งานวิจัย

เผยแพร่เมื่อ 24-11-2016 ผู้ชม 1,034

รองศาสตราจารย์ อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ (ประธานโปรแกรมวิชา)
-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประพิมพร  โกศิยะกุล
-

รองศาสตราจารย์ สุวิทย์  วงษ์บุญมาก
สุวิทย์  วงษ์บุญมาก. (2016). การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหัตถกรรมหินอ่อนพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร. สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.)21(2), 83-89.
[PDF lis.kpru.ac.th]

อาจารย์นารถนรี  พอใจ
-

อาจารย์มัลลิกา  ทองเอม
-

อาจารย์อนุชา  พวงผกา
-