ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
05-02-2566 12:28:00
หน้าหลัก
ใบรายชื่อ
ตาราง กิจกรรมทั้งหมด
ตาราง เช็คกิจกรรม
ตาราง กิจกรรมหน่วยงาน
เข้าระบบ
สำหรับ นักศึกษา
สำหรับ ผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
26-01-2566
ปิด
2566
0
2
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
10-07-2565
ปิด
2565
1,158
3
  พิธีไหว้ครู
21-07-2565
ปิด
2565
1,230
4
  ธรรมศึกษา (กองพัฒนาพบนักศึกษา)
-
ปิด
2565
0
5
  ตรวจสุขภาพนักศึกษา
10-07-2565
ปิด
2565
989
6
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
24-08-2565
ปิด
2565
1,170
7
  กีฬาระหว่างคณะ
-
ปิด
2565
0
8
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
20-12-2565
ปิด
2565
654
9
  ราชภัฏลอยกระทง
28-11-2565
ปิด
2565
1,047
10
  KPRU SAY NO AIDS (วันเอดส์โลก)
30-11-2565
ปิด
2565
969
11
  วันราชภัฏ (วันสถาปนา มรภ.กำแพงเพชร)
-
ปิด
2565
0
12
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
2565
0
13
  กิจกรรมชมรม*
-
ปิด
2565
0
14
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
27-07-2565
ปิด
2565
1,161
15
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
-
ปิด
2565
0
16
  กีฬาระหว่างคณะ
-
ปิด
2565
0
17
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
-
ปิด
2565
0
18
  วันสถาปนา มรภ.กำแพงเพชร (สตาฟเชียร์กีฬา)
29-09-2565
ปิด
2565
788
19
  ราชภัฏลอยกระทง
28-11-2565
ปิด
2565
866
20
  KPRU ต่อต้านคอร์รัปชัน (วันเอดส์โลก)
-
ปิด
2565
0
21
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
2565
0
22
  กิจกรรมชมรม*
-
ปิด
2565
0
23
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
20-12-2565
ปิด
2565
445
24
  KPRU ร่วมใจต่อต้านภัยยาเสพติด (วันต่อต้านยาเสพติดโลก)
-
ปิด
2565
0
25
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
-
ปิด
2565
1
26
  กีฬาระหว่างคณะ
-
ปิด
2565
0
27
  ราชภัฏลอยกระทง
28-11-2565
ปิด
2565
830
28
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
2565
0
29
  สร้างคุณธรรม จริยธรรม
10-09-2565
ปิด
2565
727
30
  สร้างความรู้สู่อาชีพ (วันต่อต้านยาเสพติดโลก)
10-09-2565
ปิด
2565
726
31
  สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
20-12-2565
ปิด
2565
48
32
  กิจกรรมเฉพาะกิจ* (ราชภัฏร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด)
27-01-2566
ปิด
2565
840
33
  จิตอาสา (การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา)
-
ปิด
2565
0
34
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
-
ปิด
2565
56
35
  กีฬาระหว่างคณะ
-
ปิด
2565
0
36
  ราชภัฏลอยกระทง
28-11-2565
ปิด
2565
35
37
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
2565
0
38
  จิตอาสา (พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา)
-
ปิด
2565
1
39
  กิจกรรมเฉพาะกิจ* (อบรมอาชีพอิสระ)
28-01-2566
ปิด
2565
77
40
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีสุดท้าย
-
ปิด
2565
0
41
  ราชภัฏลอยกระทง
19-11-2564
ปิด
2564
800
42
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
28-03-2565
ปิด
2564
590
43
  สร้างคุณธรรม จริยธรรม
-
ปิด
2564
0
44
  สร้างความรู้สู่อาชีพ (วันต่อต้านยาเสพติดโลก)
-
ปิด
2564
0
45
  สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
30-03-2565
ปิด
2564
505
46
  กิจกรรมเฉพาะกิจ* (ราชภัฏร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด)
-
ปิด
2564
0
47
  จิตอาสา (การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา)
19-03-2565
ปิด
2564
460
48
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
13-10-2564
ปิด
2564
468
49
  กีฬาระหว่างคณะ
15-03-2565
ปิด
2564
39
50
  ราชภัฏลอยกระทง
19-11-2564
ปิด
2564
622

จำนวน 272 รายการ : 6 หน้า | [ 1 ] ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ถัดไป>> หน้าสุดท้าย

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.