ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
08-03-2564 22:26:45
หน้าหลัก
ใบรายชื่อ
ตาราง กิจกรรมทั้งหมด
ตาราง เช็คกิจกรรม
ตาราง กิจกรรมหน่วยงาน
เข้าระบบ
สำหรับ นักศึกษา
สำหรับ ผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  สัมมนาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
17-10-2563
ปิด
2563
1
2
  สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
03-1-2564
ปิด
2563
1
3
  พิธีไหว้ครูและบำเพ็ญประโยชน์
12-7-2563
ปิด
2563
10
4
  สานสัมพันธ์น้องพี่
12-10-2563
ปิด
2563
0
5
  สัมมนาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
12-10-2563
ปิด
2563
0
6
  สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
12-10-2563
ปิด
2563
0
7
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
12-10-2563
ปิด
2563
0
8
  สัมพันธ์น้องพี่ (bye'nior)
03-07-2563
เปิด
2563
7
9
  ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
17-05-2562
ปิด
2562
0
10
  พิธีไหว้ครูและบำเพ็ญประโยชน์
16-7-2562
ปิด
2562
10
11
  สานสัมพันธ์น้องพี่
30-7-2562
ปิด
2562
10
12
  ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
24-3-2563
ปิด
2562
10
13
  พิธีไหว้ครูและบำเพ็ญประโยชน์
20-7-2561
ปิด
2561
10
14
  สานสัมพันธ์น้องพี่
22-7-2561
ปิด
2561
10
15
  ค่ายอาสาพัฒนา
7-1-2562
ปิด
2561
10
16
  ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
23-3-2562
ปิด
2561
10
17
  พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
12-11-2561
ปิด
2561
10
18
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
7-7-2560
ปิด
2560
10
19
  สานสัมพันธ์น้องพี่ ต้อนรับน้องใหม่
12-7-2560
ปิด
2560
10
20
  พิธีไหว้ครูและบำเพ็ญประโยชน์
7-7-2560
ปิด
2560
10
21
  อบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียนให้นักศึกษาใหม่
12-8-2560
ปิด
2560
10
22
  พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
22-8-2560
ปิด
2560
10
23
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
12-07-2562
ปิด
1/2562
29
24
  พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
1-01-2563
ปิด
2/2562
27
25
  พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
11-07-2562
ปิด
1/2562
28
26
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
12-07-2562
ปิด
1/2562
16
27
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
12-07-2562
ปิด
1/2562
9
28
  บายศรีสู่ขวัญและกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่
20-07-2562
ปิด
1/2562
16
29
  บายศรีสู่ขวัญและกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่
20-07-2562
เปิด
1/2562
10
30
  พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
27-10-2562
ปิด
1/2562
26
31
  สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
18-03-2563
เปิด
2/2562
17
32
  นำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปี 1)
22-04-2563
เปิด
2/2562
17
33
  ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
20-03-2563
เปิด
2/2562
10
34
  สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
18-03-2563
เปิด
2/2562
10
35
  นำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีสาระสนเทศ(ปี2)
22-04-2563
เปิด
2/2562
10
36
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา(Bye-nior)(ปี2)
22-02-2563
เปิด
2/2562
10
37
  ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
20-03-2563
เปิด
2/2562
10
38
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
18-03-2563
ปิด
2/2562
0
39
  สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
18-03-2563
เปิด
2/2562
10
40
  นำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปี 3)
22-04-2563
เปิด
2/2562
10
41
  บายศรีสู่ขวัญและกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่
20-07-2562
ปิด
1/2562
29
42
  เตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการให้นักศึกษาใหม่
06-07-2562
ปิด
1/2562
28
43
  ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
08-08-2562
เปิด
1/2562
108
44
  บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์
08-08-2562
ปิด
1/2562
125
45
  บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์
08-08-2562
ปิด
1/2562
96
46
  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
08-08-2562
ปิด
1/2562
88
47
  กิจกรรมพิเศษ*
31-08-2562
ปิด
1/2562
84
48
  ปัจฉิมนิเทศปีสุดท้าย
28-08-2562
ปิด
1/2562
56
49
  พิธีไหว้ครูคณะ
25-07-2562
ปิด
1/2562
106
50
  พิธีไหว้ครูคณะ
25-07-2562
ปิด
1/2562
14

จำนวน 144 รายการ : 3 หน้า | [ 1 ] ( 2 ) ( 3 ) ถัดไป>> หน้าสุดท้าย

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.