การบริหารห้องสมุดยุค Thailand 4.0 : การบริหารห้องสมุด

เผยแพร่เมื่อ 28-09-2017 ผู้ชม 1,111

การบริหาร  เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนและงาน   เป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อการบริหารงานดังนั้นจึงต้องใช้การปกครองอย่างมีศิลปะ   เพื่อให้สามารถครองใจคนและได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพเกิดคุณภาพ ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์ในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  การดูแล  การจูงใจ   จะต้องนำก่อนทำเป็นตัวอย่าง   ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร  ให้เป็นที่ชื่นชมยินดี

1. คุณสมบัติที่ดีของผู้บริหาร
2. รูปแบบการบริหารงานในห้องสมุด


นางสาวรัชนีย์  ศรีบุญมา  571220729

เอกสารประกอบ