ศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ทัศนศึกษา ณ สำนักหอสมุดกลาง หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
ทัศนศึกษา ณ สำนักหอสมุดกลาง หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์