หลักสูตร

เผยแพร่เมื่อ 24-11-2016 ผู้ชม 1,896

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

ชื่อเต็ม

ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)

ชื่อย่อ

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)

ปรัชญาหลักสูตร

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มีทักษะ. ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและมีศักยภาพในการทําางานในห้องสมุดโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ต่างๆ และประกอบอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการบริการสารสนเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 1. มีความรู้ ความสามารถในการจัดการสารสนเทศนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
 2. มีความสามารถในการประยุกต์และบูรณาการความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถาบันบริการสารสนเทศ ห้องสมุดโรงเรียน วิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง และอาชีพอิสระ
 3. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้เข้าศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ประกาศ
 3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. บรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน/ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดโรงเรียน
 2. รับราชการ: นักเอกสารสนเทศ/ บรรณารักษ์ ระดับ 3-9
 3. นักเอกสารสนเทศประจำสถาบันบริการสารสนเทศ เช่น ศูนย์สารสนเทศ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
 4. พนักงานของรัฐและเอกชน
 5. นักออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล
 6. ผู้ดูแลระบบและการจัดการสารสนเทศ
 7. พนักงานของบริษัทและสำนักพิมพ์
 8. ธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์
 9. ฯลฯ

เอกสารประกอบ