ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
20-09-2560 05:32:05
หน้าหลัก
ตาราง กิจกรรมทั้งหมด
ตาราง เช็คกิจกรรม
ตาราง กิจกรรมหน่วยงาน
เข้าระบบ
สำหรับ นักศึกษา
สำหรับ ผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  การประกันคุณภาพการศึกษาสาหรับนักศึกษา
-
ปิด
1/2560
0
2
  วันเอดส์โลก
-
ปิด
1/2560
0
3
  ราชภัฏลอยกระทง
-
ปิด
1/2560
0
4
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
-
ปิด
1/2560
0
5
  กีฬาระหว่างคณะ
-
ปิด
1/2560
0
6
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
16-08-2560
ปิด
1/2560
92
7
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
2560
ปิด
1/2560
0
8
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
26-07-2560
ปิด
1/2560
1,195
9
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
2560
ปิด
1/2560
0
10
  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
07-07-2560
ปิด
1/2560
180
11
  ตรวจสุขภาพนักศึกษา
16-06-2560
ปิด
1/2560
0
12
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
12-06-2560
ปิด
1/2560
990
13
  พิธีไหว้ครู
06-07-2560
ปิด
1/2560
1,269
14
  วันต่อต้านยาเสพติดโลก
05-07-2560
ปิด
1/2560
754
15
  วันสถาปนา มรภ. กำแพงเพชร
05-08-2560
ปิด
1/2560
1,435
16
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
1/2560
0
17
  กิจกรรมชมรม*
-
ปิด
1/2560
0
18
  ราชภัฏร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด
-
ปิด
1/2560
0
19
  สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
06-09-2560
ปิด
1/2560
924
20
  สร้างคุณธรรม จริยธรรม
16-08-2560
ปิด
1/2560
1,715
21
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
1/2560
0
22
  ราชภัฏลอยกระทง
-
ปิด
1/2560
0
23
  กีฬาระหว่างคณะ
-
ปิด
1/2560
0
24
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
-
ปิด
1/2560
0
25
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
1/2560
0
26
  วันเอดส์โลก
-
ปิด
1/2560
0
27
  ราชภัฏลอยกระทง
-
ปิด
1/2560
0
28
  สตาฟเชียร์กีฬา
-
ปิด
1/2560
0
29
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
-
ปิด
1/2560
0
30
  กีฬาระหว่างคณะ
-
ปิด
1/2560
0
31
  วันต่อต้านยาเสพติดโลก
05-07-2560
ปิด
1/2560
936
32
  กิจกรรมชมรม*
-
ปิด
1/2560
0
33
  กองพัฒนาพบนักศึกษา
-
ปิด
1/2560
0
34
  วันต่อต้านยาเสพติดโลก
17-12-2559
ปิด
1/2559
1,715
35
  กีฬาระหว่างคณะ
18-12-2559
ปิด
1/2559
995
36
  กีฬาระหว่างคณะ
17-12-2559
ปิด
1/2559
1,214
37
  ราชภัฏลอยกระทง
23-10-2559
ปิด
1/2559
864
38
  ราชภัฏลอยกระทง
23-10-2559
ปิด
1/2559
1,178
39
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
2559
ปิด
2/2559
2,115
40
  วันสถาปนา มรภ. กำแพงเพชร
29-09-2559
ปิด
1/2559
1,331
41
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
12-08-2559
ปิด
1/2559
1,053
42
  กองพัฒนาพบนักศึกษา
24-07-2559
ปิด
1/2559
1,361
43
  พิธีไหว้ครู
14-07-2559
ปิด
1/2559
1,429
44
  ตรวจสุขภาพนักศึกษา
25-06-2559
ปิด
1/2559
1,434
45
  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2559
ปิด
1/2559
1,715
46
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
19-12-2559
ปิด
1/2559
743
47
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
17-12-2559
ปิด
1/2559
1,214
48
  วันเอดส์โลก
01-03-2560
ปิด
2/2559
790
49
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
22-02-2560
ปิด
2/2559
869
50
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
22-02-2560
ปิด
2/2559
1,272
51
  สตาฟเชียร์กีฬา
17-12-2559
ปิด
1/2559
995
52
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
18-06-2559
ปิด
1/2559
1,405
53
  กิจกรรมชมรม*
2559
ปิด
1/2559
1,592
54
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
2559
ปิด
1/2559
1,592
55
  วันเอดส์โลก
01-03-2560
ปิด
2/2559
1,057
56
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
17-12-2559
ปิด
1/2559
995
57
  กิจกรรมชมรม*
2559
ปิด
1/2559
9
58
  พิธีไหว้ครู
03-09-2558
ปิด
1/2558
1,716
59
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
01-08-2558
ปิด
1/2558
2,067
60
  กิจกรรมชมรม*
2558
ปิด
1/2558
1,716
61
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
2558
ปิด
1/2558
1,716
62
  กองพัฒนาพบนักศึกษา
29-11-2558
ปิด
1/2558
1,716
63
  ตรวจสุขภาพนักศึกษา
04-08-2558
ปิด
1/2558
1,716
64
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
2558
ปิด
1/2558
1,716
65
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
20-02-2559
ปิด
2/2558
1,716
66
  ราชภัฏลอยกระทง
26-11-2558
ปิด
1/2558
1,716
67
  วันเอดส์โลก
13-01-2559
ปิด
2/2558
1,716
68
  วันสถาปนา มรภ. กำแพงเพชร
27-04-2559
ปิด
2/2558
1,716
69
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
23-03-2559
ปิด
2/2558
1,717
70
  กีฬาระหว่างคณะ
20-02-2559
ปิด
2/2558
1,716
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  ประเพณีลอยกระทง
13-11-2559
ปิด
2/2559
443
2
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
07-12-2559
ปิด
2/2559
214
3
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
07-12-2559
ปิด
2/2559
496
4
  ประเพณีลอยกระทง
13-11-2559
ปิด
1/2559
1
5
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
25-01-2560
ปิด
2/2559
297
6
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
25-01-2560
ปิด
2/2559
452
7
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
25-01-2560
ปิด
2/2559
0
8
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
25-01-2560
ปิด
2/2559
0
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
11-08-2560
เปิด
1/2560
227
2
  ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
01-02-2560
ปิด
1/2560
356
3
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
28-06-2560
ปิด
1/2560
291
4
  ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
28-06-2560
ปิด
1/2560
262
5
  ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
11-08-2560
ปิด
1/2560
0
6
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
11-08-2560
เปิด
1/2560
295
7
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
11-08-2560
เปิด
1/2560
214
8
  พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณะ
09-11-2559
ปิด
2/2559
370
9
  พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณะ
09-11-2559
ปิด
2/2559
356
10
  กีฬาสีระหว่างคณะ
17-12-2559
ปิด
2/2559
131
11
  กีฬาสีระหว่างคณะ
17-12-2559
ปิด
2/2559
191
12
  ประชุมก่อนสอบปลายภาคเรียน
16-01-2560
ปิด
1/2559
311
13
  ประชุมก่อนสอบปลายภาคเรียน
16-01-2560
ปิด
1/2559
264
14
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
01-02-2560
ปิด
2/2559
334
15
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
01-02-2560
ปิด
2/2559
323
16
  ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
09-11-2559
ปิด
2/2559
375
17
  กิจกรรมชุมนุม*
09-11-2559
ปิด
2/2559
256
18
  กิจกรรมชุมนุม*
09-11-2559
ปิด
2/2559
291
19
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
07-12-2559
ปิด
2/2559
307
20
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
07-12-2559
ปิด
2/2559
296
21
  ประชุมเปิดภาคเรียน
-
ปิด
1/2558
516
22
  พิธีไหว้ครูคณะ
-
ปิด
1/2558
516
23
  สานสัมพันธ์น้องใหม่คณะ
-
ปิด
1/2558
516
24
  กีฬาสีระหว่างคณะ
-
ปิด
1/2558
516
25
  ประชุมเชียร์
-
ปิด
1/2558
516
26
  ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
-
ปิด
1/2558
516
27
  พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณะ
-
ปิด
1/2558
516
28
  กิจกรรมชุมนุม*
-
ปิด
1/2558
516
29
  ประชุมก่อนสอบปลายภาคเรียน
-
ปิด
1/2558
516
30
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
-
ปิด
1/2558
516
31
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
1/2558
516
32
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
-
ปิด
1/2558
516
33
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
-
ปิด
1/2558
516
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  แนะแนวการศึกษา
-
ปิด
2559
13
2
  นิเทศศาสตร์สัมพันธ์
-
ปิด
2559
13
3
  บริการวิชาการโปรแกรม
-
ปิด
2559
13
4
  อบรมการสร้างทักษะด้านคอมพิวเตอร์
-
ปิด
2559
13
5
  กิจกรรมพิเศษ
-
ปิด
2559
8
6
  กิจกรรมพิเศษ
-
ปิด
2559
6
7
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
00-00-2559
ปิด
2559
36
8
  กิจกรรมชุมนุม*
00-00-2559
ปิด
2559
184
9
  กิจกรรมชุมนุม*
00-00-2559
ปิด
2559
213
10
  กิจกรรมพิเศษ
-
ปิด
2558
13
11
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
2559
ปิด
1/2560
56
12
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
16-07-2560
ปิด
1/2560
106
13
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
16-07-2560
ปิด
1/2560
123
14
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
16-07-2560
ปิด
1/2560
197
15
  พิธีไหว้ครูคณะ
06-07-2560
ปิด
1/2560
233
16
  ประดิษฐ์พานไหว้ครู
05-07-2560
ปิด
1/2560
426
17
  เตรียมความพร้อมผู้นานักศึกษา
22-07-2560
ปิด
1/2560
21
18
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
21-06-2560
ปิด
1/2560
222
19
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
2560
ปิด
1/2560
7
20
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
2560
ปิด
1/2560
4
21
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
16-07-2560
ปิด
1/2560
170
22
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
16-07-2560
ปิด
1/2560
213
23
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
15-06-2560
ปิด
1/2560
214
24
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
16-07-2560
ปิด
1/2560
197
25
  เตรียมความพร้อมผู้นานักศึกษา
22-07-2560
ปิด
1/2560
23
26
  เตรียมความพร้อมผู้นานักศึกษา
22-07-2560
ปิด
1/2560
13
27
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
24-08-2560
ปิด
1/2559
69
28
  เตรียมตัวก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน 1
08-03-2560
ปิด
2/2559
0
29
  แนะแนวการศึกษา
-
ปิด
2/2559
11
30
  บริการวิชาการโปรแกรม
-
ปิด
1/2559
11
31
  นิเทศศาสตร์สัมพันธ์
-
ปิด
1/2559
11
32
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
06-08-2559
ปิด
1/2559
7
33
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
06-08-2559
ปิด
1/2559
7
34
  กีฬาสีระหว่างคณะ
18-12-2559
ปิด
2/2559
7
35
  Good Bye Senior
24-12-2559
ปิด
2/2559
7
36
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
00-00-00
ปิด
2/2559
11
37
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
20-01-2560
ปิด
2/2559
17
38
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
-
ปิด
1/2559
11
39
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
24-08-2560
ปิด
1/2559
190
40
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
08/02/2560
ปิด
2/2559
268
41
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
08/02/2560
ปิด
2/2559
262
42
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
22-06-2559
ปิด
1/2559
285
43
  ประดิษฐ์พานไหว้ครู
10-08-2559
ปิด
1/2559
274
44
  พิธีไหว้ครูคณะ
14-07-2559
ปิด
1/2559
297
45
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
06-08-2559
ปิด
1/2559
224
46
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
06-08-2559
ปิด
1/2559
224
47
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
06-08-2559
ปิด
1/2559
221
48
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
06-08-2559
ปิด
1/2559
221
49
  กีฬาสีระหว่างคณะ
17-12-2559
ปิด
2/2559
262
50
  กีฬาสีระหว่างคณะ
18-12-2559
ปิด
2/2559
266
51
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
01/02/2560
ปิด
2/2559
257
52
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
01/02/2560
ปิด
2/2559
256
53
  เตรียมความพร้อมผู้นานักศึกษา
02-07-2559
ปิด
1/2559
13
54
  เตรียมความพร้อมผู้นานักศึกษา
02-07-2559
ปิด
1/2559
18
55
   Good Bye Senior
24-12-2559
ปิด
2/2559
232
56
   Good Bye Senior
24-12-2559
ปิด
2/2559
231
57
  แนะแนวการศึกษา
-
ปิด
2/2558
13
58
  ประเพณีลอยกระทง
28-11-2558
ปิด
2/2558
261
59
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
-
ปิด
1/2558
274
60
  กิจกรรมชุมนุม*
-
ปิด
1/2558
14
61
  เตรียมความพร้อมผู้นานักศึกษา
23-08-2558
ปิด
1/2558
26
62
   Good Bye Senior
07-05-2558
ปิด
2/2558
216
63
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
09-03-2559
ปิด
2/2558
266
64
  กีฬาสีระหว่างคณะ
20-02-2559
ปิด
2/2558
260
65
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
12-09-2558
ปิด
1/2558
280
66
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
12-09-2558
ปิด
1/2558
280
67
  พิธีไหว้ครูคณะ
03-09-2558
ปิด
1/2558
274
68
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
14-08-2558
ปิด
1/2558
267
69
  บริการวิชาการโปรแกรม
-
ปิด
1/2558
13
70
  นิเทศศาสตร์สัมพันธ์
-
ปิด
1/2558
13
71
  รณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์
-
ปิด
1/2558
0
72
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
-
ปิด
1/2558
0
73
  ราชภัฏลอยกระทง
-
ปิด
1/2558
0
74
  กีฬาระหว่างคณะ
-
ปิด
1/2558
0
75
  กิจกรรมชมรม*
-
ปิด
1/2558
0
76
  พิธีไหว้ครู
-
ปิด
1/2558
0
77
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
-
ปิด
1/2558
0
78
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
-
ปิด
1/2558
13
79
  ฝ่ายกิจการนักศึกษาพบนักศึกษา
-
ปิด
1/2558
0
80
  ประดิษฐ์พานไหว้ครู
07-12-2559
ปิด
1/2558
233
81
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
-
ปิด
1/2558
20
82
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
1/2558
0
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  คุณธรรมและความเป็นไทย
02-09-2560
ปิด
1/2560
113
2
  สายสัมพันธ์ SCIENCE
22-07-2560
ปิด
1/2560
112
3
  สายสัมพันธ์ SCIENCE
22-07-2560
ปิด
1/2560
129
4
  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
22-07-2560
ปิด
1/2560
98
5
  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
22-07-2560
ปิด
1/2560
130
6
  พิธีไหว้ครูคณะ
06-07-2560
ปิด
1/2560
69
7
  พิธีไหว้ครูคณะ
06-07-2560
ปิด
1/2560
115
8
  พิธีไหว้ครูคณะ
06-07-2560
ปิด
1/2560
100
9
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
21-06-2560
ปิด
1/2560
132
10
  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
22-07-2560
ปิด
1/2560
129
11
  บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์
22-07-2560
ปิด
1/2560
120
12
  ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
19-08-2560
ปิด
1/2560
92
13
  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
22-07-2560
ปิด
1/2560
1
14
  พิธีไหว้ครูคณะ
06-07-2560
ปิด
1/2560
1
15
  สายสัมพันธ์ SCIENCE
22-07-2560
ปิด
1/2560
1
16
  พัฒนาสุนทรียภาพระดับคณะ
23-07-2560
ปิด
1/2560
74
17
  พัฒนาสุนทรียภาพระดับคณะ
23-07-2560
ปิด
1/2560
118
18
  พัฒนาสุนทรียภาพระดับคณะ
23-07-2560
ปิด
1/2560
127
19
  บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์
22-07-2560
ปิด
1/2560
90
20
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
21-06-2560
ปิด
1/2560
128
21
  กิจกรรมชุมนุม*
15-06-2560
ปิด
1/2560
0
22
  กิจกรรมชุมนุม*
15-06-2560
ปิด
1/2560
0
23
  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
22-07-2560
ปิด
1/2560
122
24
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
21-06-2560
ปิด
1/2560
1
25
  พิธีไหว้ครูคณะ
14-07-2559
ปิด
1/2559
125
26
  พิธีไหว้ครูคณะ
14-07-2559
ปิด
1/2559
138
27
  คุณธรรมและความเป็นไทย
07-12-2559
ปิด
2/2559
131
28
  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
07-12-2559
ปิด
2/2559
121
29
  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
07-12-2559
ปิด
2/2559
0
30
  สายสัมพันธ์ SCIENCE
19-02-2560
ปิด
2/2559
124
31
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
18-01-2560
ปิด
1/2559
135
32
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
18-01-2560
ปิด
1/2559
141
33
  สายสัมพันธ์ SCIENCE
19-02-2560
ปิด
2/2559
124
34
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
-
ปิด
1/2558
194
35
  กีฬาสีระหว่างคณะ
-
ปิด
1/2558
178
36
  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
-
ปิด
1/2558
173
37
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
-
ปิด
1/2558
178
38
  พัฒนาสุนทรียภาพระดับคณะ
-
ปิด
1/2558
187
39
  พิธีไหว้ครูคณะ
-
ปิด
1/2558
187
40
  บาเพ็ญประโยชน์หรือรักษา สิ่งแวดล้อม
-
ปิด
1/2558
180
41
  สัมพันธ์น้องพี่ (bye'nior)
-
ปิด
1/2558
187
42
  สายสัมพันธ์ SCIENCE
-
ปิด
1/2558
184
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  กีฬาเทคโนสัมพันธ์
16-08-2560
ปิด
1/2560
93
2
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
21-06-2560
ปิด
1/2560
156
3
  ทำบุญคณะ
29-06-2560
ปิด
1/2560
153
4
  ทำบุญคณะ
29-06-2560
ปิด
1/2560
79
5
  ทาบุญคณะ
29-06-2560
ปิด
1/2560
84
6
  มิ่งขวัญนพบายศรี อัญชลีครูช่าง
29-06-2560
ปิด
1/2560
151
7
  มิ่งขวัญนพบายศรี อัญชลีครูช่าง
29-06-2560
ปิด
1/2560
89
8
  มิ่งขวัญนพบายศรี อัญชลีครูช่าง
29-06-2560
ปิด
1/2560
84
9
  บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่
29-06-2560
ปิด
1/2560
152
10
  กีฬาเทคโนสัมพันธ์
16-08-2560
ปิด
1/2560
146
11
  กีฬาเทคโนสัมพันธ์
16-08-2560
ปิด
1/2560
77
12
  กิจกรรมชุมนุม*
07122559
ปิด
1/2559
114
13
  กีฬาระหว่างคณะ
17-12-2559
ปิด
2/2559
106
14
  กีฬาระหว่างคณะ
17-12-2559
ปิด
1/2559
147
15
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
01-02-2560
ปิด
2/2559
114
16
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
01-02-2560
ปิด
2/2559
143
17
  สานสัมพันธ์พี่น้อง ชาวเทคโน
29-06-2560
ปิด
2/2559
109
18
  สานสัมพันธ์พี่น้อง ชาวเทคโน
29-06-2560
ปิด
2/2559
249
19
  กิจกรรมชุมนุม*
07122559
ปิด
1/2559
84
20
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
13-07-2559
ปิด
1/2559
120
21
  ทำบุญคณะ
14-07-2559
ปิด
1/2559
112
22
  ทำบุญคณะ
14-07-2559
ปิด
1/2559
110
23
  บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่
22-06-2559
ปิด
1/2559
127
24
  กีฬาเทคโนสัมพันธ์
24-08-2559
ปิด
1/2559
130
25
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
22-06-2559
ปิด
1/2559
139
26
  มิ่งขวัญนพบายศรี อัญชลีครูช่าง
14-07-2559
ปิด
1/2559
112
27
  มิ่งขวัญนพบายศรี อัญชลีครูช่าง
14-07-2559
ปิด
1/2559
110
28
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
13-07-2559
ปิด
1/2559
98
29
  กีฬาเทคโนสัมพันธ์
24-08-2559
ปิด
1/2559
112
30
  มิ่งขวัญนพบายศรี อัญชลีครูช่าง
20-08-58
ปิด
1/2558
186
31
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
19-08-2558
ปิด
1/2558
195
32
  บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่
19-08-2558
ปิด
1/2558
190
33
  สานสัมพันธ์พี่น้อง ชาวเทคโน
04-05-2559
ปิด
2/2558
173
34
  ทำบุญคณะ
20-08-2558
ปิด
1/2558
187
35
  กีฬาระหว่างคณะ
20-02-2559
ปิด
2/2558
145
36
  สานึกรักษ์ความเป็นไทย
18-01-2559
ปิด
2/2558
165
37
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
24-02-2559
ปิด
1/2558
145
38
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
07-09-2558
ปิด
1/2558
173
39
  กีฬาเทคโนสัมพันธ์
19-08-2558
ปิด
1/2558
189
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
15-06-2560
ปิด
1/2560
214
2
  รณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์
-
ปิด
1/2558
0
3
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
-
ปิด
1/2558
0
4
  ราชภัฏลอยกระทง
-
ปิด
1/2558
0
5
  กีฬาระหว่างคณะ
-
ปิด
1/2558
0
6
  กิจกรรมชมรม*
-
ปิด
1/2558
0
7
  พิธีไหว้ครู
-
ปิด
1/2558
0
8
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
-
ปิด
1/2558
0
9
  ฝ่ายกิจการนักศึกษาพบนักศึกษา
-
ปิด
1/2558
0
10
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
1/2558
0
หน่วยงาน โปรแกรมวิชา
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.