ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
05-02-2566 11:24:30
หน้าหลัก
ใบรายชื่อ
ตาราง กิจกรรมทั้งหมด
ตาราง เช็คกิจกรรม
ตาราง กิจกรรมหน่วยงาน
เข้าระบบ
สำหรับ นักศึกษา
สำหรับ ผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  ปัจฉิมนิเทศปีสุดท้าย
01-11-2565
ปิด
2565
12
2
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
01-11-2565
ปิด
2565
8
3
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
01-11-2565
ปิด
2565
12
4
  พัฒนาสุนทรียภาพระดับคณะ
01-11-2565
ปิด
2565
10
5
  กีฬาสีระหว่างคณะ
01-11-2565
ปิด
2565
10
6
  พิธีไหว้ครูและบำเพ็ญประโยชน์
21-07-2565
ปิด
2565
17
7
  สานสัมพันธ์น้องพี่
21-07-2565
ปิด
2565
0
8
  สัมพันธ์น้องพี่ (bye'nior)
30-08-2565
ปิด
2565
67
9
  กีฬาสีระหว่างคณะ
30-08-2565
ปิด
2565
57
10
  ค่ายอาสาพัฒนา
23-12-2563
ปิด
2565
17
11
  สัมมนาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
28-03-2565
ปิด
2565
17
12
  พิธีไหว้ครูคณะ
2564
ปิด
2564
170
13
  กีฬาสีระหว่างคณะ
2564
ปิด
2564
191
14
  พิธีไหว้ครูคณะ
04-10-2564
ปิด
2564
235
15
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
04-10-2564
ปิด
2564
250
16
  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
04-10-2564
ปิด
2564
74
17
  ไหว้ครู
30-08-2565
ปิด
2564
82
18
  ปัจฉิมนิเทศปีสุดท้าย
04-10-2564
ปิด
2564
191
19
  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
30-08-2565
ปิด
2564
96
20
  บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์
30-08-2565
ปิด
2564
90
21
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
30-08-2565
ปิด
2564
96
22
  กีฬาสีระหว่างคณะ
30-08-2565
ปิด
2564
96
23
  พิธีไหว้ครูและบำเพ็ญประโยชน์
2564
ปิด
2564
8
24
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
30-08-2565
ปิด
2564
65
25
  ไหว้ครู
30-08-2565
ปิด
2564
0
26
  สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2564
ปิด
2564
8
27
  สานสัมพันธ์น้องพี่
2564
ปิด
2564
26
28
  กิจกรรมพิเศษ*
30-08-2565
ปิด
2564
59
29
  พิธีไหว้ครูและบำเพ็ญประโยชน์
24-06-2564
ปิด
2564
17
30
  สานสัมพันธ์น้องพี่
30-06-2564
ปิด
2564
17
31
  ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
28-03-2565
ปิด
2564
17
32
  สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
28-03-2565
ปิด
2564
17
33
  สัมมนาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
17-10-2563
ปิด
2563
1
34
  สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
03-1-2564
ปิด
2563
1
35
  พิธีไหว้ครูและบำเพ็ญประโยชน์
12-7-2563
ปิด
2563
10
36
  สานสัมพันธ์น้องพี่
12-10-2563
ปิด
2563
0
37
  ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
02-11-2563
ปิด
2563
25
38
  สัมมนาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
12-10-2563
ปิด
2563
0
39
  พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
02-11-2563
ปิด
2563
12
40
  สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
12-10-2563
ปิด
2563
17
41
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
02-11-2563
ปิด
2563
10
42
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
12-10-2563
ปิด
2563
17
43
  บายศรีสู่ขวัญและกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่
02-11-2563
ปิด
2563
16
44
  ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
02-11-2563
ปิด
2563
16
45
  พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
02-11-2563
ปิด
2563
2
46
  สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
02-11-2563
ปิด
2563
17
47
  นำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปี 1)
02-11-2563
ปิด
2563
12
48
  บายศรีสู่ขวัญและกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่
02-11-2563
ปิด
2563
12
49
  นำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปี 3)
02-11-2563
ปิด
2563
12
50
  นำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีสาระสนเทศ(ปี2)
02-11-2563
ปิด
2563
12

จำนวน 248 รายการ : 5 หน้า | [ 1 ] ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ถัดไป>> หน้าสุดท้าย

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.