ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
05-02-2566 12:21:19
หน้าหลัก
ใบรายชื่อ
ตาราง กิจกรรมทั้งหมด
ตาราง เช็คกิจกรรม
ตาราง กิจกรรมหน่วยงาน
เข้าระบบ
สำหรับ นักศึกษา
สำหรับ ผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  ปัจฉิมนิเทศโปรแกรมวิชา
30-10-2561
ปิด
2561
106
2
  สิงห์สักทองรักท้องถิ่น
30-10-2561
ปิด
2561
106
3
  บายเนียร์
30-10-2561
ปิด
2561
107
4
  สานสัมพันธ์น้องใหม่โปรแกรมวิชา
30-10-2561
ปิด
2561
106
5
  สานสัมพันธ์น้องใหม่โปรแกรมวิชา
08-11-2561
ปิด
2561
22
6
  ค่ายภาษาอังกฤษ
08-11-2561
ปิด
2561
12
7
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
08-11-2561
ปิด
2561
7
8
  ราชภัฏวิชาการโปรแกรมวิชา
08-11-2561
ปิด
2561
21
9
  ค่ายภาษาอังกฤษ
08-11-2561
ปิด
2561
28
10
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
08-11-2561
ปิด
2561
29
11
  ราชภัฏวิชาการโปรแกรมวิชา
08-11-2561
ปิด
2561
24
12
  ไหว้ครู/ทำบุญโปรแกรมวิชา
08-11-2561
ปิด
2561
23
13
  พัฒนาคุณลักษณ์บัณฑิตโปรแกรม
08-11-2561
ปิด
2561
23
14
  ค่ายภาษาอังกฤษ
08-11-2561
ปิด
2561
24
15
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
08-11-2561
ปิด
2561
26
16
  สัมมนาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
08-11-2561
ปิด
2561
29
17
  พัฒนาคุณลักษณ์บัณฑิต โปรแกรมวิชา
08-11-2561
ปิด
2561
29
18
  ปัจฉิมนิเทศโปรแกรมวิชา
08-11-2561
ปิด
2561
25
19
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
08-11-2561
ปิด
2561
29
20
  ค่ายภาษาอังกฤษ
08-11-2561
ปิด
2561
26
21
  ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา
24-10-2561
ปิด
2561
31
22
  บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่
24-10-2561
ปิด
2561
31
23
  ฟังเทศน์ฟังธรรม
24-10-2561
ปิด
2561
31
24
  ไหว้ครูดนตรีไทย
24-10-2561
ปิด
2561
31
25
  สัมพันธ์น้องพี่
24-10-2561
ปิด
2561
31
26
  ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา
24-10-2561
ปิด
2561
31
27
  บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่
24-10-2561
ปิด
2561
31
28
  ฟังเทศน์ฟังธรรม
24-10-2561
ปิด
2561
31
29
  ไหว้ครูดนตรีไทย
24-10-2561
ปิด
2561
31
30
  สัมพันธ์น้องพี่
24-10-2561
ปิด
2561
31
31
  ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา
24-10-2561
ปิด
2561
31
32
  บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่
24-10-2561
ปิด
2561
31
33
  ไหว้ครูดนตรีไทย
24-10-2561
ปิด
2561
31
34
  สัมพันธ์น้องพี่
24-10-2561
ปิด
2561
31
35
  ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา
24-10-2561
ปิด
2561
31
36
  บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่
24-10-2561
ปิด
2561
31
37
  ฟังเทศน์ฟังธรรม
24-10-2561
ปิด
2561
31
38
  ไหว้ครูดนตรีไทย
24-10-2561
ปิด
2561
31
39
  สัมพันธ์น้องพี่
24-10-2561
ปิด
2561
31
40
  สานสัมพันธ์น้องใหม่โปรแกรมวิชา
30-10-2561
ปิด
2561
105
41
  พัฒนาคุณลักษณ์บัณฑิต โปรแกรมวิชา
30-10-2561
ปิด
2561
105
42
  ปัจฉิมนิเทศโปรแกรมวิชา
30-10-2561
ปิด
2561
105
43
  สิงห์สักทองรักท้องถิ่น
30-10-2561
ปิด
2561
105
44
  ศึกษาดูงาน
30-10-2561
ปิด
2561
105
45
  สานสัมพันธ์น้องใหม่โปรแกรมวิชา
30-10-2561
ปิด
2561
105
46
  พัฒนาคุณลักษณ์บัณฑิตโปรแกรมวิชา
30-10-2561
ปิด
2561
105
47
  ปัจฉิมนิเทศโปรแกรมวิชา
30-10-2561
ปิด
2561
105
48
  เตรียมความพร้อมสู้ตลาดแรงงาน
30-10-2561
ปิด
2561
105
49
  พัฒนาคุณลักษณ์บัณฑิตโปรแกรมวิชา
30-10-2561
ปิด
2561
106
50
  ศึกษาดูงาน/ ทัศนศึกษา
22-02-2560
ปิด
2560
31

จำนวน 666 รายการ : 14 หน้า | [ 1 ] ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ถัดไป>> หน้าสุดท้าย

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.