อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULIB เพื่อการ จัดการห้องสมุด” 27-28 มกราคม 2561

เผยแพร่เมื่อ 02-02-2018 ผู้ชม 138

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULIB เพื่อการ จัดการห้องสมุด” 

วันที่ 27-28 มกราคม 2561 รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก (อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร) รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนะพันธุ์ (ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ประธานโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) คณาจารย์ และ นักศึกษา โดย อธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

ห้องสมุดถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่สาคัญของสถาบันการศึกษาเพราะเป็นแหล่งรวมทรัพยากรสารสนเทศที่ หลากหลาย การที่จะให้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์ได้นั้นจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบการดาเนินงานให้ก้าวทันกับยุคปัจจุบัน ดังนั้นห้องสมุดยุคใหม่จึงนาเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูล รวมถึงการนาโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติมาใช้ในการบริหารจัดการห้องสมุด ซึ่งปัจจัยสาคัญในการที่จะดำเนินงานห้องสมุดด้วยโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น บรรณารักษ์ หรือผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดจะต้องเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม ห้องสมุดอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานห้องสมุดได้ และสามารถก้าวได้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลงของสังคมที่จะต้องปรับปรุงห้องสมุดหรือแหล่งสารสนเทศให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างสูงสุด