สัมนาวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีและ การให้บริการในยุคไทยแลนด์ 4.0

เผยแพร่เมื่อ 10-10-2018 ผู้ชม 483

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ได้จัดสัมนาวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีและ การให้บริการในยุคไทยแลนด์ 4.0
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและการให้บริการในยุคไทยแลด์ 4.0
2.เพื่อแลดูเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการใช้เทคโนโลยีกับการให้บริการเพื่อ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
3. เพื่อฝึกทักษะในการสัมนาของนักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
สําหรับผู้เข้าร่วมสัมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย นักศึกษา อาจารย์ และบุคลาการ ของสํานัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ผู้ใช้บริการ และผู้ที่สนใจ ทั่วไป จํานวน 70 คน
โดยได้รับเกียรติจาก

  • นายอนุชา พวงผกา บรรณารักษ์นักออกแบบและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร บรรยายในหัวข้อ เทคโนโลยีกับการให้บริการภายในห้องสมุด และ
  • อาจารย์ประพล จิตคติ ประธานโปรแกรมวิชาการ ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร บรรยายในหัวข้อ เทคโนโลยีและการให้บริการในยุค ไทยแลนด์ 4.0 ในมุมมองของผู้ใช้บริการ

การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นที่ ณ ห้องประชุมต้นสัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จัดโดยนักศึกษาโปรแกรมบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4