ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
20-08-2561 06:12:29
หน้าหลัก
ใบรายชื่อ
ตาราง กิจกรรมทั้งหมด
ตาราง เช็คกิจกรรม
ตาราง กิจกรรมหน่วยงาน
เข้าระบบ
สำหรับ นักศึกษา
สำหรับ ผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
-
ปิด
2561
0
2
  กีฬาระหว่างคณะ
-
ปิด
2561
0
3
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
-
ปิด
2561
0
4
  ราชภัฏลอยกระทง
-
ปิด
2561
0
5
  วันเอดส์โลก
-
ปิด
2561
0
6
  วันสถาปนา มรภ. กำแพงเพชร
-
ปิด
2561
0
7
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
2561
0
8
  กิจกรรมชมรม*
-
ปิด
2561
0
9
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
-
ปิด
2561
0
10
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
-
ปิด
2561
0
11
  กีฬาระหว่างคณะ
-
ปิด
2561
0
12
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
-
ปิด
2561
0
13
  สตาฟเชียร์กีฬา
-
ปิด
2561
0
14
  ราชภัฏลอยกระทง
-
ปิด
2561
0
15
  วันเอดส์โลก
-
ปิด
2561
0
16
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
2561
0
17
  กิจกรรมชมรม*
-
ปิด
2561
0
18
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
-
ปิด
2561
0
19
  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
-
ปิด
2561
0
20
  วันต่อต้านยาเสพติดโลก
08-08-2561
ปิด
2561
722
21
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
-
ปิด
2561
0
22
  กีฬาระหว่างคณะ
-
ปิด
2561
0
23
  ราชภัฏลอยกระทง
-
ปิด
2561
0
24
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
2561
0
25
  สร้างคุณธรรม จริยธรรม
18-07-2561
ปิด
2561
0
26
  วันต่อต้านยาเสพติดโลก
08-08-2561
ปิด
2561
862
27
  สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
22-03-2561
ปิด
2561
698
28
  ราชภัฏร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด
-
ปิด
2561
0
29
  การประกันคุณภาพการศึกษาสาหรับนักศึกษา
-
ปิด
2561
0
30
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
-
ปิด
2561
0
31
  กีฬาระหว่างคณะ
-
ปิด
2561
0
32
  ราชภัฏลอยกระทง
-
ปิด
2561
0
33
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
2561
0
34
  พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
-
ปิด
2561
0
35
  อบรมอาชีพอิสระ
-
ปิด
2561
0
36
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีสุดท้าย
18-07-2561
ปิด
2561
450
37
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
27-06-2561
ปิด
1/2561
0
38
  พิธีไหว้ครู
19-07-2561
ปิด
1/2561
1,314
39
  กองพัฒนาพบนักศึกษา
-
ปิด
1/2561
0
40
  ตรวจสุขภาพนักศึกษา
-
ปิด
1/2561
0
41
  กองพัฒนาพบนักศึกษา
06-12-2560
ปิด
1/2560
996
42
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
2560
ปิด
1/2560
0
43
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
16-08-2560
ปิด
1/2560
93
44
  กีฬาระหว่างคณะ
02-12-2560
ปิด
1/2560
1,064
45
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
02-12-2560
ปิด
1/2560
1,064
46
  ราชภัฏลอยกระทง
18-11-2560
ปิด
2/2560
1,121
47
  วันเอดส์โลก
06-12-2560
ปิด
1/2560
1,027
48
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
07-03-2561
ปิด
1/2560
1,029
49
  กิจกรรมชมรม*
-
ปิด
1/2560
0
50
  กีฬาระหว่างคณะ
02-12-2560
ปิด
1/2560
1,022
51
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
02-12-2560
ปิด
1/2560
1,022
52
  สตาฟเชียร์กีฬา
02-12-2560
ปิด
1/2560
1,022
53
  ราชภัฏลอยกระทง
18-11-2560
ปิด
2/2560
786
54
  วันเอดส์โลก
06-12-2560
ปิด
1/2560
928
55
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
07-03-2561
ปิด
1/2560
1,064
56
  กิจกรรมชมรม*
-
ปิด
1/2560
0
57
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
2560
ปิด
1/2560
10
58
  กีฬาระหว่างคณะ
02-12-2560
ปิด
1/2560
969
59
  ราชภัฏลอยกระทง
18-11-2560
ปิด
2/2560
837
60
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
07-03-2561
ปิด
1/2560
885
61
  สร้างคุณธรรม จริยธรรม
16-08-2560
ปิด
1/2560
1,715
62
  สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
06-09-2560
ปิด
1/2560
924
63
  ราชภัฏร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด
03-12-2560
ปิด
1/2560
765
64
  การประกันคุณภาพการศึกษาสาหรับนักศึกษา
-
ปิด
1/2560
0
65
  วันสถาปนา มรภ. กำแพงเพชร
29-09-2560
ปิด
1/2560
1,100
66
  วันต่อต้านยาเสพติดโลก
05-07-2560
ปิด
1/2560
936
67
  วันต่อต้านยาเสพติดโลก
05-07-2560
ปิด
1/2560
755
68
  พิธีไหว้ครู
06-07-2560
ปิด
1/2560
1,269
69
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
12-06-2560
ปิด
1/2560
1,082
70
  ตรวจสุขภาพนักศึกษา
16-06-2560
ปิด
1/2560
1,200
71
  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
07-07-2560
ปิด
1/2560
864
72
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
2560
ปิด
1/2560
0
73
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
26-07-2560
ปิด
1/2560
1,195
74
  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2559
ปิด
1/2559
1,715
75
  วันต่อต้านยาเสพติดโลก
17-12-2559
ปิด
1/2559
1,715
76
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
18-06-2559
ปิด
1/2559
1,405
77
  ตรวจสุขภาพนักศึกษา
25-06-2559
ปิด
1/2559
1,434
78
  พิธีไหว้ครู
14-07-2559
ปิด
1/2559
1,429
79
  กองพัฒนาพบนักศึกษา
24-07-2559
ปิด
1/2559
1,361
80
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
12-08-2559
ปิด
1/2559
1,053
81
  วันสถาปนา มรภ. กำแพงเพชร
29-09-2559
ปิด
1/2559
1,331
82
  ราชภัฏลอยกระทง
23-10-2559
ปิด
1/2559
1,178
83
  ราชภัฏลอยกระทง
23-10-2559
ปิด
1/2559
864
84
  กีฬาระหว่างคณะ
17-12-2559
ปิด
1/2559
1,214
85
  กีฬาระหว่างคณะ
18-12-2559
ปิด
1/2559
995
86
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
19-12-2559
ปิด
1/2559
743
87
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
17-12-2559
ปิด
1/2559
1,214
88
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
17-12-2559
ปิด
1/2559
995
89
  สตาฟเชียร์กีฬา
17-12-2559
ปิด
1/2559
995
90
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
22-02-2560
ปิด
2/2559
1,272
91
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
22-02-2560
ปิด
2/2559
904
92
  วันเอดส์โลก
01-03-2560
ปิด
2/2559
1,057
93
  วันเอดส์โลก
01-03-2560
ปิด
2/2559
790
94
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
2559
ปิด
2/2559
2,115
95
  กิจกรรมชมรม*
2559
ปิด
1/2559
1,715
96
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
2559
ปิด
1/2559
1,592
97
  กิจกรรมชมรม*
2559
ปิด
1/2559
1,592
98
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
01-08-2558
ปิด
1/2558
2,067
99
  พิธีไหว้ครู
03-09-2558
ปิด
1/2558
1,716
100
  กองพัฒนาพบนักศึกษา
29-11-2558
ปิด
1/2558
1,716
101
  ตรวจสุขภาพนักศึกษา
04-08-2558
ปิด
1/2558
1,716
102
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
2558
ปิด
1/2558
1,716
103
  กีฬาระหว่างคณะ
20-02-2559
ปิด
2/2558
1,716
104
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
20-02-2559
ปิด
2/2558
1,716
105
  ราชภัฏลอยกระทง
26-11-2558
ปิด
1/2558
1,716
106
  วันเอดส์โลก
13-01-2559
ปิด
2/2558
1,716
107
  วันสถาปนา มรภ. กำแพงเพชร
27-04-2559
ปิด
2/2558
1,716
108
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
23-03-2559
ปิด
2/2558
1,717
109
  กิจกรรมชมรม*
2558
ปิด
1/2558
1,716
110
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
2558
ปิด
1/2558
1,716
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
18-07-2561
ปิด
2561
0
2
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
-
เปิด
2560
561
3
  ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
-
เปิด
2560
524
4
  พิธีไหว้ครูคณะ
-
เปิด
2560
525
5
  กีฬาระหว่างคณะ
-
เปิด
2560
524
6
  แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย
-
เปิด
2560
525
7
  ปัจฉิมนิเทศ
-
เปิด
2560
524
8
  กิจกรรมชุมนุม
-
เปิด
2560
524
9
  ครุอาสาค่ายพัฒนาชนบท
-
เปิด
2560
524
10
  พัฒนาระเบียบวินัยของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
-
เปิด
2560
524
11
  ประเพณีลอยกระทง
-
เปิด
2560
524
12
  พัฒนาลักษณะบัณฑิตคณะ
-
เปิด
2560
1,075
13
  ประเพณีลอยกระทง
-
เปิด
2560
561
14
  กีฬาระหว่างคณะ
-
เปิด
2560
561
15
  แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย
-
เปิด
2560
561
16
  พัฒนาลักษณะบัณฑิตคณะ
-
เปิด
2560
561
17
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
-
เปิด
2560
561
18
  ปัจฉิมนิเทศ
-
เปิด
2560
561
19
  พิธีไหว้ครูคณะ
-
เปิด
2560
562
20
  พิธีไหว้ครูคณะ
19-07-2561
ปิด
1/2561
357
21
  พิธีไหว้ครูคณะ
19-07-2561
ปิด
1/2561
366
22
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
19-07-2561
ปิด
1/2561
366
23
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
19-07-2561
ปิด
1/2561
172
24
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
21-07-2561
ปิด
1/2561
377
25
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
22-07-2561
ปิด
1-2561
395
26
  ครุอาสาค่ายพัฒนาชนบท
26-07-2561
ปิด
1/2561
201
27
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
15-06-2560
เปิด
1/2560
524
28
  ประเพณีลอยกระทง
13-11-2559
ปิด
2/2559
443
29
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
07-12-2559
ปิด
2/2559
214
30
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
07-12-2559
ปิด
2/2559
496
31
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
25-01-2560
ปิด
2/2559
297
32
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
25-01-2560
ปิด
2/2559
452
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
06-07-2561
ปิด
1/2561
327
2
  ประชุมเปิดภาคเรียน
06-07-2561
ปิด
1/2561
264
3
  ประชุมเปิดภาคเรียน
06-07-2561
ปิด
1/2561
269
4
  พิธีไหว้ครูคณะ
06-07-2561
ปิด
1/2561
0
5
  ประชุมเปิดภาคเรียน
06-07-2561
ปิด
1/2561
167
6
  ประชุมเปิดภาคเรียน
06-07-2561
ปิด
1/2561
332
7
  พิธีไหว้ครูคณะ
19-07-2561
เปิด
1/2561
0
8
  ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
11-08-2560
ปิด
1/2560
0
9
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
11-08-2560
ปิด
1/2560
294
10
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
11-08-2560
ปิด
1/2560
214
11
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
11-08-2560
ปิด
1/2560
227
12
  ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
01-02-2560
ปิด
1/2560
356
13
  กิจกรรมพิเศษ*
27-12-2560
ปิด
1/2560
0
14
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
27-12-2560
ปิด
2/2560
28
15
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
27-12-2560
ปิด
2/2560
109
16
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
28-06-2560
ปิด
1/2560
291
17
  ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
28-06-2560
ปิด
1/2560
262
18
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
31-01-2561
ปิด
2/2560
0
19
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
31-01-2561
ปิด
2/2560
407
20
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
31-01-2561
ปิด
2/2560
150
21
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
31-01-2561
ปิด
2/2560
420
22
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
31-01-2561
ปิด
2/2560
0
23
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
07-12-2559
ปิด
2/2559
296
24
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
07-12-2559
ปิด
2/2559
307
25
  กิจกรรมพิเศษ*
09-11-2559
ปิด
2/2559
291
26
  กิจกรรมพิเศษ*
09-11-2559
ปิด
2/2559
952
27
  ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
09-11-2559
ปิด
2/2559
375
28
  พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณะ
09-11-2559
ปิด
2/2559
370
29
  พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณะ
09-11-2559
ปิด
2/2559
356
30
  กีฬาสีระหว่างคณะ
17-12-2559
ปิด
2/2559
131
31
  กีฬาสีระหว่างคณะ
17-12-2559
ปิด
2/2559
191
32
  ประชุมก่อนสอบปลายภาคเรียน
16-01-2560
ปิด
1/2559
311
33
  ประชุมก่อนสอบปลายภาคเรียน
16-01-2560
ปิด
1/2559
264
34
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
01-02-2560
ปิด
2/2559
334
35
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
01-02-2560
ปิด
2/2559
323
36
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
-
ปิด
1/2558
516
37
  ประชุมเปิดภาคเรียน
-
ปิด
1/2558
516
38
  พิธีไหว้ครูคณะ
-
ปิด
1/2558
516
39
  สานสัมพันธ์น้องใหม่คณะ
-
ปิด
1/2558
516
40
  กีฬาสีระหว่างคณะ
-
ปิด
1/2558
516
41
  ประชุมเชียร์
-
ปิด
1/2558
516
42
  ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
-
ปิด
1/2558
516
43
  พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณะ
-
ปิด
1/2558
516
44
  กิจกรรมพิเศษ*
-
ปิด
1/2558
516
45
  ประชุมก่อนสอบปลายภาคเรียน
-
ปิด
1/2558
516
46
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
-
ปิด
1/2558
516
47
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
1/2558
516
48
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
-
ปิด
1/2558
516
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
2561
ปิด
2561
1
2
  ไหว้ครูมัคคุเทศก์ไทย
2561
ปิด
2561
717
3
  ฝึกปฏิบัติการภาคสนามโปรแกรมวิชา
2561
ปิด
2561
23
4
  ท่องเที่ยวสัมพันธ์/อื่น ๆ
2561
ปิด
2561
23
5
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชา
2561
ปิด
2561
23
6
  ฝึกปฏิบัติการภาคสนามต่างประเทศ
2561
ปิด
2561
23
7
  ปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชา
7/07/2561
ปิด
2561
63
8
  ไหว้ครูมัคคุเทศก์ไทย
7/07/2561
ปิด
2561
63
9
  ปัจฉิมนิเทศ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
2560
ปิด
2560
49
10
  ฝึกปฏิบัติการภาคสนามโปรแกรมวิชา
2560
ปิด
2560
49
11
  ไหว้ครูมัคคุเทศก์ไทย
2560
ปิด
2560
49
12
  ฝึกปฏิบัติการภาคสนามโปรแกรมวิชา
2559
ปิด
2560
49
13
  ท่องเที่ยวสัมพันธ์/อื่น ๆ
2560
ปิด
2560
49
14
  เตรียมทักษะภาษาอังกฤษ TOEICS
2560
ปิด
2560
49
15
  ฝึกปฏิบัติการภาคสนามโปรแกรมวิชา
2561
ปิด
2560
28
16
  ท่องเที่ยวสัมพันธ์/อื่น ๆ
2561
ปิด
2560
28
17
  พัฒนาจิตปัญญา 1
2561
ปิด
2560
28
18
  Goodbye การเงินและการธนาคาร
21-03-61
ปิด
2560
30
19
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
2560
ปิด
2560
161
20
  แนะแนวการศึกษา
-
ปิด
2559
13
21
  กิจกรรมพิเศษ
-
ปิด
2559
9
22
  กิจกรรมพิเศษ
-
ปิด
2559
6
23
  ท่องเที่ยวสัมพันธ์/อื่น ๆ
2559
ปิด
2559
49
24
  ไหว้ครูมัคคุเทศก์ไทย
2559
ปิด
2559
26
25
  ฝึกปฏิบัติการภาคสนามโปรแกรมวิชา
2559
ปิด
2559
17
26
  โครงการบริการวิชาการ
2559
ปิด
2559
49
27
  พัฒนาจิตปัญญา 2
2559
ปิด
2559
49
28
  กิจกรรมพิเศษ*
00-00-2559
ปิด
2559
215
29
  กิจกรรมพิเศษ*
2559
ปิด
2559
195
30
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
00-00-2559
ปิด
2559
112
31
  กิจกรรมพิเศษ
-
ปิด
2558
13
32
  แนะแนวการศึกษา
2558
ปิด
2558
6
33
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2561
ปิด
1/2561
18
34
  นิเทศศาสตร์สัมพันธ์
16-07-2561
ปิด
1/2561
31
35
  ศาสนา ศิลปะ จริยธรรมนักการเงิน
19-07-2561
ปิด
1/2561
72
36
  กีฬาสัมพันธ์น้องพี่
2561
ปิด
1/2561
43
37
  ไหว้ครูมัคคุเทศก์ไทย
7/07/2561
ปิด
1/2561
28
38
  ศึกษาดูงาน
MK
ปิด
1/2561
1
39
  การแข่งขันทักษะทางการตลาด
MK
ปิด
1/2561
1
40
  Home room
MK
ปิด
1/2561
1
41
  ฟังบรรยายพิเศษ
MK
ปิด
1/2561
1
42
  บริการวิชาการ
MK
ปิด
1/2561
1
43
  ประดิษฐ์พานไหว้ครู
18-07-2561
ปิด
1/2561
234
44
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
04-07-2561
ปิด
1/2561
274
45
  นิเทศศาสตร์สัมพันธ์
16-07-2561
ปิด
1/2561
24
46
  พิธีไหว้ครูคณะ
19-07-2561
ปิด
1/2561
261
47
  กิจกรรมพิเศษ
04-08-2561
ปิด
1/2561
0
48
  กิจกรรมพิเศษ
04-08-2561
ปิด
1/2561
0
49
  Home room
04-08-2561
ปิด
1/2561
33
50
  Home room
04-08-2561
ปิด
1/2561
18
51
  Home room
04-08-2561
ปิด
1/2561
50
52
  Home room
04-08-2561
ปิด
1/2561
31
53
  เตรียมความพร้อมผู้นานักศึกษา
2561
ปิด
1/2561
6
54
  กิจกรรมพิเศษ*
2561
ปิด
1/2561
11
55
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
2561
ปิด
1/2561
12
56
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
2561
ปิด
1/2561
9
57
  กิจกรรมพิเศษ*
2561
ปิด
1/2561
2
58
  กิจกรรมเฉพาะกิจ* 1
2561
ปิด
1/2561
7
59
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
2561
ปิด
1/2561
2
60
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
2561
ปิด
1/2561
2
61
  เตรียมความพร้อมผู้นานักศึกษา
2561
ปิด
1/2561
1
62
  กิจกรรมเฉพาะกิจ* 2
2561
ปิด
1/2561
3
63
  เตรียมตัวก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน 1
08-08-2561
ปิด
1/2561
179
64
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
05-08-2561
ปิด
1/2561
8
65
  ฟังบรรยายพิเศษ
18-07-2561
ปิด
1/2561
3
66
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
5-08-2561
ปิด
1/2561
254
67
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
5-08-2561
ปิด
1/2561
129
68
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
5-08-2561
ปิด
1/2561
157
69
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
05-08-2561
ปิด
1/2561
242
70
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
05-08-2561
ปิด
1/2561
187
71
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
05-08-2561
ปิด
1/2561
226
72
  นิเทศศาสตร์สัมพันธ์
16-07-2561
ปิด
1/2561
12
73
  กิจกรรมพิเศษ
08-07-2561
ปิด
1/2561
12
74
  จัดทำแฟ้มสะสมงาน
16-08-2561
ปิด
1/2561
12
75
  นิทรรศการโปรแกรม
25-01-2561
ปิด
2/2561
21
76
  ไหว้ครูโปรแกรม
2560
ปิด
1/2560
18
77
  ซ้อมเชียร์กีฬาคณะและมหาวิทยาลัยฯ
2560
ปิด
2/2560
17
78
  กิจกรรมพิเศษ
2560
ปิด
2/2560
16
79
  คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2560
ปิด
1/2560
36
80
  ปฏิบัติการขาย MK
2560
ปิด
2/2560
39
81
  ฟังบรรยายพิเศษ
2560
ปิด
2/2560
21
82
  กิจกรรมพิเศษ
2560
ปิด
2/2560
24
83
  บริการวิชาการโปรแกรม
2560
ปิด
1/2560
5
84
  ศึกษาดูงาน
25-11-2560
ปิด
2/2560
5
85
  บำเพ็ญประโยชน์ 2
10-03-2561
ปิด
2-2560
2
86
  บำเพ็ญประโยชน์ 3
10-03-2561
ปิด
2-2560
5
87
  บริการวิชาการโปรแกรม
2560
ปิด
1/2560
2
88
  การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน
2560
ปิด
1/2560
2
89
  อบรมทักษะคอมพิวเตอร์ 2
21-01-2561
ปิด
2/2560
2
90
  อบรมทักษะคอมพิวเตอร์ 3
21-01-2561
ปิด
2/2560
5
91
  แนะแนวการศึกษา
22-11-2560
ปิด
2/2560
2
92
  แนะแนวการศึกษา
22-11-2560
ปิด
2/2560
5
93
   Good Bye Senior
24-03-2561
ปิด
2/2560
170
94
   Good Bye Senior
24-03-2561
ปิด
2/2560
184
95
  Good Bye Senior
24-03-2561
ปิด
2/2560
202
96
  คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
10/07/2560
ปิด
1/2560
0
97
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
16-07-2560
ปิด
1/2560
198
98
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
16-07-2560
ปิด
1/2560
214
99
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
16-07-2560
ปิด
1/2560
172
100
  บริการวิชาการโปรแกรม
25-07-2560
ปิด
1/2560
23
101
  กิจกรรมพิเศษ*
2560
ปิด
1/2560
193
102
  กิจกรรมพิเศษ*
2560
ปิด
1/2560
179
103
  กิจกรรมพิเศษ*
2560
ปิด
1/2560
110
104
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
15-06-2560
ปิด
1/2560
214
105
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2560
ปิด
1/2560
12
106
  นิเทศศาสตร์สัมพันธ์
26-06-2560
ปิด
1/2560
12
107
  บริการวิชาการโปรแกรม
25-07-2560
ปิด
1/2560
12
108
  บริการวิชาการโปรแกรม
25-07-2560
ปิด
1/2560
13
109
  ประเพณีลอยกระทง
18-11-2560
ปิด
2/2560
212
110
  กีฬาสีระหว่างคณะ
03-12-2560
ปิด
2/2560
196
111
  กีฬาสีระหว่างคณะ
03-12-2560
ปิด
2/2560
234
112
  กีฬาสีระหว่างคณะ
03-12-2560
ปิด
2/2560
204
113
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
27-12-2560
ปิด
2/2560
177
114
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
27-12-2560
ปิด
2/2560
220
115
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
27-12-2560
ปิด
2/2560
195
116
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
27-12-2560
ปิด
2/2560
183
117
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
27-12-2560
ปิด
2/2560
224
118
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
27-12-2560
ปิด
2/2560
199
119
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โปรแกรมวิชา
03-07-2560
ปิด
1/2560
0
120
  ศึกษาดูงาน
22-02-2561
ปิด
2/2560
12
121
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิช��
03-07-2560
ปิด
1/2560
1
122
  พิธีไหว้ครูของโปรแกรมวิชา
06-07-2560
ปิด
1/2560
21
123
  การเตรียมความพร้อมทักษะทางธุรกิจ
29-11-2560
ปิด
2/2560
15
124
  กิจกรรมพิเศษ
15-11-2560
ปิด
2/2560
0
125
  กิจกรรมพิเศษ
15-11-2560
ปิด
2/2560
16
126
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
21-06-2560
ปิด
1/2560
222
127
  ประดิษฐ์พานไหว้ครู
05-07-2560
ปิด
1/2560
426
128
  พิธีไหว้ครูคณะ
06-07-2560
ปิด
1/2560
233
129
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
2560
ปิด
2/2560
117
130
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
06-07-2560
ปิด
1/2560
0
131
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2560
ปิด
1/2560
8
132
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
16-07-2560
ปิด
1/2560
197
133
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2560
ปิด
1/2560
0
134
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
16-07-2560
ปิด
1/2560
124
135
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2560
ปิด
1/2560
0
136
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
16-07-2560
ปิด
1/2560
111
137
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
2560
ปิด
1/2560
4
138
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2560
ปิด
1/2560
0
139
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2560
ปิด
1/2560
1
140
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2560
ปิด
1/2560
1
141
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
2560
ปิด
1/2560
1
142
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
2560
ปิด
1/2560
156
143
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
2560
ปิด
1/2560
154
144
  กิจกรรมพิเศษ 2
27-01-2561
ปิด
2/2560
35
145
  กิจกรรมพิเศษ 1
27-01-2561
ปิด
2/2560
5
146
  สัมพันธ์น้องพี่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2560
ปิด
2/2560
24
147
  สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
27-01-2561
ปิด
2/2560
22
148
  ศึกษาดูงาน
MK
ปิด
2/2560
27
149
  การแข่งขันทักษะทางการตลาด
MK
ปิด
2/2560
25
150
  Home room
MK
ปิด
1/2560
30
151
  ฟังบรรยายพิเศษ
MK
ปิด
1/2560
30
152
  เตรียมความพร้อมผู้นานักศึกษา
22-07-2560
ปิด
1/2560
81
153
  บริการวิชาการ
MK
ปิด
1/2560
28
154
  เตรียมความพร้อมผู้นานักศึกษา
22-07-2560
ปิด
1/2560
33
155
  Home room
2560
ปิด
1/2560
19
156
  เตรียมความพร้อมผู้นานักศึกษา
22-07-2560
ปิด
1/2560
48
157
  Home room
2560
ปิด
1/2560
39
158
  คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2560
ปิด
1/2560
16
159
  อบรมการสร้างทักษะด้านคอมพิวเตอร์
14-01-2560
ปิด
2/2559
23
160
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
-
ปิด
1/2559
11
161
  นิเทศศาสตร์สัมพันธ์
-
ปิด
1/2559
11
162
  บริการวิชาการโปรแกรม
-
ปิด
1/2559
11
163
  แนะแนวการศึกษา
-
ปิด
2/2559
11
164
  Goodbye การเงินและการธนาคาร
2559
ปิด
2/2559
42
165
  อบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
2559
ปิด
1/2559
42
166
  การพัฒนาบุคลิกภาพ
2559
ปิด
1/2559
42
167
  ไหว้ครูมัคคุเทศก์ไทย
2559
ปิด
1/2559
716
168
  ปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชา
2559
ปิด
1/2559
25
169
  ท่องเที่ยวสัมพันธ์/อื่น ๆ
2559
ปิด
1/2559
25
170
  คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2559
ปิด
1/2559
1
171
  ปฏิบัติการขาย MK
2559
ปิด
2/2559
1
172
  Home room
2559
ปิด
1/2559
1
173
  ฟังบรรยายพิเศษ
2559
ปิด
2/2559
1
174
  กิจกรรมพิเศษ
2559
ปิด
2/2559
5
175
  สัมพันธ์น้องพี่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2559
ปิด
1/2559
40
176
  เสริงสร้างคุณธรรม - จริยธรรม
2559
ปิด
1/2559
38
177
  ปฐมนิเทศคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2559
ปิด
1/2559
40
178
  กิจกรรมพิเศษ 1
2559
ปิด
1/2559
40
179
  คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2559
ปิด
1/2559
35
180
  ไหว้ครูโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
35
181
  Home room
2559
ปิด
1/2559
35
182
  ซ้อมเชียร์กีฬาคณะและมหาวิทยาลัยฯ
2559
ปิด
1/2559
35
183
  กิจกรรมพิเศษ
2559
ปิด
1/2559
35
184
  สัมพันธ์น้องพี่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2559
ปิด
1/2559
17
185
  นิทรรศการโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
17
186
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
2559
ปิด
2/2559
17
187
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิช��
2559
ปิด
1/2559
18
188
  พิธีไหว้ครูของโปรแกรมวิชา
2559
ปิด
1/2559
18
189
  การเตรียมความพร้อมทักษะทางธุรกิจ
2559
ปิด
1/2559
18
190
  การพัฒนาบุคลิกภาพ นักการจัดการ
2559
ปิด
2/2559
18
191
  กิจกรรมพิเศษ
2559
ปิด
1/2559
18
192
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิช��
2559
ปิด
1/2559
21
193
  พิธีไหว้ครูของโปรแกรมวิชา
2559
ปิด
1/2559
21
194
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
22-06-2559
ปิด
1/2559
285
195
  การเตรียมความพร้อมทักษะทางธุรกิจ
2559
ปิด
2/2559
21
196
  ประดิษฐ์พานไหว้ครู
10-08-2559
ปิด
1/2559
274
197
  การพัฒนาบุคลิกภาพ นักการจัดการ
2559
ปิด
2/2559
21
198
  พิธีไหว้ครูคณะ
14-07-2559
ปิด
1/2559
299
199
  กิจกรรมพิเศษ
2559
ปิด
2/2559
21
200
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
06-08-2559
ปิด
1/2559
224
201
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
06-08-2559
ปิด
1/2559
224
202
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
06-08-2559
ปิด
1/2559
222
203
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
06-08-2559
ปิด
1/2559
222
204
  การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน
2559
ปิด
1/2559
6
205
  บริการวิชาการโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
6
206
  บำเพ็ญประโยชน์ 2
2559
ปิด
1/2559
6
207
  อบรมทักษะคอมพิวเตอร์ 2
2559
ปิด
1/2559
6
208
  แนะแนวการศึกษา
2559
ปิด
1/2559
6
209
  ปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
2
210
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
2
211
  บำเพ็ญประโยชน์ 1
2559
ปิด
1/2559
2
212
  อบรมทักษะคอมพิวเตอร์ 1
2559
ปิด
1/2559
2
213
  แนะแนวการศึกษา
2559
ปิด
1/2559
2
214
  พบอาจารย์ที่ปรึกษา
2559
ปิด
1/2559
87
215
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
87
216
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2559
ปิด
1/2559
87
217
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
84
218
  กิจกรรมพิเศษ
2559
ปิด
2/2559
85
219
  กีฬาสีระหว่างคณะ
17-12-2559
ปิด
2/2559
264
220
  กีฬาสีระหว่างคณะ
18-12-2559
ปิด
2/2559
266
221
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2559
ปิด
1/2559
86
222
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
86
223
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2559
ปิด
1/2559
84
224
   Good Bye Senior
24-12-2559
ปิด
2/2559
232
225
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
2559
ปิด
1/2559
85
226
   Good Bye Senior
24-12-2559
ปิด
2/2559
232
227
  กิจกรรมพิเศษ
2559
ปิด
1/2559
87
228
  เตรียมความพร้อมผู้นานักศึกษา
02-07-2559
ปิด
1/2559
20
229
  เตรียมความพร้อมผู้นานักศึกษา
02-07-2559
ปิด
1/2559
16
230
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
01/02/2560
ปิด
2/2559
257
231
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
01/02/2560
ปิด
2/2559
257
232
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
08/02/2560
ปิด
2/2559
262
233
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
08/02/2560
ปิด
2/2559
268
234
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
24-08-2560
ปิด
1/2559
192
235
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
24-08-2560
ปิด
1/2559
72
236
  เตรียมตัวก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน 1
08-03-2560
ปิด
2/2559
0
237
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
06-08-2559
ปิด
1/2559
7
238
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
06-08-2559
ปิด
1/2559
7
239
  กีฬาสีระหว่างคณะ
18-12-2559
ปิด
2/2559
8
240
  Good Bye Senior
24-12-2559
ปิด
2/2559
7
241
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
00-00-00
ปิด
2/2559
11
242
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
20-01-2560
ปิด
2/2559
17
243
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
14-08-2558
ปิด
1/2558
273
244
  พิธีไหว้ครูคณะ
03-09-2558
ปิด
1/2558
278
245
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
12-09-2558
ปิด
1/2558
285
246
  นิเทศศาสตร์สัมพันธ์
-
ปิด
1/2558
13
247
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
12-09-2558
ปิด
1/2558
285
248
  บริการวิชาการโปรแกรม
-
ปิด
1/2558
13
249
  กีฬาสีระหว่างคณะ
20-02-2559
ปิด
2/2558
263
250
  แนะแนวการศึกษา
-
ปิด
2/2558
13
251
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
09-03-2559
ปิด
2/2558
269
252
   Good Bye Senior
07-05-2558
ปิด
2/2558
218
253
  เตรียมความพร้อมผู้นานักศึกษา
23-08-2558
ปิด
1/2558
48
254
  กิจกรรมพิเศษ*
2558
ปิด
1/2558
57
255
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
2558
ปิด
1/2558
282
256
  ประเพณีลอยกระทง
28-11-2558
ปิด
2/2558
267
257
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
-
ปิด
1/2558
42
258
  ประดิษฐ์พานไหว้ครู
07-12-2559
ปิด
1/2558
238
259
  ปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชา
2558
ปิด
1/2558
21
260
  ไหว้ครูมัคคุเทศก์ไทย
2558
ปิด
1/2558
21
261
  ฝึกปฏิบัติการภาคสนามโปรแกรมวิชา
2558
ปิด
2/2558
0
262
  ท่องเที่ยวสัมพันธ์/อื่น ๆ
2558
ปิด
1/2558
0
263
  พัฒนาจิตปัญญา 1
2558
ปิด
1/2558
26
264
  Goodbye การเงินและการธนาคาร
2558
ปิด
2/2558
27
265
  คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2558
ปิด
1/2558
1
266
  Home room
2558
ปิด
1/2558
1
267
  ซ้อมเชียร์กีฬาคณะและมหาวิทยาลัยฯ
2558
ปิด
1/2558
1
268
  กิจกรรมพิเศษ
2558
ปิด
1/2558
1
269
  ฝ่ายกิจการนักศึกษาพบนักศึกษา
-
ปิด
1/2558
0
270
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
-
ปิด
1/2558
0
271
  พิธีไหว้ครู
-
ปิด
1/2558
0
272
  กิจกรรมชมรม*
-
ปิด
1/2558
0
273
  กีฬาระหว่างคณะ
-
ปิด
1/2558
0
274
  สัมพันธ์น้องพี่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2558
ปิด
1/2558
17
275
  ราชภัฏลอยกระทง
-
ปิด
1/2558
0
276
  เสริงสร้างคุณธรรม - จริยธรรม
2558
ปิด
1/2558
17
277
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
-
ปิด
1/2558
0
278
  ปฐมนิเทศคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2558
ปิด
1/2558
17
279
  รณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์
-
ปิด
1/2558
0
280
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
1/2558
0
281
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิช��
2558
ปิด
1/2558
18
282
  พิธีไหว้ครูของโปรแกรมวิชา
2558
ปิด
1/2558
18
283
  การเตรียมความพร้อมทักษะทางธุรกิจ
2558
ปิด
1/2558
18
284
  การพัฒนาบุคลิกภาพ นักการจัดการ
2558
ปิด
2/2558
18
285
  กิจกรรมพิเศษ
2558
ปิด
2/2558
18
286
  ปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรม
2558
ปิด
1/2558
6
287
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2558
ปิด
1/2558
6
288
  บำเพ็ญประโยชน์ 1
2558
ปิด
1/2558
6
289
  อบรมทักษะคอมพิวเตอร์ 1
2558
ปิด
1/2558
6
290
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2558
ปิด
1/2558
59
291
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2558
ปิด
1/2558
60
292
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2558
ปิด
1/2558
60
293
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
2558
ปิด
1/2558
57
294
  กิจกรรมพิเศษ
2558
ปิด
1/2558
44
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
18-07-2561
ปิด
1/2561
251
2
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
18-07-2561
ปิด
1/2561
243
3
  บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์
18-07-2561
ปิด
1/2561
242
4
  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
18-07-2561
ปิด
1/2561
129
5
  พิธีไหว้ครูคณะ
19-07-2561
เปิด
1/2561
727
6
  พิธีไหว้ครูคณะ
19-07-2561
เปิด
1/2561
153
7
  พิธีไหว้ครูคณะ
19-07-2561
เปิด
1/2561
229
8
  พิธีไหว้ครูคณะ
19-07-2561
เปิด
1/2561
137
9
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
07-03-2561
ปิด
2/2560
114
10
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
07-03-2561
ปิด
2/2560
113
11
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
07-03-2561
ปิด
2/2560
109
12
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
07-03-2561
ปิด
2/2560
0
13
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
21-06-2560
ปิด
1/2560
1
14
  สายสัมพันธ์ SCIENCE
22-07-2560
ปิด
1/2560
1
15
  พิธีไหว้ครูคณะ
06-07-2560
ปิด
1/2560
1
16
  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
22-07-2560
ปิด
1/2560
1
17
  ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
19-08-2560
ปิด
1/2560
92
18
  คุณธรรมและความเป็นไทย
02-09-2560
ปิด
1/2560
114
19
  ปัจฉิมนิเทศปีสุดท้าย
07-07-2561
ปิด
1/2560
0
20
  บาเพ็ญประโยชน์หรือรักษา สิ่งแวดล้อม
18-11-2560
ปิด
2/2560
0
21
  กิจกรรมพิเศษ*
18-11-2560
ปิด
1/2560
0
22
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
18-11-2560
ปิด
2/2560
0
23
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
18-11-2560
ปิด
2/2560
0
24
  กิจกรรมพิเศษ*
15-06-2560
ปิด
1/2560
0
25
  กิจกรรมพิเศษ*
15-06-2560
ปิด
1/2560
0
26
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
21-06-2560
ปิด
1/2560
128
27
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
21-06-2560
ปิด
1/2560
132
28
  พิธีไหว้ครูคณะ
06-07-2560
ปิด
1/2560
101
29
  พิธีไหว้ครูคณะ
06-07-2560
ปิด
1/2560
115
30
  พิธีไหว้ครูคณะ
06-07-2560
ปิด
1/2560
69
31
  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
22-07-2560
ปิด
1/2560
130
32
  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
22-07-2560
ปิด
1/2560
122
33
  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
22-07-2560
ปิด
1/2560
98
34
  สายสัมพันธ์ SCIENCE
22-07-2560
ปิด
1/2560
130
35
  สายสัมพันธ์ SCIENCE
22-07-2560
ปิด
1/2560
112
36
  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
22-07-2560
ปิด
1/2560
129
37
  บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์
22-07-2560
ปิด
1/2560
120
38
  บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์
22-07-2560
ปิด
1/2560
90
39
  พัฒนาสุนทรียภาพระดับคณะ
23-07-2560
ปิด
1/2560
127
40
  พัฒนาสุนทรียภาพระดับคณะ
23-07-2560
ปิด
1/2560
118
41
  พัฒนาสุนทรียภาพระดับคณะ
23-07-2560
ปิด
1/2560
74
42
  พิธีไหว้ครูคณะ
14-07-2559
ปิด
1/2559
138
43
  พิธีไหว้ครูคณะ
14-07-2559
ปิด
1/2559
125
44
  คุณธรรมและความเป็นไทย
07-12-2559
ปิด
2/2559
131
45
  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
07-12-2559
ปิด
2/2559
121
46
  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
07-12-2559
ปิด
2/2559
0
47
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
18-01-2560
ปิด
1/2559
141
48
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
18-01-2560
ปิด
1/2559
135
49
  สายสัมพันธ์ SCIENCE
19-02-2560
ปิด
2/2559
124
50
  สายสัมพันธ์ SCIENCE
19-02-2560
ปิด
2/2559
124
51
  กีฬาสีระหว่างคณะ
-
ปิด
1/2558
178
52
  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
-
ปิด
1/2558
173
53
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
-
ปิด
1/2558
178
54
  พัฒนาสุนทรียภาพระดับคณะ
-
ปิด
1/2558
187
55
  บาเพ็ญประโยชน์หรือรักษา สิ่งแวดล้อม
-
ปิด
1/2558
180
56
  สัมพันธ์น้องพี่ (bye'nior)
-
ปิด
1/2558
187
57
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
-
ปิด
1/2558
194
58
  สายสัมพันธ์ SCIENCE
-
ปิด
1/2558
184
59
  พิธีไหว้ครูคณะ
-
ปิด
1/2558
187
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
04-07-2561
เปิด
1/2561
148
2
  กิจกรรมพิเศษ*
09-03-2561
ปิด
2/2560
92
3
  สานสัมพันธ์พี่น้อง ชาวเทคโน
9-03-2561
ปิด
2/2560
8
4
  กีฬาเทคโนสัมพันธ์
16-08-2560
ปิด
1/2560
146
5
  กีฬาเทคโนสัมพันธ์
16-08-2560
ปิด
1/2560
77
6
  กีฬาเทคโนสัมพันธ์
16-08-2560
ปิด
1/2560
93
7
  สานึกรักษ์ความเป็นไทย
18-11-2560
ปิด
2/2560
166
8
  เทคโนจิตอาสา
26-10-2560
ปิด
1/2560
79
9
  สานึกรักษ์ความเป็นไทย
18-11-2560
ปิด
2/2560
153
10
  สานึกรักษ์ความเป็นไทย
18-11-2560
ปิด
2/2560
87
11
  สานึกรักษ์ความเป็นไทย
18-11-2560
ปิด
2/2560
95
12
  กีฬาระหว่างคณะ
03-12-2560
ปิด
2/2560
86
13
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
03-12-2560
ปิด
2/2560
0
14
  กีฬาระหว่างคณะ
03-12-2560
ปิด
2/2560
93
15
  กีฬาระหว่างคณะ
03-12-2560
ปิด
2/2560
143
16
  เทคโนจิตอาสา
28-12-2560
ปิด
2/2560
37
17
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
21-06-2560
ปิด
1/2560
158
18
  ทำบุญคณะ
29-06-2560
ปิด
1/2560
153
19
  ทำบุญคณะ
29-06-2560
ปิด
1/2560
79
20
  ทาบุญคณะ
29-06-2560
ปิด
1/2560
85
21
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
17-01-2561
ปิด
2/2560
251
22
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
17-01-2561
ปิด
2/2560
98
23
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
17-01-2561
ปิด
2/2560
87
24
  มิ่งขวัญนพบายศรี อัญชลีครูช่าง
29-06-2560
ปิด
1/2560
153
25
  มิ่งขวัญนพบายศรี อัญชลีครูช่าง
29-06-2560
ปิด
1/2560
89
26
  มิ่งขวัญนพบายศรี อัญชลีครูช่าง
29-06-2560
ปิด
1/2560
84
27
  บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่
29-06-2560
ปิด
1/2560
155
28
  เทคโนจิตอาสา
14-01-2560
ปิด
2/2559
8
29
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
13-07-2559
ปิด
1/2559
120
30
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
13-07-2559
ปิด
1/2559
98
31
  มิ่งขวัญนพบายศรี อัญชลีครูช่าง
14-07-2559
ปิด
1/2559
110
32
  มิ่งขวัญนพบายศรี อัญชลีครูช่าง
14-07-2559
ปิด
1/2559
112
33
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
22-06-2559
ปิด
1/2559
139
34
  บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่
22-06-2559
ปิด
1/2559
127
35
  ทำบุญคณะ
14-07-2559
ปิด
1/2559
110
36
  ทำบุญคณะ
14-07-2559
ปิด
1/2559
112
37
  กีฬาเทคโนสัมพันธ์
24-08-2559
ปิด
1/2559
130
38
  กีฬาเทคโนสัมพันธ์
24-08-2559
ปิด
1/2559
112
39
  กิจกรรมพิเศษ*
07122559
ปิด
1/2559
115
40
  กิจกรรมพิเศษ*
07122559
ปิด
1/2559
115
41
  กีฬาระหว่างคณะ
17-12-2559
ปิด
2/2559
106
42
  กีฬาระหว่างคณะ
17-12-2559
ปิด
1/2559
147
43
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
01-02-2560
ปิด
2/2559
114
44
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
01-02-2560
ปิด
2/2559
143
45
  สานสัมพันธ์พี่น้อง ชาวเทคโน
29-06-2560
ปิด
2/2559
250
46
  สานสัมพันธ์พี่น้อง ชาวเทคโน
29-06-2560
ปิด
2/2559
109
47
  ศึกษาดูงาน
01-01-59
ปิด
1/2559
19
48
  อบรมคุณธรรมจริยธรรม
01-01-59
ปิด
1/2559
19
49
  กิจกรรมออกแนะแนว
01-01-59
ปิด
1/2559
19
50
  กิจกรรมสานสัมพันธ์พลังงาน
01-01-59
ปิด
1/2559
19
51
  กิจกรรมราชภัฏวิชาการ
01-01-59
ปิด
1/2559
19
52
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
19-08-2558
ปิด
1/2558
195
53
  บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่
19-08-2558
ปิด
1/2558
190
54
  สานสัมพันธ์พี่น้อง ชาวเทคโน
04-05-2559
ปิด
2/2558
173
55
  ทำบุญคณะ
20-08-2558
ปิด
1/2558
187
56
  กีฬาระหว่างคณะ
20-02-2559
ปิด
2/2558
145
57
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
24-02-2559
ปิด
1/2558
145
58
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
07-09-2558
ปิด
1/2558
173
59
  มิ่งขวัญนพบายศรี อัญชลีครูช่าง
20-08-58
ปิด
1/2558
186
60
  กีฬาเทคโนสัมพันธ์
19-08-2558
ปิด
1/2558
189
61
  กิจกรรมศึกษาดูงาน
01-01-58
ปิด
1/2558
20
62
  กิจกรรมราชภัฏวิชาการและส่งเสริมวิชาชีพ
01-01-58
ปิด
1/2558
17
63
  กิจกรรมออกค่ายอาสา “สาดสีเติมฝัน”
01-01-58
ปิด
1/2558
19
64
  กิจกรรมบวงสรวงพระพิฆเณศวร
01-01-58
ปิด
1/2558
15
65
  กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องชาวออกแบบ
01-01-58
ปิด
1/2558
17
66
  ทำบุญโปรแกรมคอมพิวเตอร์
01-01-58
ปิด
1/2558
58
67
  แห่เทียนพรรษา
01-01-58
ปิด
1/2558
59
68
  5 ส
01-01-58
ปิด
1/2558
59
69
  สร้างความสัมพันธ์น้องพี่โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
01-01-58
ปิด
1/2558
56
70
  อบรมเสริมทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
01-01-58
ปิด
1/2558
55
71
  ศึกษาดูงาน
01-01-58
ปิด
1/2558
27
72
  อบรมคุณธรรมจริยธรรม
01-01-58
ปิด
1/2558
27
73
  กิจกรรมออกแนะแนว
01-01-58
ปิด
1/2558
27
74
  กิจกรรมสานสัมพันธ์พลังงาน
01-01-58
ปิด
1/2558
27
75
  กิจกรรมราชภัฏวิชาการ
01-01-58
ปิด
1/2558
27
76
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
28-12-2560
ปิด
2
97
77
  ทำบุญโปรแกรมคอมพิวเตอร์
01-01-59
ปิด
59
21
78
  แห่เทียนพรรษา
01-01-59
ปิด
59
21
79
  5 ส
01-01-59
ปิด
59
21
80
  สร้างความสัมพันธ์น้องพี่โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
01-01-59
ปิด
59
21
81
  อบรมเสริมทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
01-01-59
ปิด
59
21
82
  ทำบุญโปรแกรมคอมพิวเตอร์
01-01-59
ปิด
59
37
83
  แห่เทียนพรรษา
01-01-59
ปิด
59
37
84
  5 ส
01-01-59
ปิด
59
37
85
  สร้างความสัมพันธ์น้องพี่โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
01-01-59
ปิด
59
37
86
  ศึกษาดูงานวันนักประดิษฐ์
01-01-59
ปิด
59
37
87
  กิจกรรมศึกษาดูงาน
01-01-59
ปิด
59
9
88
  กิจกรรมราชภัฏวิชาการและส่งเสริมวิชาชีพ
01-01-59
ปิด
59
10
89
  กิจกรรมออกค่ายอาสา “สาดสีเติมฝัน”
01-01-59
ปิด
59
10
90
  กิจกรรมบวงสรวงพระพิฆเณศวร
01-01-59
ปิด
59
9
91
  กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องชาวออกแบบ
01-01-59
ปิด
59
10
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
15-06-2560
ปิด
1/2560
214
2
  ฝ่ายกิจการนักศึกษาพบนักศึกษา
-
ปิด
1/2558
0
3
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
-
ปิด
1/2558
0
4
  พิธีไหว้ครู
-
ปิด
1/2558
0
5
  กิจกรรมชมรม*
-
ปิด
1/2558
0
6
  กีฬาระหว่างคณะ
-
ปิด
1/2558
0
7
  ราชภัฏลอยกระทง
-
ปิด
1/2558
0
8
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
-
ปิด
1/2558
0
9
  รณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์
-
ปิด
1/2558
0
10
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
1/2558
0
หน่วยงาน โปรแกรมวิชา
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.