ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
09-12-2565 15:31:51
หน้าหลัก
ใบรายชื่อ
ตาราง กิจกรรมทั้งหมด
ตาราง เช็คกิจกรรม
ตาราง กิจกรรมหน่วยงาน
เข้าระบบ
สำหรับ นักศึกษา
สำหรับ ผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  Home room
2563
ปิด
256o
0
2
  กีฬาสีระหว่างคณะ
2565
ปิด
2565
0
3
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
2565
ปิด
2565
0
4
   Good Bye Senior
2565
ปิด
2565
0
5
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
2565
ปิด
2565
0
6
  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2565
ปิด
2565
0
7
  ประเพณีลอยกระทง
2565
เปิด
2565
174
8
  กีฬาสีระหว่างคณะ
2565
ปิด
2565
0
9
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
2565
ปิด
2565
0
10
   Good Bye Senior
2565
ปิด
2565
0
11
  จิตอาสาวิทยาการจัดการ
2565
ปิด
2565
0
12
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
2565
ปิด
2565
0
13
  กีฬาสีระหว่างคณะ
2565
ปิด
2565
0
14
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
2565
ปิด
2565
0
15
  Good Bye Senior
2565
ปิด
2565
0
16
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
2565
ปิด
2565
0
17
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
08-07-2565
ปิด
2565
45
18
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2565
ปิด
2565
45
19
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2565
ปิด
2565
45
20
  บัญชีครัวเรือน
2565
ปิด
2565
45
21
  การเตรียมตัวหาที่ฝึกงาน
2565
ปิด
2565
45
22
  กิจกรรมพิเศษ
2565
ปิด
2565
45
23
  ไหว้ครูมัคคุเทศก์ไทย
18-07-2565
ปิด
2565
23
24
  ไหว้ครูมัคคุเทศก์ไทย
18-07-2565
ปิด
2565
23
25
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
2565
ปิด
2565
36
26
  ฝึกปฏิบัติการภาคสนามโปรแกรมวิชา
18-07-2565
ปิด
2565
23
27
  กิจกรรมพิเศษ*
2565
ปิด
2565
41
28
  ท่องเที่ยวสัมพันธ์/อื่น ๆ
18-07-2565
ปิด
2565
23
29
  โครงการบริการวิชาการ
18-07-2565
ปิด
2565
23
30
  พัฒนาจิตปัญญา 2
18-07-2565
ปิด
2565
23
31
  ปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชา
18-07-2565
ปิด
2565
14
32
  ไหว้ครูมัคคุเทศก์ไทย
18-07-2565
ปิด
2565
14
33
  ฝึกปฏิบัติการภาคสนามโปรแกรมวิชา
18-07-2565
ปิด
2565
14
34
  ท่องเที่ยวสัมพันธ์/อื่น ๆ
18-07-2565
ปิด
2565
14
35
  พัฒนาจิตปัญญา 1
18-07-2565
ปิด
2565
14
36
  ไหว้ครูมัคคุเทศก์ไทย
18-07-2565
ปิด
2565
23
37
  ฝึกปฏิบัติการภาคสนามโปรแกรมวิชา
18-07-2565
ปิด
2565
23
38
  ปัจฉิมนิเทศ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
18-07-2565
ปิด
2565
23
39
  ท่องเที่ยวสัมพันธ์/อื่น ๆ
18-07-2565
ปิด
2565
23
40
  เตรียมทักษะภาษาอังกฤษ TOEICS
18-07-2565
ปิด
2565
23
41
  ฝึกปฏิบัติการภาคสนามโปรแกรมวิชา
18-07-2565
ปิด
2565
23
42
  ฝึกปฏิบัติการภาคสนามต่างประเทศ
18-07-2565
ปิด
2565
23
43
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชา
18-07-2565
ปิด
2565
23
44
  ท่องเที่ยวสัมพันธ์/อื่น ๆ
18-07-2565
ปิด
2565
23
45
  พิธีไหว้ครูคณะ
21-07-2565
ปิด
2565
203
46
  บัณฑิตจิตบริการ
2565
ปิด
2565
27
47
  ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ สหกิจ
5-11-2565
ปิด
2565
100
48
  พิธีไหว้ครูของโปรแกรมวิชา
25-07-2562
ปิด
2565
22
49
  สัมพันธ์น้องพี่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
02-07-2565
ปิด
2565
16
50
  เสริงสร้างคุณธรรม - จริยธรรม
02-07-2565
ปิด
2565
16

จำนวน 824 รายการ : 17 หน้า | [ 1 ] ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ถัดไป>> หน้าสุดท้าย

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.