ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
08-03-2564 22:58:51
หน้าหลัก
ใบรายชื่อ
ตาราง กิจกรรมทั้งหมด
ตาราง เช็คกิจกรรม
ตาราง กิจกรรมหน่วยงาน
เข้าระบบ
สำหรับ นักศึกษา
สำหรับ ผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  กิจกรรมบวงสรวงพระพิฆเณศวร
59-2560
ปิด
2563
9
2
  กีฬาระหว่างคณะ
01-02-2563
ปิด
2563
124
3
  ทำบญคนไฟฟ้า
15-08-2563
ปิด
2563
39
4
  กีฬาคนไฟฟ้า
15-08-2563
ปิด
2563
14
5
  ศึกษาดูงาน
06-08-2563
ปิด
2563
14
6
  ทำบญคนไฟฟ้า
15-08-2563
ปิด
2563
14
7
  กิจกรรมศึกษาดูงาน
2559-2562
ปิด
2562
21
8
  สานสัมพันธ์พี่น้องก่อสร้าง
2561
ปิด
2562
26
9
  ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีก่อสร้าง
2561
ปิด
2562
27
10
  ราชภัฏวิชาการ/บริการวิชาการ
2561
ปิด
2562
27
11
  สานสัมพันธ์พี่น้อง ชาวเทคโน
18-07-2562
ปิด
2562
14
12
  สานสัมพันธ์พี่น้อง ชาวเทคโน
18-07-2562
ปิด
2562
46
13
  ทำบุญโปรแกรมคอมพิวเตอร์
06-08-2562
ปิด
2562
8
14
  ครอบครูช่างก่อสร้าง/ทำบุญโปรแกรม
2561
ปิด
2562
6
15
  “ก่อสร้างอาสา” พัฒนาท้องถิ่น
2561
ปิด
2562
6
16
  ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์
2562
ปิด
2562
5
17
  ราชภัฏวิชาการ
22-11-2561
ปิด
2562
28
18
  กิจกรรมราชภัฏวิชาการและส่งเสริมวิชาชีพ
60-62
ปิด
2562
10
19
  กิจกรรมออกค่ายอาสา “สาดสีเติมฝัน”
60-62
ปิด
2562
19
20
  กิจกรรมศึกษาดูงาน
59-62
ปิด
2562
20
21
  กิจกรรมบวงสรวงพระพิฆเณศวร
59-62
ปิด
2562
27
22
  กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องชาวออกแบบ
59-62
ปิด
2562
14
23
  ทำบุญโปรแกรมคอมพิวเตอร์
14-08-2562
ปิด
2562
19
24
  ทำบญคนไฟฟ้า
1-08-2562
ปิด
2562
14
25
  กีฬาคนไฟฟ้า
2-08-2562
ปิด
2562
14
26
  ราชภัฏวิชาการ
20-12-2562
ปิด
2562
14
27
  สานสัมพันไฟฟ้าและศิษย์เก่า
02-08-2562
ปิด
2562
14
28
  กิจกรรมศึกษาดูงาน
60-62
ปิด
2562
10
29
  แห่เทียนพรรษา
2562
ปิด
2562
19
30
  5 ส
2562
ปิด
2562
19
31
  สร้างความสัมพันธ์น้องพี่โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
2563
ปิด
2562
19
32
  ศึกษาดูงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
4-8-2563
ปิด
2562
19
33
  สานึกรักษ์ความเป็นไทย
23-11-2561
ปิด
2561
164
34
  ทำบญคนไฟฟ้า
20-07-2561
ปิด
2561
41
35
  กีฬาคนไฟฟ้า
21-07-2561
ปิด
2561
41
36
  สานสัมพันไฟฟ้าและศิษย์เก่า
20-07-2561
ปิด
2561
41
37
  กิจกรรมราชภัฏวิชาการและส่งเสริมวิชาชีพ
2559-2562
ปิด
2560
9
38
  กิจกรรมออกแนะแนว
15-09-2563
ปิด
2560
17
39
  กิจกรรมออกค่ายอาสา “สาดสีเติมฝัน”
59-2560
ปิด
2560
13
40
  กิจกรรมบวงสรวงพระพิฆเณศวร
2559-2560
ปิด
2560
27
41
  ทำบญคนไฟฟ้า
24-08-2560
ปิด
2560
14
42
  กีฬาคนไฟฟ้า
25-08-2560
ปิด
2560
27
43
  สานสัมพันไฟฟ้าและศิษย์เก่า
25-08-2560
ปิด
2560
41
44
  ศึกษาดูงาน
3-08-2561
ปิด
2560
41
45
  กิจกรรมออกค่ายอาสา “สาดสีเติมฝัน”
59-60
ปิด
2560
15
46
  กิจกรรมสานสัมพันธ์พลังงาน
15-09-2563
ปิด
2559
17
47
  ออกบริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
03-08-2564
ปิด
1/2564
7
48
  การประมวลผลความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
20-07-2564
ปิด
1/2564
7
49
  เสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
12-08-2564
ปิด
1/2564
7
50
  เสริมทักษะนอกหลักสูตร (ทักษะชีวิต)
05-8-2564
ปิด
1/2564
7

จำนวน 401 รายการ : 9 หน้า | [ 1 ] ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ถัดไป>> หน้าสุดท้าย

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.