดยุคThailand 4.0 : อาคารและสถานที่ห้องสมุดยุคThailand 4.0

การบริหารห้องสมุดยุค Thailand 4.0 : ลักษณะห้องสมุดและการศึกษายุค thailand 4.0

การบริหารห้องสมุดยุค Thailand 4.0 : ลักษณะห้องสมุดและการศึกษายุค thailand 4.0

เผยแพร่เมื่อ 28-09-2017 ผู้ชม 435

การศึกษาจึงต้องเร่งดำเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับเด็กไทย ได้เข้าก้าวสู่ Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้าน เช่นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เป็นหัวใจสำคัญในการสื่อสารกับนานาชาติ ทั้งเพื่อการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ การประสานความร่วมมือ และการค้าขาย ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการยกระดับภาษาอังกฤษของประเทศผ่านโครงการสำคัญต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาครูภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการ Boot Camp, จัดทำแอพพลิเคชั่น Echo Hybrid, Echo English เป็นต้น

การบริหารห้องสมุดยุค Thailand 4.0 : ลักษณะห้องสมุดและการศึกษายุค thailand 4.0

ห้องสมุดยุค 4.0 : งานบริการห้องสมุด

ห้องสมุดยุค 4.0 : งานบริการห้องสมุด

เผยแพร่เมื่อ 28-09-2017 ผู้ชม 541

หัวใจหลักของสถาบันบริการสารนิเทศ คือ การบริการที่เป็นที่น่าประทับใจ ที่เกิดจากผู้มาใช้บริการ เกิดความพึงพอใจกับผู้ใช้บริการ ส่งผลให้เกิดความเต็มใจและยินดีให้บริการตากผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดด้วยเช่นกัน เนื่องจากการบริการนั้นเป็นภาพลักษณ์แรกที่ผู้มารับบริการพบเห็นเป็นสิ่งแรก ในการเข้าใช้บริการห้องสมุดในแต่ละครั้ง การได้รับความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการหรือการมีมิตรไมตรีต่อกันนั้น ย่อมเป็นจุดเริ่มต้นของความความประทับใจทั้งต่อผู้ให้และผู้รับบริการนั่นเอง

ห้องสมุดยุค 4.0 : งานบริการห้องสมุด

การใช้เครื่องมือ social network ในงานบริการยุคไทยแลนด์ 4.0

การใช้เครื่องมือ social network ในงานบริการยุคไทยแลนด์ 4.0

เผยแพร่เมื่อ 28-09-2017 ผู้ชม 360

ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด (Library Co-operation) หมายถึง การที่ห้องสมุดตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปร่วมมือกัน เพื่อช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่ง ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดจะมุ่งเน้นทางด้านการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งงานด้านเทคนิค งานบริการ งานบริหาร ไปจนกระทั่งงานด้านทรัพยากรบุลคล เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้เครื่องมือ social network ในงานบริการยุคไทยแลนด์ 4.0

บรรณารักษ์ยุค Thailand 4.0 : ทักษะทางด้านภาษา

บรรณารักษ์ยุค Thailand 4.0 : ทักษะทางด้านภาษา

เผยแพร่เมื่อ 28-09-2017 ผู้ชม 743

บรรณารักษ์ควรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ตลอดจนแหล่งข้อมูลต่างๆ ของประเทศอาเซียนที่น่าสนใจเพื่อสามารถแนะนำแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจให้กับผู้ใช้บริการโดยเฉพาะ ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาสากล การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงานของบรรณารักษ์ยุคเสมือนจริงเป็นอย่างอื่น ถึงแม้ปัจจุบันยังไม่มีหนังสือหรือตำราเรียนภาษาอังกฤษสำหรับ บรรณารักษ์โดยตรง เช่นเดียวกับอาชีพที่มีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาในประเทศไทยได้เขียนตำราไว้ เช่น ภาษาอังกฤษสำหรับครู ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานโรงแรม ภาษาอังกฤษสำหรับช่าง อย่างไรก็ตามบรรณารักษ์นับว่าโชคดี เพราะอยู่กับแหล่งข้อมูลทั้งหนังสือหรือว่าตำราที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 

บรรณารักษ์ยุค Thailand 4.0 : ทักษะทางด้านภาษา

บรรณารักษ์ยุค Thialand4.0 : ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บรรณารักษ์ยุค Thialand4.0 : ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 28-09-2017 ผู้ชม 293

บรรณารักษ์ผู้ที่ทำงานในห้องสมุดก็ต้องมีการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถใน การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อที่จะให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่ผู้ใช้ให้ผู้ใช้ได้สิ่งที่ต้องการมากที่สดุซึ่ง ห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สำคัญยิ่งในโลกของยุคเทคโนโลยีสารสนเทศก็จะต้องมีการพัฒนาไป พร้อมกันทั้งระบบงานของห้องสมุดและตัวบรรณารักษ์เอง เราจึงต้องทำตัวเป็นบรรณารักษ์ยุคใหม่ให้เข้า กับยุคสมัยและทันต่อเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไปความรคู้วามสามารถของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ กลายเป็นประเด็นสำคัญ ของวิชาชีพสารสนเทศในยุคปัจจุบัน

บรรณารักษ์ยุค Thialand4.0 : ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการสารสนเทศในยุค Thailand 4.0 , ประเภทของบริการสารสนเทศ

บริการสารสนเทศในยุค Thailand 4.0 , ประเภทของบริการสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 28-09-2017 ผู้ชม 515

งานบริการสารสนเทศ ถือเป็นหัวใจของการดำเนินงานของสถาบันบริการสารสนเทศ เนื่องจากงานบริการจัดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้ในการอ่าน การค้นคว้าและวิจัย บริการที่สถาบันบริการสารสนเทศแต่ละแห่งจัดขึ้นอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะและความพร้อมของสถาบัน ซึ่งมีทั้งบริการพื้นฐาน บริการพิเศษและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

บริการสารสนเทศในยุค Thailand 4.0 , ประเภทของบริการสารสนเทศ

ความรู้เกี่ยวกับบริการห้องสมุดไทยแลนด์ 4.0

ความรู้เกี่ยวกับบริการห้องสมุดไทยแลนด์ 4.0

เผยแพร่เมื่อ 28-09-2017 ผู้ชม 359

ความรู้เกี่ยวกับบริการห้องสมุดไทยแลนด์ 4.0

ไทยแลนด์ 4.0 หมายถึง โมเดลการพัฒนา ประเทศไทย 4.0: มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ และสร้างโอกาสสู่ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยนวัตกรรม” (Value-Based Economy) จากการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน และปรับเปลี่ยนวิธีการจาก “ทำมากได้น้อย” เป็น “ทำน้อย ได้มาก” (Productivity) โดยมี “แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” ครอบคลุม 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ 1) กลุ่มเกษตรแปรรูป อาหารและเทคโนโลยีชีวภาพ  2) กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์  3) กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและดิจิทัล 4) กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทุนวัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูง  5) กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน

ความรู้เกี่ยวกับบริการห้องสมุดไทยแลนด์ 4.0

บรรณารักษ์ยุค Thailand4.0 : ทักษะทางวิชาชีพของบรรณารักษ์

บรรณารักษ์ยุค Thailand4.0 : ทักษะทางวิชาชีพของบรรณารักษ์

เผยแพร่เมื่อ 28-09-2017 ผู้ชม 257

นอกเหนือจากความรู้ความสามารถทางวิชาชีพแล้ว ประสบการณ์และทักษะในการปฏิบัติงานยังเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากจะเป็นปัจจัยที่ช่วยให้การบริการและเผยแพร่สารสนเทศประสบผลสำเร็จด้วยดี การจัดบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้นั้น เป็นศาสตร์ที่ต้องอาศัยศิลปะและกลยุทธ์ที่แยบยล การฝึกฝนล้วนเป็นสิ่งที่ช่วยให้บรรณารักษ์เกิดความมั่นใจในการบริการมากขึ้นบรรณารักษ์ห้องสมุด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสารสนเทศควรเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ

บรรณารักษ์ยุค Thailand4.0 : ทักษะทางวิชาชีพของบรรณารักษ์

บรรณารักษ์ Thailand4.0 : ความสำคัญของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ

บรรณารักษ์ Thailand4.0 : ความสำคัญของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 28-09-2017 ผู้ชม 2,052

บรรณารักษ์มีหน้าที่ให้บริการทั่วไปในห้องสมุด เช่น ให้บริการยืม คืน , จัดเก็บหนังสือ, ช่วยการค้นคว้าและอ้างอิง, ช่วยในการสืบค้นข้อมูล, บรรณารักษ์ยังมีหน้าที่หลัก ๆ ที่สำคัญ ก็คือ การจัดหมวดหมู่หนังสือ ( Catalog)   หรือให้หัวเรื่องหนังสือ รวมถึงการซ่อมแซมหนังสือที่ชำรุด บรรณารักษ์จึงไม่ใช่แค่การจัดชั้นหนังสือขึ้นชั้นเท่านั้น แต่เป็นการจัดการให้หนังสือแต่ละเล่มอยู่อย่างเป็นระบบในห้องสมุด โดยการวิเคราะห์และกำหนดสัญลักษณ์ คือเลขหมู่ให้หนังสือที่มีเนื้อหาเดียวกันอยู่ด้วยกัน  บรรณารักษ์ทำงานในห้องสมุด ทั้งห้องสมุดที่มีขนาดใหญ่และเล็ก จะต้องมีบรรณารักษ์อย่างน้อย 2 คนขึ้นไป   บางคนไม่รู้ว่างานห้องสมุดมีอะไรทำบ้าง ก็คิดเอาว่า 1 ห้องสมุด 1 บรรณารักษ์ แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ บรรณารักษ์ไม่สามารถทำคนเดียวได้ เพราะงานที่ห้องสมุดมีหลากหลาย ยิ่งห้องสมุดใหญ่เท่าไหร่ หน้าที่บทบาทของบรรณารักษ์ยิ่งมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีบรรณารักษ์ตามจุดบริการต่าง ๆ เช่น ด้านจัดหาทรัพยากร ด้านวารสาร ด้านยืม-คืน ด้านสืบค้นข้อมูล 

บรรณารักษ์ Thailand4.0 : ความสำคัญของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ

การเตรียมตัวของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ

การเตรียมตัวของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ

เผยแพร่เมื่อ 13-12-2016 ผู้ชม 742

บุคลิกภาพเป็นสิ่งที่สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา บรรณารักษ์และนักสารสนเทศจะสามารถแสดงออกทางบุคลิกภาพภายนอกได้ดีหรือไม่นั้น ต้องอาศัยบุคลิกภาพภายในเป็นพื้นฐาน บรรณารักษ์และนักสารสนเทศที่มีบุคลิกภาพที่ดีจะสามารถแสดงออกมาให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ ทั้งบุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายใน นอกจากนี้ มารยาทและการสมาคม การปฏิบัติตนอย่าเหมาะสม ย่อมสร้างความสำเร็จให้กับตนเอง และสังคม ทั้งในด้านหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัว เพราะการรู้จักปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพสังคม และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ย่อมส่งผลให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จ ลดความขัดแย้งในการปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่น

การเตรียมตัวของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศ

บทบาทของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศในด้านการบริหาร

บทบาทของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศในด้านการบริหาร

เผยแพร่เมื่อ 13-12-2016 ผู้ชม 2,441

หัวใจสำคัญในการจัดการงานห้องสมุดให้มีคุณภาพใน ด้านการบริหารจัดการ ห้องสมุดจำเป็นต้องมีผู้บริหารที่ มีความรู้ความสามารถในการที่จะบริหารของสมุดให้ก้าวไปสู่ห้องสมุดที่ทันสมัย ผู้นำหรือบรรณรักษ์ยุคใหม่ ต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีแนวคิดที่แปลกใหม่ในการที่จะบริหารห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความทันสมัย และมีทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้นอกจากนั้นผู้น าหรือ บรรณารักษ์ยุคใหม่ต้องมีด้านความรู้เกี่ยวกับการตลาดและการประชาสัมพันธ์ บรรณารักษ์ยุคใหม่ต้องรู้จัก วิธีการที่จะท าให้ห้องสมุดของตนเป็นองค์กรที่เป็นที่รู้จักแก่ผู้ใช้ ต้องเป็นผู้มีความสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้แก่ห้องสมุด

บทบาทของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศในด้านการบริหาร

บรรณารักษ์และนักสารสนเทศในด้านการสร้างสรรค์งานวิจัยและผลงานวิชาการ

บรรณารักษ์และนักสารสนเทศในด้านการสร้างสรรค์งานวิจัยและผลงานวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ 13-12-2016 ผู้ชม 527

บทบาทของบรรณารักษ์และนักสารสนเทศได้เปลี่ยนแปลงไป ในยุคศตวรรษที่ 21 บรรณารักษ์และนักสารสนเทศมิใช่ทำหน้าที่รวบรวม จัดระบบและให้บริการสารสนเทศเท่านั้น บรรณารักษ์และนักสารสนเทศในยุคศตวรรษที่ 21 ยังต้องได้รับการพัฒนาและสร้างสรรค์เชิงวิชาการ ทั้งเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ และพัฒนาตนเอง

บรรณารักษ์และนักสารสนเทศในด้านการสร้างสรรค์งานวิจัยและผลงานวิชาการ

ทักษะทางวิชาชีพบรรณารักษ์ และทักษะที่เกี่ยวข้อง

ทักษะทางวิชาชีพบรรณารักษ์ และทักษะที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่เมื่อ 13-12-2016 ผู้ชม 4,677

         วิชาชีพ หมายถึง การประกอบอาชีพที่ต้องใช้ทั้งความรู้และทักษะอย่างสูง ในวิชาเฉพาะแต่ละสาขา ความรู้และทักษะดังกล่าวนี้ บางส่วนจะต้องได้รับจากการศึกษาที่จัดอย่างมีแบบแผน มีการรับรองมาตรฐานโดยสถาบันวิชาชีพนั้น แล้วนำความรู้ตลอดจนทักษะที่ได้ไปให้ประโยชน์แก่ผู้รับบริการและสังคม มิใช่ความรู้และทักษะจากการประกอบอาชีพต่างจากการประกอบอาชีพ

ทักษะทางวิชาชีพบรรณารักษ์ และทักษะที่เกี่ยวข้อง