ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
08-03-2564 23:29:09
หน้าหลัก
ใบรายชื่อ
ตาราง กิจกรรมทั้งหมด
ตาราง เช็คกิจกรรม
ตาราง กิจกรรมหน่วยงาน
เข้าระบบ
สำหรับ นักศึกษา
สำหรับ ผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน กองพัฒนานักศึกษา
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
15-06-2563
ปิด
2563
918
2
  พิธีไหว้ครู
06-08-2563
ปิด
2563
1,142
3
  ธรรมศึกษา (กองพัฒนาพบนักศึกษา)
16-12-2563
ปิด
2563
636
4
  ตรวจสุขภาพนักศึกษา
22-08-2563
ปิด
2563
918
5
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
-
ปิด
2563
1
6
  กีฬาระหว่างคณะ
-
ปิด
2563
1
7
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
-
ปิด
2563
1
8
  ราชภัฏลอยกระทง
26-10-2563
ปิด
2563
1,122
9
  วันเอดส์โลก
25-11-2563
ปิด
2563
970
10
  วันราชภัฏ (วันสถาปนา มรภ.กำแพงเพชร)
-
ปิด
2563
3
11
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
2563
0
12
  กิจกรรมชมรม*
-
ปิด
2563
0
13
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
12-10-2563
ปิด
2563
1,037
14
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
-
ปิด
2563
0
15
  กีฬาระหว่างคณะ
-
ปิด
2563
0
16
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
-
ปิด
2563
0
17
  วันสถาปนา มรภ.กำแพงเพชร (สตาฟเชียร์กีฬา)
29-09-2563
ปิด
2563
534
18
  ราชภัฏลอยกระทง
26-10-2563
ปิด
2563
918
19
  KPRU ต่อต้านคอร์รัปชัน (วันเอดส์โลก)
-
ปิด
2563
0
20
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
2563
0
21
  กิจกรรมชมรม*
-
ปิด
2563
0
22
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
12-10-2563
ปิด
2563
786
23
  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
-
ปิด
2563
0
24
  KPRU ร่วมใจต่อต้านภัยยาเสพติด (วันต่อต้านยาเสพติดโลก)
19-08-2563
ปิด
2563
816
25
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
-
ปิด
2563
0
26
  กีฬาระหว่างคณะ
-
ปิด
2563
0
27
  ราชภัฏลอยกระทง
26-10-2563
ปิด
2563
1,013
28
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
2563
0
29
  สร้างคุณธรรม จริยธรรม
29-08-2563
ปิด
2563
875
30
  สร้างความรู้สู่อาชีพ (วันต่อต้านยาเสพติดโลก)
05-08-2563
ปิด
2563
164
31
  สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
12-10-2563
ปิด
2563
759
32
  กิจกรรมเฉพาะกิจ* (ราชภัฏร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด)
19-08-2563
ปิด
2563
689
33
  จิตอาสา (การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา)
-
ปิด
2563
0
34
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
-
ปิด
2563
0
35
  กีฬาระหว่างคณะ
-
ปิด
2563
0
36
  ราชภัฏลอยกระทง
26-10-2563
ปิด
2563
533
37
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
-
ปิด
2563
0
38
  จิตอาสา (พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา)
-
ปิด
2563
0
39
  กิจกรรมเฉพาะกิจ* (อบรมอาชีพอิสระ)
-
ปิด
2563
0
40
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีสุดท้าย
24-02-2564
เปิด
2563
0
41
  สร้างคุณธรรม จริยธรรม
24-07-2562
ปิด
2562
933
42
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
24-06-2562
ปิด
2562
973
43
  พิธีไหว้ครู
25-07-2562
ปิด
2562
1,028
44
  ธรรมศึกษา (กองพัฒนาพบนักศึกษา)
16-11-2562
ปิด
2562
520
45
  ตรวจสุขภาพนักศึกษา
24-06-2562
ปิด
2562
968
46
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
23-01-2563
ปิด
2562
876
47
  กีฬาระหว่างคณะ
01-03-2563
ปิด
2562
847
48
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
01-03-2563
ปิด
2562
841
49
  ราชภัฏลอยกระทง
19-11-2562
ปิด
2562
976
50
  วันเอดส์โลก
04-12-2562
ปิด
2562
924

จำนวน 190 รายการ : 4 หน้า | [ 1 ] ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ถัดไป>> หน้าสุดท้าย

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.