ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
11-04-2564 08:07:23
หน้าหลัก
ใบรายชื่อ
ตาราง กิจกรรมทั้งหมด
ตาราง เช็คกิจกรรม
ตาราง กิจกรรมหน่วยงาน
เข้าระบบ
สำหรับ นักศึกษา
สำหรับ ผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่
ย้อนกลับ
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | H 0404 PHP สิงห์สักทองรักท้องถิ่น - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | วันที่จัด 30-10-2561 | ปีการศึกษา 2561
ลำดับ
หน่วยงาน
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
106
รวม  
106
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.