ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
19-11-2560 11:31:51
หน้าหลัก
ใบรายชื่อ
ตาราง กิจกรรมทั้งหมด
ตาราง เช็คกิจกรรม
ตาราง กิจกรรมหน่วยงาน
เข้าระบบ
สำหรับ นักศึกษา
สำหรับ ผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  กองพัฒนาพบนักศึกษา
-
ปิด
1/2560
0
2
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
2560
ปิด
1/2560
0
3
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
16-08-2560
ปิด
1/2560
93
4
  กีฬาระหว่างคณะ
-
ปิด
1/2560
0
5
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
-
ปิด
1/2560
0
6
  ราชภัฏลอยกระทง
18-11-2560
เปิด
2/2560
0
7
  วันเอดส์โลก
-
ปิด
1/2560
0
8
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
1/2560
0
9
  กิจกรรมชมรม*
-
ปิด
1/2560
0
10
  กีฬาระหว่างคณะ
-
ปิด
1/2560
0
11
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
-
ปิด
1/2560
0
12
  สตาฟเชียร์กีฬา
-
ปิด
1/2560
0
13
  ราชภัฏลอยกระทง
18-11-2560
เปิด
2/2560
0
14
  วันเอดส์โลก
-
ปิด
1/2560
0
15
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
1/2560
0
16
  กิจกรรมชมรม*
-
ปิด
1/2560
0
17
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
-
ปิด
1/2560
0
18
  กีฬาระหว่างคณะ
-
ปิด
1/2560
0
19
  ราชภัฏลอยกระทง
18-11-2560
เปิด
2/2560
0
20
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
1/2560
0
21
  สร้างคุณธรรม จริยธรรม
16-08-2560
ปิด
1/2560
1,715
22
  สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
06-09-2560
ปิด
1/2560
924
23
  ราชภัฏร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด
-
ปิด
1/2560
0
24
  การประกันคุณภาพการศึกษาสาหรับนักศึกษา
-
ปิด
1/2560
0
25
  วันสถาปนา มรภ. กำแพงเพชร
29-09-2560
ปิด
1/2560
1,100
26
  วันต่อต้านยาเสพติดโลก
05-07-2560
ปิด
1/2560
936
27
  วันต่อต้านยาเสพติดโลก
05-07-2560
ปิด
1/2560
754
28
  พิธีไหว้ครู
06-07-2560
ปิด
1/2560
1,269
29
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
12-06-2560
ปิด
1/2560
1,062
30
  ตรวจสุขภาพนักศึกษา
16-06-2560
ปิด
1/2560
1,199
31
  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
07-07-2560
ปิด
1/2560
180
32
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
2560
ปิด
1/2560
0
33
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
26-07-2560
ปิด
1/2560
1,195
34
  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2559
ปิด
1/2559
1,715
35
  วันต่อต้านยาเสพติดโลก
17-12-2559
ปิด
1/2559
1,715
36
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
18-06-2559
ปิด
1/2559
1,405
37
  ตรวจสุขภาพนักศึกษา
25-06-2559
ปิด
1/2559
1,434
38
  พิธีไหว้ครู
14-07-2559
ปิด
1/2559
1,429
39
  กองพัฒนาพบนักศึกษา
24-07-2559
ปิด
1/2559
1,361
40
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
12-08-2559
ปิด
1/2559
1,053
41
  วันสถาปนา มรภ. กำแพงเพชร
29-09-2559
ปิด
1/2559
1,331
42
  ราชภัฏลอยกระทง
23-10-2559
ปิด
1/2559
1,178
43
  ราชภัฏลอยกระทง
23-10-2559
ปิด
1/2559
864
44
  กีฬาระหว่างคณะ
17-12-2559
ปิด
1/2559
1,214
45
  กีฬาระหว่างคณะ
18-12-2559
ปิด
1/2559
995
46
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
19-12-2559
ปิด
1/2559
743
47
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
17-12-2559
ปิด
1/2559
1,214
48
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
17-12-2559
ปิด
1/2559
995
49
  สตาฟเชียร์กีฬา
17-12-2559
ปิด
1/2559
995
50
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
22-02-2560
ปิด
2/2559
1,272
51
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
22-02-2560
ปิด
2/2559
904
52
  วันเอดส์โลก
01-03-2560
ปิด
2/2559
1,057
53
  วันเอดส์โลก
01-03-2560
ปิด
2/2559
790
54
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
2559
ปิด
2/2559
2,115
55
  กิจกรรมชมรม*
2559
ปิด
1/2559
1,715
56
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
2559
ปิด
1/2559
1,592
57
  กิจกรรมชมรม*
2559
ปิด
1/2559
1,592
58
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
01-08-2558
ปิด
1/2558
2,067
59
  พิธีไหว้ครู
03-09-2558
ปิด
1/2558
1,716
60
  กองพัฒนาพบนักศึกษา
29-11-2558
ปิด
1/2558
1,716
61
  ตรวจสุขภาพนักศึกษา
04-08-2558
ปิด
1/2558
1,716
62
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
2558
ปิด
1/2558
1,716
63
  กีฬาระหว่างคณะ
20-02-2559
ปิด
2/2558
1,716
64
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
20-02-2559
ปิด
2/2558
1,716
65
  ราชภัฏลอยกระทง
26-11-2558
ปิด
1/2558
1,716
66
  วันเอดส์โลก
13-01-2559
ปิด
2/2558
1,716
67
  วันสถาปนา มรภ. กำแพงเพชร
27-04-2559
ปิด
2/2558
1,716
68
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
23-03-2559
ปิด
2/2558
1,717
69
  กิจกรรมชมรม*
2558
ปิด
1/2558
1,716
70
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
2558
ปิด
1/2558
1,716
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  ประเพณีลอยกระทง
13-11-2559
ปิด
2/2559
443
2
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
07-12-2559
ปิด
2/2559
214
3
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
07-12-2559
ปิด
2/2559
496
4
  ประเพณีลอยกระทง
13-11-2559
ปิด
1/2559
1
5
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
25-01-2560
ปิด
2/2559
297
6
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
25-01-2560
ปิด
2/2559
452
7
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
25-01-2560
ปิด
2/2559
0
8
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
25-01-2560
ปิด
2/2559
0
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
11-08-2560
ปิด
1/2560
0
2
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
11-08-2560
เปิด
1/2560
295
3
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
11-08-2560
เปิด
1/2560
214
4
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
11-08-2560
เปิด
1/2560
227
5
  ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
01-02-2560
ปิด
1/2560
356
6
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
28-06-2560
ปิด
1/2560
291
7
  ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
28-06-2560
ปิด
1/2560
262
8
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
07-12-2559
ปิด
2/2559
296
9
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
07-12-2559
ปิด
2/2559
307
10
  กิจกรรมพิเศษ*
09-11-2559
ปิด
2/2559
291
11
  กิจกรรมพิเศษ*
09-11-2559
ปิด
2/2559
256
12
  ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
09-11-2559
ปิด
2/2559
375
13
  พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณะ
09-11-2559
ปิด
2/2559
370
14
  พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณะ
09-11-2559
ปิด
2/2559
356
15
  กีฬาสีระหว่างคณะ
17-12-2559
ปิด
2/2559
131
16
  กีฬาสีระหว่างคณะ
17-12-2559
ปิด
2/2559
191
17
  ประชุมก่อนสอบปลายภาคเรียน
16-01-2560
ปิด
1/2559
311
18
  ประชุมก่อนสอบปลายภาคเรียน
16-01-2560
ปิด
1/2559
264
19
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
01-02-2560
ปิด
2/2559
334
20
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
01-02-2560
ปิด
2/2559
323
21
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
-
ปิด
1/2558
516
22
  ประชุมเปิดภาคเรียน
-
ปิด
1/2558
516
23
  พิธีไหว้ครูคณะ
-
ปิด
1/2558
516
24
  สานสัมพันธ์น้องใหม่คณะ
-
ปิด
1/2558
516
25
  กีฬาสีระหว่างคณะ
-
ปิด
1/2558
516
26
  ประชุมเชียร์
-
ปิด
1/2558
516
27
  ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
-
ปิด
1/2558
516
28
  พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณะ
-
ปิด
1/2558
516
29
  กิจกรรมพิเศษ*
-
ปิด
1/2558
516
30
  ประชุมก่อนสอบปลายภาคเรียน
-
ปิด
1/2558
516
31
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
-
ปิด
1/2558
516
32
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
1/2558
516
33
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
-
ปิด
1/2558
516
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  แนะแนวการศึกษา
-
ปิด
2559
13
2
  กิจกรรมพิเศษ
-
ปิด
2559
8
3
  กิจกรรมพิเศษ
-
ปิด
2559
6
4
  กิจกรรมพิเศษ*
00-00-2559
ปิด
2559
213
5
  กิจกรรมพิเศษ*
2559
ปิด
2559
194
6
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
00-00-2559
ปิด
2559
110
7
  กิจกรรมพิเศษ
-
ปิด
2558
13
8
  แนะแนวการศึกษา
2558
ปิด
2558
6
9
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
16-07-2560
ปิด
1/2560
197
10
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
16-07-2560
ปิด
1/2560
214
11
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
16-07-2560
ปิด
1/2560
170
12
  นิเทศศาสตร์สัมพันธ์
26-06-2560
ปิด
1/2560
23
13
  บริการวิชาการโปรแกรม
25-07-2560
ปิด
1/2560
23
14
  กิจกรรมพิเศษ*
2560
ปิด
1/2560
99
15
  กิจกรรมพิเศษ*
2560
ปิด
1/2560
58
16
  กิจกรรมพิเศษ*
2560
ปิด
1/2560
1
17
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
15-06-2560
ปิด
1/2560
214
18
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2560
ปิด
1/2560
12
19
  นิเทศศาสตร์สัมพันธ์
26-06-2560
ปิด
1/2560
12
20
  บริการวิชาการโปรแกรม
25-07-2560
ปิด
1/2560
12
21
  นิเทศศาสตร์สัมพันธ์
26-06-2560
ปิด
1/2560
13
22
  บริการวิชาการโปรแกรม
25-07-2560
ปิด
1/2560
13
23
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
21-06-2560
ปิด
1/2560
222
24
  ประดิษฐ์พานไหว้ครู
05-07-2560
ปิด
1/2560
426
25
  พิธีไหว้ครูคณะ
06-07-2560
ปิด
1/2560
233
26
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
16-07-2560
ปิด
1/2560
197
27
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
16-07-2560
ปิด
1/2560
124
28
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
16-07-2560
ปิด
1/2560
106
29
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
2560
ปิด
1/2560
56
30
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
2560
ปิด
1/2560
8
31
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
2560
ปิด
1/2560
6
32
  เตรียมความพร้อมผู้นานักศึกษา
22-07-2560
ปิด
1/2560
21
33
  เตรียมความพร้อมผู้นานักศึกษา
22-07-2560
ปิด
1/2560
16
34
  เตรียมความพร้อมผู้นานักศึกษา
22-07-2560
ปิด
1/2560
23
35
  อบรมการสร้างทักษะด้านคอมพิวเตอร์
14-01-2560
ปิด
2/2559
23
36
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
-
ปิด
1/2559
11
37
  นิเทศศาสตร์สัมพันธ์
-
ปิด
1/2559
11
38
  บริการวิชาการโปรแกรม
-
ปิด
1/2559
11
39
  แนะแนวการศึกษา
-
ปิด
2/2559
11
40
  Goodbye การเงินและการธนาคาร
2559
ปิด
2/2559
42
41
  ศาสนา ศิลปะ จริยธรรมนักการเงิน
2559
ปิด
1/2559
42
42
  อบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
2559
ปิด
1/2559
42
43
  กีฬาสัมพันธ์น้องพี่
2559
ปิด
1/2559
42
44
  การพัฒนาบุคลิกภาพ
2559
ปิด
1/2559
42
45
  ไหว้ครูมัคคุเทศก์ไทย
2559
ปิด
1/2559
21
46
  ปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชา
2559
ปิด
1/2559
25
47
  ท่องเที่ยวสัมพันธ์/อื่น ๆ
2559
ปิด
1/2559
25
48
  คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2559
ปิด
1/2559
1
49
  ปฏิบัติการขาย MK
2559
ปิด
2/2559
1
50
  Home room
2559
ปิด
1/2559
1
51
  ฟังบรรยายพิเศษ
2559
ปิด
2/2559
1
52
  กิจกรรมพิเศษ
2559
ปิด
2/2559
1
53
  สัมพันธ์น้องพี่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2559
ปิด
1/2559
40
54
  เสริงสร้างคุณธรรม - จริยธรรม
2559
ปิด
1/2559
38
55
  ปฐมนิเทศคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2559
ปิด
1/2559
40
56
  กิจกรรมพิเศษ 1
2559
ปิด
1/2559
40
57
  คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2559
ปิด
1/2559
35
58
  ไหว้ครูโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
35
59
  Home room
2559
ปิด
1/2559
35
60
  ซ้อมเชียร์กีฬาคณะและมหาวิทยาลัยฯ
2559
ปิด
1/2559
35
61
  กิจกรรมพิเศษ
2559
ปิด
1/2559
35
62
  สัมพันธ์น้องพี่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2559
ปิด
1/2559
17
63
  นิทรรศการโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
17
64
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
2559
ปิด
2/2559
17
65
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิช��
2559
ปิด
1/2559
18
66
  พิธีไหว้ครูของโปรแกรมวิชา
2559
ปิด
1/2559
18
67
  การเตรียมความพร้อมทักษะทางธุรกิจ
2559
ปิด
1/2559
18
68
  การพัฒนาบุคลิกภาพ นักการจัดการ
2559
ปิด
2/2559
18
69
  กิจกรรมพิเศษ
2559
ปิด
1/2559
18
70
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิช��
2559
ปิด
1/2559
21
71
  พิธีไหว้ครูของโปรแกรมวิชา
2559
ปิด
1/2559
21
72
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
22-06-2559
ปิด
1/2559
285
73
  การเตรียมความพร้อมทักษะทางธุรกิจ
2559
ปิด
2/2559
21
74
  ประดิษฐ์พานไหว้ครู
10-08-2559
ปิด
1/2559
274
75
  การพัฒนาบุคลิกภาพ นักการจัดการ
2559
ปิด
2/2559
21
76
  พิธีไหว้ครูคณะ
14-07-2559
ปิด
1/2559
299
77
  กิจกรรมพิเศษ
2559
ปิด
2/2559
21
78
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
06-08-2559
ปิด
1/2559
224
79
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
06-08-2559
ปิด
1/2559
224
80
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
06-08-2559
ปิด
1/2559
222
81
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
06-08-2559
ปิด
1/2559
222
82
  การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน
2559
ปิด
1/2559
6
83
  บริการวิชาการโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
6
84
  บำเพ็ญประโยชน์ 2
2559
ปิด
1/2559
6
85
  อบรมทักษะคอมพิวเตอร์ 2
2559
ปิด
1/2559
6
86
  แนะแนวการศึกษา
2559
ปิด
1/2559
6
87
  ปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
2
88
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
2
89
  บำเพ็ญประโยชน์ 1
2559
ปิด
1/2559
2
90
  อบรมทักษะคอมพิวเตอร์ 1
2559
ปิด
1/2559
2
91
  แนะแนวการศึกษา
2559
ปิด
1/2559
2
92
  พบอาจารย์ที่ปรึกษา
2559
ปิด
1/2559
87
93
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
87
94
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2559
ปิด
1/2559
87
95
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
84
96
  กิจกรรมพิเศษ
2559
ปิด
2/2559
85
97
  กีฬาสีระหว่างคณะ
17-12-2559
ปิด
2/2559
263
98
  กีฬาสีระหว่างคณะ
18-12-2559
ปิด
2/2559
266
99
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2559
ปิด
1/2559
86
100
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
86
101
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2559
ปิด
1/2559
84
102
   Good Bye Senior
24-12-2559
ปิด
2/2559
231
103
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
85
104
   Good Bye Senior
24-12-2559
ปิด
2/2559
232
105
  กิจกรรมพิเศษ
2559
ปิด
1/2559
87
106
  เตรียมความพร้อมผู้นานักศึกษา
02-07-2559
ปิด
1/2559
19
107
  เตรียมความพร้อมผู้นานักศึกษา
02-07-2559
ปิด
1/2559
13
108
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
01/02/2560
ปิด
2/2559
257
109
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
01/02/2560
ปิด
2/2559
257
110
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
08/02/2560
ปิด
2/2559
262
111
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
08/02/2560
ปิด
2/2559
268
112
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
24-08-2560
ปิด
1/2559
191
113
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
24-08-2560
ปิด
1/2559
72
114
  เตรียมตัวก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน 1
08-03-2560
ปิด
2/2559
0
115
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
06-08-2559
ปิด
1/2559
7
116
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
06-08-2559
ปิด
1/2559
7
117
  กีฬาสีระหว่างคณะ
18-12-2559
ปิด
2/2559
7
118
  Good Bye Senior
24-12-2559
ปิด
2/2559
7
119
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
00-00-00
ปิด
2/2559
11
120
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
20-01-2560
ปิด
2/2559
17
121
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
-
ปิด
1/2558
13
122
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
14-08-2558
ปิด
1/2558
272
123
  พิธีไหว้ครูคณะ
03-09-2558
ปิด
1/2558
278
124
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
12-09-2558
ปิด
1/2558
285
125
  นิเทศศาสตร์สัมพันธ์
-
ปิด
1/2558
13
126
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
12-09-2558
ปิด
1/2558
285
127
  บริการวิชาการโปรแกรม
-
ปิด
1/2558
13
128
  กีฬาสีระหว่างคณะ
20-02-2559
ปิด
2/2558
263
129
  แนะแนวการศึกษา
-
ปิด
2/2558
13
130
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
09-03-2559
ปิด
2/2558
269
131
   Good Bye Senior
07-05-2558
ปิด
2/2558
218
132
  เตรียมความพร้อมผู้นานักศึกษา
23-08-2558
ปิด
1/2558
26
133
  กิจกรรมพิเศษ*
2558
ปิด
1/2558
45
134
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
2558
ปิด
1/2558
277
135
  ประเพณีลอยกระทง
28-11-2558
ปิด
2/2558
266
136
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
-
ปิด
1/2558
24
137
  ประดิษฐ์พานไหว้ครู
07-12-2559
ปิด
1/2558
236
138
  ปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชา
2558
ปิด
1/2558
21
139
  ไหว้ครูมัคคุเทศก์ไทย
2558
ปิด
1/2558
21
140
  ฝึกปฏิบัติการภาคสนามโปรแกรมวิชา
2558
ปิด
2/2558
0
141
  ท่องเที่ยวสัมพันธ์/อื่น ๆ
2558
ปิด
1/2558
0
142
  พัฒนาจิตปัญญา 1
2558
ปิด
1/2558
0
143
  Goodbye การเงินและการธนาคาร
2558
ปิด
2/2558
27
144
  คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2558
ปิด
1/2558
1
145
  Home room
2558
ปิด
1/2558
1
146
  ซ้อมเชียร์กีฬาคณะและมหาวิทยาลัยฯ
2558
ปิด
1/2558
1
147
  กิจกรรมพิเศษ
2558
ปิด
1/2558
1
148
  ฝ่ายกิจการนักศึกษาพบนักศึกษา
-
ปิด
1/2558
0
149
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
-
ปิด
1/2558
0
150
  พิธีไหว้ครู
-
ปิด
1/2558
0
151
  กิจกรรมชมรม*
-
ปิด
1/2558
0
152
  กีฬาระหว่างคณะ
-
ปิด
1/2558
0
153
  สัมพันธ์น้องพี่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2558
ปิด
1/2558
17
154
  ราชภัฏลอยกระทง
-
ปิด
1/2558
0
155
  เสริงสร้างคุณธรรม - จริยธรรม
2558
ปิด
1/2558
17
156
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
-
ปิด
1/2558
0
157
  ปฐมนิเทศคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2558
ปิด
1/2558
17
158
  รณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์
-
ปิด
1/2558
0
159
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
1/2558
0
160
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิช��
2558
ปิด
1/2558
18
161
  พิธีไหว้ครูของโปรแกรมวิชา
2558
ปิด
1/2558
18
162
  การเตรียมความพร้อมทักษะทางธุรกิจ
2558
ปิด
1/2558
18
163
  การพัฒนาบุคลิกภาพ นักการจัดการ
2558
ปิด
2/2558
18
164
  กิจกรรมพิเศษ
2558
ปิด
2/2558
18
165
  ปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรม
2558
ปิด
1/2558
6
166
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2558
ปิด
1/2558
6
167
  บำเพ็ญประโยชน์ 1
2558
ปิด
1/2558
6
168
  อบรมทักษะคอมพิวเตอร์ 1
2558
ปิด
1/2558
6
169
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2558
ปิด
1/2558
59
170
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2558
ปิด
1/2558
60
171
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2558
ปิด
1/2558
60
172
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
2558
ปิด
1/2558
57
173
  กิจกรรมพิเศษ
2558
ปิด
1/2558
44
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
21-06-2560
ปิด
1/2560
1
2
  สายสัมพันธ์ SCIENCE
22-07-2560
ปิด
1/2560
1
3
  พิธีไหว้ครูคณะ
06-07-2560
ปิด
1/2560
1
4
  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
22-07-2560
ปิด
1/2560
1
5
  ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
19-08-2560
ปิด
1/2560
92
6
  คุณธรรมและความเป็นไทย
02-09-2560
ปิด
1/2560
114
7
  บาเพ็ญประโยชน์หรือรักษา สิ่งแวดล้อม
18-11-2560
เปิด
2/2560
0
8
  กิจกรรมพิเศษ*
18-11-2560
ปิด
1/2560
0
9
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
18-11-2560
เปิด
2/2560
0
10
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
18-11-2560
เปิด
2/2560
0
11
  กิจกรรมพิเศษ*
15-06-2560
ปิด
1/2560
0
12
  กิจกรรมพิเศษ*
15-06-2560
ปิด
1/2560
0
13
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
21-06-2560
ปิด
1/2560
128
14
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
21-06-2560
ปิด
1/2560
132
15
  พิธีไหว้ครูคณะ
06-07-2560
ปิด
1/2560
101
16
  พิธีไหว้ครูคณะ
06-07-2560
ปิด
1/2560
115
17
  พิธีไหว้ครูคณะ
06-07-2560
ปิด
1/2560
69
18
  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
22-07-2560
ปิด
1/2560
130
19
  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
22-07-2560
ปิด
1/2560
122
20
  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
22-07-2560
ปิด
1/2560
98
21
  สายสัมพันธ์ SCIENCE
22-07-2560
ปิด
1/2560
130
22
  สายสัมพันธ์ SCIENCE
22-07-2560
ปิด
1/2560
112
23
  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
22-07-2560
ปิด
1/2560
129
24
  บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์
22-07-2560
ปิด
1/2560
120
25
  บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์
22-07-2560
ปิด
1/2560
90
26
  พัฒนาสุนทรียภาพระดับคณะ
23-07-2560
ปิด
1/2560
127
27
  พัฒนาสุนทรียภาพระดับคณะ
23-07-2560
ปิด
1/2560
118
28
  พัฒนาสุนทรียภาพระดับคณะ
23-07-2560
ปิด
1/2560
74
29
  พิธีไหว้ครูคณะ
14-07-2559
ปิด
1/2559
138
30
  พิธีไหว้ครูคณะ
14-07-2559
ปิด
1/2559
125
31
  คุณธรรมและความเป็นไทย
07-12-2559
ปิด
2/2559
131
32
  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
07-12-2559
ปิด
2/2559
121
33
  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
07-12-2559
ปิด
2/2559
0
34
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
18-01-2560
ปิด
1/2559
141
35
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
18-01-2560
ปิด
1/2559
135
36
  สายสัมพันธ์ SCIENCE
19-02-2560
ปิด
2/2559
124
37
  สายสัมพันธ์ SCIENCE
19-02-2560
ปิด
2/2559
124
38
  กีฬาสีระหว่างคณะ
-
ปิด
1/2558
178
39
  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
-
ปิด
1/2558
173
40
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
-
ปิด
1/2558
178
41
  พัฒนาสุนทรียภาพระดับคณะ
-
ปิด
1/2558
187
42
  บาเพ็ญประโยชน์หรือรักษา สิ่งแวดล้อม
-
ปิด
1/2558
180
43
  สัมพันธ์น้องพี่ (bye'nior)
-
ปิด
1/2558
187
44
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
-
ปิด
1/2558
194
45
  สายสัมพันธ์ SCIENCE
-
ปิด
1/2558
184
46
  พิธีไหว้ครูคณะ
-
ปิด
1/2558
187
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  กีฬาเทคโนสัมพันธ์
16-08-2560
ปิด
1/2560
146
2
  กีฬาเทคโนสัมพันธ์
16-08-2560
ปิด
1/2560
77
3
  กีฬาเทคโนสัมพันธ์
16-08-2560
ปิด
1/2560
93
4
  เทคโนจิตอาสา
26-10-2560
ปิด
1/2560
79
5
  สานึกรักษ์ความเป็นไทย
18-11-2560
เปิด
2/2560
145
6
  สานึกรักษ์ความเป็นไทย
18-11-2560
เปิด
2/2560
82
7
  สานึกรักษ์ความเป็นไทย
18-11-2560
เปิด
2/2560
19
8
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
21-06-2560
ปิด
1/2560
157
9
  ทำบุญคณะ
29-06-2560
ปิด
1/2560
153
10
  ทำบุญคณะ
29-06-2560
ปิด
1/2560
79
11
  ทาบุญคณะ
29-06-2560
ปิด
1/2560
84
12
  มิ่งขวัญนพบายศรี อัญชลีครูช่าง
29-06-2560
ปิด
1/2560
152
13
  มิ่งขวัญนพบายศรี อัญชลีครูช่าง
29-06-2560
ปิด
1/2560
89
14
  มิ่งขวัญนพบายศรี อัญชลีครูช่าง
29-06-2560
ปิด
1/2560
84
15
  บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่
29-06-2560
ปิด
1/2560
153
16
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
13-07-2559
ปิด
1/2559
120
17
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
13-07-2559
ปิด
1/2559
98
18
  มิ่งขวัญนพบายศรี อัญชลีครูช่าง
14-07-2559
ปิด
1/2559
110
19
  มิ่งขวัญนพบายศรี อัญชลีครูช่าง
14-07-2559
ปิด
1/2559
112
20
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
22-06-2559
ปิด
1/2559
139
21
  บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่
22-06-2559
ปิด
1/2559
127
22
  ทำบุญคณะ
14-07-2559
ปิด
1/2559
110
23
  ทำบุญคณะ
14-07-2559
ปิด
1/2559
112
24
  กีฬาเทคโนสัมพันธ์
24-08-2559
ปิด
1/2559
130
25
  กีฬาเทคโนสัมพันธ์
24-08-2559
ปิด
1/2559
112
26
  กิจกรรมพิเศษ*
07122559
ปิด
1/2559
84
27
  กิจกรรมพิเศษ*
07122559
ปิด
1/2559
114
28
  กีฬาระหว่างคณะ
17-12-2559
ปิด
2/2559
106
29
  กีฬาระหว่างคณะ
17-12-2559
ปิด
1/2559
147
30
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
01-02-2560
ปิด
2/2559
114
31
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
01-02-2560
ปิด
2/2559
143
32
  สานสัมพันธ์พี่น้อง ชาวเทคโน
29-06-2560
ปิด
2/2559
250
33
  สานสัมพันธ์พี่น้อง ชาวเทคโน
29-06-2560
ปิด
2/2559
109
34
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
19-08-2558
ปิด
1/2558
195
35
  บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่
19-08-2558
ปิด
1/2558
190
36
  สานสัมพันธ์พี่น้อง ชาวเทคโน
04-05-2559
ปิด
2/2558
173
37
  ทำบุญคณะ
20-08-2558
ปิด
1/2558
187
38
  กีฬาระหว่างคณะ
20-02-2559
ปิด
2/2558
145
39
  สานึกรักษ์ความเป็นไทย
18-01-2559
ปิด
2/2558
165
40
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
24-02-2559
ปิด
1/2558
145
41
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
07-09-2558
ปิด
1/2558
173
42
  มิ่งขวัญนพบายศรี อัญชลีครูช่าง
20-08-58
ปิด
1/2558
186
43
  กีฬาเทคโนสัมพันธ์
19-08-2558
ปิด
1/2558
189
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
15-06-2560
ปิด
1/2560
214
2
  ฝ่ายกิจการนักศึกษาพบนักศึกษา
-
ปิด
1/2558
0
3
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
-
ปิด
1/2558
0
4
  พิธีไหว้ครู
-
ปิด
1/2558
0
5
  กิจกรรมชมรม*
-
ปิด
1/2558
0
6
  กีฬาระหว่างคณะ
-
ปิด
1/2558
0
7
  ราชภัฏลอยกระทง
-
ปิด
1/2558
0
8
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
-
ปิด
1/2558
0
9
  รณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์
-
ปิด
1/2558
0
10
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
1/2558
0
หน่วยงาน โปรแกรมวิชา
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.