ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 เทิดไท้องค์ราชัน สู่สถาบันของพระราชา

เผยแพร่เมื่อ 24-06-2019 ผู้ชม 159

 รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ ประธานโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ  ได้ให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ แนะนำสถานที่ และบริการต่างๆ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งนักศึกษาใหม่ทุกคนต้องใช้เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ตลอดเวลาที่ศึกษาในรั่วมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทั้งยังเป็นแหล่งเพิ่มพูนความรู้เพื่อนำไปสร้างสรรค์ผลงาน เพิ่มประสบการณ์ และให้นักศึกษาใหม่ร่วมกิจกรรมตอบคำถามออนไลน์ในหัวข้อ กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ห้องสมุด และรับของรางวัล ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาใหม่เป็นอย่างดี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ และขอแสดงความยินดีที่นักศึกษาใหม่ได้เข้ามาศึกษาในรั่วมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อเป็นกำลังของครอบครัว ประเทศชาติสืบไป

ภาพและวิดีโอ : งานโสตทัศนวัสดุ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร