ห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0 : ทรัพยากรสารสนเทศยุคไทยแลนด์ 4.0

เผยแพร่เมื่อ 05-10-2017 ผู้ชม 1,524

       ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้และเทคโนโลยีและเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต กระบวนการคิด และพฤติกรรมของคนในสังคม สารสนเทศและความรู้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดเวลาและมีจำนวนมากมาย กระจัดกระจายอยู่ในสื่อหลากหลายรูปแบบ ประชากรยุค 4.0 ชอบความสะดวก รวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหรือเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการดำรงชีวิต ซึ่งนอกเหนือจากความรู้พื้นฐานด้านบรรณารักษศาสตร์เพื่อการจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบแล้ว จำเป็นต้องมุ่งเน้นไปสู่สารสนเทศศาสตร์ดิจิทัล ต้องมีความรู้และความชำนาญ โดยใช้ทรัพยากรสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการจัดการและให้บริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งทรัพยากรสารสนเทศสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในยุคไทยแลนด์ 4.0

1. ความหมายของทรัพยากรสารสนเทศ
2. ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศ
3. ทรัพยากรสารสนเทศในยุค ไทยแลนด์ 4.0

นางสาววิภากานต์  แซ่จ้อง 571220718 

   

เอกสารประกอบ