โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULIB เพื่อการ จัดการห้องสมุด”

เผยแพร่เมื่อ 02-01-2018 ผู้ชม 247

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULIB เพื่อการ จัดการห้องสมุด” 

ห้องสมุดถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สาคัญของสถาบันการศึกษาเพราะเป็นแหล่งรวมทรัพยากรสารสนเทศที่ หลากหลาย การที่จะให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์ได้นั้นจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบการดาเนินงานให้ก้าวทันกับยุคปัจจุบัน ดังนั้นห้องสมุดยุคใหม่จึงนาเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล รวมถึงการนาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในการบริหารจัดการห้องสมุด ซึ่งปัจจัยสาคัญในการที่จะดำเนินงานห้องสมุดด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น บรรณารักษ์ หรือผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดจะต้องเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม ห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานห้องสมุดได้ และสามารถก้าวได้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงของสังคมที่จะต้องปรับปรุงห้องสมุดหรือแหล่งสารสนเทศให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างสูงสุด

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้บริการวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์แก่ท้องถิ่น
2. เพื่อบูรณาการการให้บริการวิชาการกับการเรียนการสอน

ลงทะเบียนอบรม

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

เอกสารประกอบ