การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ 01-07-2019 ผู้ชม 251

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมดอกสัก สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
โดยมี ท่านคณะกรรมการดังนี้

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน
ตำแหน่ง :  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สังกัด : สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์


2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย  คันชั่งทอง             
ตำแหน่ง :   อาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                                            
สังกัด :  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  


3.อาจารย์สนทยา  สาลี
ตำแหน่ง :   อาจารย์สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์                                                           
สังกัด :  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม