ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
05-02-2566 11:28:29
หน้าหลัก
ใบรายชื่อ
ตาราง กิจกรรมทั้งหมด
ตาราง เช็คกิจกรรม
ตาราง กิจกรรมหน่วยงาน
เข้าระบบ
สำหรับ นักศึกษา
สำหรับ ผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่
กองพัฒนานักศึกษา
ลำดับ
รหัส
โครงการ/กิจกรรม
หน่วยกิจกรรม
1
  A 0101
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
1
2
  A 0102
  พิธีไหว้ครู
1
3
  A 0103
  ธรรมศึกษา (กองพัฒนาพบนักศึกษา)
1
4
  A 0104
  ตรวจสุขภาพนักศึกษา
1
5
  A 0105
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
1
6
  A 0106
  กีฬาระหว่างคณะ
1
7
  A 0107
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
1
8
  A 0108
  ราชภัฏลอยกระทง
1
9
  A 0109
  KPRU SAY NO AIDS (วันเอดส์โลก)
1
10
  A 0110
  วันราชภัฏ (วันสถาปนา มรภ.กำแพงเพชร)
1
11
  A 0111
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
1
12
  A 0112
  กิจกรรมชมรม*
1
13
  A 0113
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
1
14
  A 0114
  KPRU Mind
1
15
  A 0201
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
1
16
  A 0202
  กีฬาระหว่างคณะ
1
17
  A 0203
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
1
18
  A 0204
  วันสถาปนา มรภ.กำแพงเพชร (สตาฟเชียร์กีฬา)
1
19
  A 0205
  ราชภัฏลอยกระทง
1
20
  A 0206
  KPRU ต่อต้านคอร์รัปชัน (วันเอดส์โลก)
1
21
  A 0207
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
1
22
  A 0208
  กิจกรรมชมรม*
1
23
  A 0209
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
1
24
  A 0210
  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
1
25
  A 0211
  KPRU ร่วมใจต่อต้านภัยยาเสพติด (วันต่อต้านยาเสพติดโลก)
1
26
  A 0301
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
1
27
  A 0302
  กีฬาระหว่างคณะ
1
28
  A 0303
  ราชภัฏลอยกระทง
1
29
  A 0304
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
1
30
  A 0305
  สร้างคุณธรรม จริยธรรม
1
31
  A 0306
  สร้างความรู้สู่อาชีพ (วันต่อต้านยาเสพติดโลก)
1
32
  A 0307
  สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
1
33
  A 0308
  กิจกรรมเฉพาะกิจ* (ราชภัฏร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด)
1
34
  A 0309
  จิตอาสา (การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา)
1
35
  A 0401
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
1
36
  A 0402
  กีฬาระหว่างคณะ
1
37
  A 0403
  ราชภัฏลอยกระทง
1
38
  A 0404
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
1
39
  A 0405
  จิตอาสา (พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา)
1
40
  A 0406
  กิจกรรมเฉพาะกิจ* (อบรมอาชีพอิสระ)
1
41
  A 0407
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีสุดท้าย
1
คณะครุศาสตร์
ลำดับ
รหัส
โครงการ/กิจกรรม
หน่วยกิจกรรม
1
  E 0101
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
1
2
  E 0101 PEC
  เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
1
3
  E 0101 PECH
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
1
4
  E 0101 PEE
  เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
1
5
  E 0101 PEEC
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
1
6
  E 0101 PEEE
  นิทรรศการวิชาการ
1
7
  E 0101 PEG
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
1
8
  E 0101 PEM
  พาน้องไปทำความดี
1
9
  E 0101 PEP
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
1
10
  E 0101 PES
  พิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ โปรแกรมสังคมศึกษา
1
11
  E 0101 PET
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
1
12
  E 0102
  ครุอาสาค่ายพัฒนาชนบท
1
13
  E 0102 PEC
  การแข่งขันทักษะทางด้านสื่อมัลติมิเดีย
1
14
  E 0102 PECH
  พิธีไหว้ครูคณะ
1
15
  E 0102 PEE
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
1
16
  E 0102 PEEC
  รับน้องใหม่และเตรียมความพร้อมนักศึกษาโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย
1
17
  E 0102 PEEE
  กีฬาสีภายในโปรแกรมวิชา
1
18
  E 0102 PEG
  พิธีไหว้ครู
1
19
  E 0102 PEM
  กีฬาสัมพันธ์น้องพี่
1
20
  E 0102 PEP
  ไหว้ครูโปรแกรมวิชาฯ
1
21
  E 0102 PES
  เรียนรู้ประวัติศาสตร์ จากแหล่งเรียนรู้จริง (สุโขทัย)
1
22
  E 0102 PET
  พิธีไหว้ครูโปรแกรมวิชาภาษาไทย
1
23
  E 0103
  พิธีไหว้ครูคณะ
1
24
  E 0103 PEC
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
1
25
  E 0103 PECH
  อบรมศิลปวัฒนธรรมจีน
1
26
  E 0103 PEE
  พิธีไหว้ครูคณะ
1
27
  E 0103 PEEC
  ค่ายเสริมสร้างคุณธรรม และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
1
28
  E 0103 PEEE
  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการวิชาชีพเพื่อการแข่งขัน
1
29
  E 0103 PEG
  อบรมการสันทนาการสำหรับครูวิทยาศาสตร์
1
30
  E 0103 PEM
  ไหว้ครูคณิตศาสตร์
1
31
  E 0103 PEP
  พลศึกษาราตรี
1
32
  E 0103 PES
  อบรมคุณธรรม จริยธรรม สู่สำนึกครูดี
1
33
  E 0103 PET
  กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ครอบครัว ก.ไก่
1
34
  E 0104
  ค่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
1
35
  E 0104 PEC
  พิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา
1
36
  E 0104 PECH
  เทศกาลวันตรุษจีน
1
37
  E 0104 PEE
  วันวัฒนธรรม
1
38
  E 0104 PEEC
  กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ปฐมวัย
1
39
  E 0104 PEEE
  การพัฒนาทักษะการพิมพ์ดีด และงานธุรการ
1
40
  E 0104 PEG
  ส่งเสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพ
1
41
  E 0104 PEM
  การจัดการแข่งขัน A-MATH และ 180IQ
1
42
  E 0104 PEP
  กีฬาระหว่างชั้นปี
1
43
  E 0104 PES
  Social Like ใจเดียวกัน (บายเนียส์โปรแกรมสังคมศึกษา)
1
44
  E 0104 PET
  ภาษาและวัฒนธรรม
1
45
  E 0105
  พัฒนาระเบียบวินัยของนักศึกษาคณะครุศาสตร์
1
46
  E 0105 PEC
  ซ่อมบำรุงและปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สนับสนุนและอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
1
47
  E 0105 PECH
  ไหว้ครูจิบน้ำชากีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่
1
48
  E 0105 PEE
  คริสตมาสและปีใหม่
1
49
  E 0105 PEEC
  นิทรรศการโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ในงานครุศาสตร์วิชาการ(ราชภัฏวิชาการ)
1
50
  E 0105 PEEE
  การเรียนรู้และสืบค้นแหล่งสารสนเทศในมหาวิทยาลัย
1
51
  E 0105 PEG
  ปัจฉิมนิเทศ
1
52
  E 0105 PEM
  ค่ายคณิตศาสตร์
1
53
  E 0105 PEP
  วิ่งประเพณีพลศึกษา
1
54
  E 0105 PES
  1 ทศวรรษสังคมศึกษา
1
55
  E 0105 PET
  อบรมเพลงพื้นบ้าน
1
56
  E 0106
  ประเพณีลอยกระทง
1
57
  E 0107
  กีฬาระหว่างคณะ
1
58
  E 0108
  แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย
1
59
  E 0109
  พัฒนาลักษณะบัณฑิตคณะ
1
60
  E 0110
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
1
61
  E 0111
  ปัจฉิมนิเทศ
1
62
  E 0112
  กิจกรรมชุมนุม
1
63
  E 0113
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
1
64
  E 0114
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
1
65
  E 0201
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
1
66
  E 0201 PEC
  อบรมการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
1
67
  E 0201 PECH
  พิธีไหว้ครูคณะ
1
68
  E 0201 PEE
  พิธีไหว้ครูคณะ
1
69
  E 0201 PEEC
  พิธีไหว้ครูคณะ
1
70
  E 0201 PEEE
  นิทรรศการวิชาการ
1
71
  E 0201 PEG
  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณครู
1
72
  E 0201 PEM
  พัฒนาการทำกิจกรรมนันทนาการทางคณิตศาสตร์
1
73
  E 0201 PEP
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
1
74
  E 0201 PES
  พิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ โปรแกรมสังคมศึกษา
1
75
  E 0201 PET
  พิธีไหว้ครูโปรแกรมวิชาภาษาไทย
1
76
  E 0202
  พิธีไหว้ครูคณะ
1
77
  E 0202 PEC
  การแข่งขันทักษะทางด้านสื่อมัลติมิเดีย
1
78
  E 0202 PECH
  ประเพณีลอยกระทง
1
79
  E 0202 PEE
  คริสตมาสและปีใหม่
1
80
  E 0202 PEEC
  ประเพณีลอยกระทง
1
81
  E 0202 PEEE
  กีฬาสีภายในโปรแกรมวิชา
1
82
  E 0202 PEG
  อบรมการสันทนาการสำหรับครูวิทยาศาสตร์
1
83
  E 0202 PEM
  กีฬาสัมพันธ์น้องพี่
1
84
  E 0202 PEP
  ไหว้ครูโปรแกรมวิชาฯ
1
85
  E 0202 PES
  เรียนรู้ประวัติศาสตร์ จากแหล่งเรียนรู้จริง (อยุธยา)
1
86
  E 0202 PET
  ค่ายวิชาการ
1
87
  E 0203
  ประเพณีลอยกระทง
1
88
  E 0203 PEC
  ศึกษาดูงานการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
1
89
  E 0203 PECH
  อบรมการสอบวัดระดับภาษาจีนHSK
1
90
  E 0203 PEE
  ประเพณีลอยกระทง
1
91
  E 0203 PEEC
  วันเด็กแห่งชาติ
1
92
  E 0203 PEEE
  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการวิชาชีพเพื่อการแข่งขัน
1
93
  E 0203 PEG
  กิจกรรมการจัดค่ายวิทยาศาสตร์
1
94
  E 0203 PEM
  ไหว้ครูคณิตศาสตร์
1
95
  E 0203 PEP
  พลศึกษาราตรี
1
96
  E 0203 PES
  อบรมคุณธรรม จริยธรรม สู่สำนึกครูดี
1
97
  E 0203 PET
  กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ครอบครัว ก.ไก่
1
98
  E 0204
  กีฬาระหว่างคณะ
1
99
  E 0204 PEC
  ซ่อมบำรุงและปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สนับสนุนและอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
1
100
  E 0204 PECH
  เทศกาลวันตรุษจีน
1
101
  E 0204 PEE
  กีฬาสัมพันธ์น้องพี่
1
102
  E 0204 PEEC
  กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ปฐมวัย
1
103
  E 0204 PEEE
  การพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ด้านพละศึกษา ดนตรี และศิลปศึกษา
1
104
  E 0204 PEG
  ส่งเสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพ
1
105
  E 0204 PEM
  การจัดการแข่งขัน A-MATH และ 180IQ
1
106
  E 0204 PEP
  ศึกษาดูงาน
1
107
  E 0204 PES
  1 ทศวรรษสังคมศึกษา
1
108
  E 0204 PET
  ส่งเสริมศักยภาพและสร้างเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพโปรแกรมวิชา
1
109
  E 0205
  แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย
1
110
  E 0205 PEC
  พิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา
1
111
  E 0205 PECH
  ไหว้ครูจิบน้ำชากีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่
1
112
  E 0205 PEE
  อบรมมารยาทไทย
1
113
  E 0205 PEEC
  นิทรรศการโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ในงานครุศาสตร์วิชาการ(ราชภัฏวิชาการ)
1
114
  E 0205 PEEE
  การบูรณาการทักษะการเรียนรู้พละศึกษา ดนตรี และศิลปศึกษา
1
115
  E 0205 PEG
  ปัจฉิมนิเทศ
1
116
  E 0205 PEM
  ค่ายคณิตศาสตร์
1
117
  E 0205 PEP
  ผู้ตัดสินกีฬา
1
118
  E 0205 PES
  ศึกษาสภาพภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
1
119
  E 0205 PET
  ภาษาและวัฒนธรรม
1
120
  E 0206
  พัฒนาลักษณะบัณฑิตคณะ
1
121
  E 0207
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
1
122
  E 0208
  ปัจฉิมนิเทศ
1
123
  E 0209
  กิจกรรมพิเศษ*
1
124
  E 0210
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
1
125
  E 0301
  ประเพณีลอยกระทง
1
126
  E 0301 PEC
  อบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
1
127
  E 0301 PECH
  ส่งเสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพ
1
128
  E 0301 PEE
  พิธีไหว้ครูคณะ
1
129
  E 0301 PEEC
  อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางศิลปะเพื่อวิชาชีพครูปฐมวัย
1
130
  E 0301 PEEE
  ค่ายประถมศึกษาอาสาพัฒนา
1
131
  E 0301 PEG
  อบรมการใช้เครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์
1
132
  E 0301 PEM
  ค่ายคณิตศาสตร์สู่ชุมชน
1
133
  E 0301 PEP
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
1
134
  E 0301 PES
  เรียนรู้ประวัติศาสตร์ จากแหล่งเรียนรู้จริง (กรุงเทพมหานคร)
1
135
  E 0301 PET
  พิธีไหว้ครูโปรแกรมวิชาภาษาไทย
1
136
  E 0302
  กีฬาระหว่างคณะ
1
137
  E 0302 PEC
  การแข่งขันทักษะทางด้านสื่อมัลติมิเดีย
1
138
  E 0302 PECH
  อบรมสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับครูภาษาจีน
1
139
  E 0302 PEE
  คริสตมาสและปีใหม่
1
140
  E 0302 PEEC
  การฝึกปฏิบัติการการจัดกิจกรรมซุ้มไม้เรียว เนื่องในวันปัจฉิมนิเทศ
1
141
  E 0302 PEEE
  ศึกษาดูงานด้านการศึกษา
1
142
  E 0302 PEG
  อบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
1
143
  E 0302 PEM
  กีฬาสัมพันธ์น้องพี่
1
144
  E 0302 PEP
  ไหว้ครูโปรแกรมวิชาฯ
1
145
  E 0302 PES
  พิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ โปรแกรมสังคมศึกษา
1
146
  E 0302 PET
  กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ครอบครัว ก.ไก่
1
147
  E 0303
  วันวัฒนธรรม
1
148
  E 0303 PEC
  ซ่อมบำรุงและปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สนับสนุนและอุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
1
149
  E 0303 PECH
  แนะแนวโปรแกรมวิชาภาษาจีน
1
150
  E 0303 PEE
  ประเพณีลอยกระทง
1
151
  E 0303 PEEC
  อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย
1
152
  E 0303 PEEE
  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการวิชาชีพเพื่อการแข่งขัน
1
153
  E 0303 PEG
  อบรมการเขียนโครงร่างวิจัยทางวิทยาศาสตร์
1
154
  E 0303 PEM
  ไหว้ครูคณิตศาสตร์
1
155
  E 0303 PEP
  พลศึกษาราตรี
1
156
  E 0303 PES
  อบรมคุณธรรม จริยธรรม สู่สำนึกครูดี
1
157
  E 0303 PET
  ภาษาและวัฒนธรรม
1
158
  E 0304
  สงกรานต์ครุศาสตร์รวมใจ
1
159
  E 0304 PEC
  พิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา
1
160
  E 0304 PECH
  เทศกาลวันตรุษจีน
1
161
  E 0304 PEE
  กีฬาสัมพันธ์น้องพี่
1
162
  E 0304 PEEC
  กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ปฐมวัย
1
163
  E 0304 PEEE
  อบรมทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1
164
  E 0304 PEG
  ส่งเสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพ
1
165
  E 0304 PEM
  การจัดการแข่งขัน A-MATH และ 180IQ
1
166
  E 0304 PEP
  พลศึกษาวิชาการ
1
167
  E 0304 PES
  1 ทศวรรษสังคมศึกษา
1
168
  E 0304 PET
  พัฒนาศักยภาพนักศึกษาการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
1
169
  E 0305
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
1
170
  E 0305 PEC
  พัฒนาศักยภาพนักศึกษาโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
1
171
  E 0305 PECH
  ไหว้ครูจิบน้ำชากีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่
1
172
  E 0305 PEE
  กิจกรรมชุมนุม*
1
173
  E 0305 PEEC
  นิทรรศการโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ในงานครุศาสตร์วิชาการ(ราชภัฏวิชาการ)
1
174
  E 0305 PEEE
  ทดสอบศักยภาพการสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1
175
  E 0305 PEG
  ปัจฉิมนิเทศ
1
176
  E 0305 PEM
  ค่ายคณิตศาสตร์
1
177
  E 0305 PEP
  ผู้ตัดสินกีฬา
1
178
  E 0305 PES
  สังคมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
1
179
  E 0305 PET
  กิจกรรมเฉพาะกิจด้านวิชาการและวิชาชีพ
1
180
  E 0306
  ปัจฉิมนิเทศ
1
181
  E 0307
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
1
182
  E 0308
  ส่งเสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพ
1
183
  E 0401
  ประเพณีลอยกระทง
1
184
  E 0401 PEC
  ค่ายคอมพิวเตอร์ศึกษา
1
185
  E 0401 PECH
  นักศึกษาฝึกหัดครูสู่มืออาชีพ
1
186
  E 0401 PEE
  ค่ายภาษาอังกฤษ
1
187
  E 0401 PEEC
  ส่งเสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพ
1
188
  E 0401 PEEE
  กีฬาสีภานในโปรแกรมวิชา
1
189
  E 0401 PEG
  อบรมการสร้างสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
1
190
  E 0401 PEM
  พัฒนาการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ
1
191
  E 0401 PEP
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
1
192
  E 0401 PES
  พิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ โปรแกรมสังคมศึกษา
1
193
  E 0401 PET
  พิธีไหว้ครูโปรแกรมวิชาภาษาไทย
1
194
  E 0402
  กีฬาระหว่างคณะ
1
195
  E 0402 PEC
  การแข่งขันทักษะทางด้านสื่อมัลติมิเดีย
1
196
  E 0402 PECH
  เทศกาลวันตรุษจีน
1
197
  E 0402 PEE
  คริสตมาสและปีใหม่
1
198
  E 0402 PEEC
  ค่ายวิชาการปฐมวัย
1
199
  E 0402 PEEE
  การสอบประมวลความรู้วิชาการประถมศึกษา
1
200
  E 0402 PEG
  ศึกษาดูงานทางด้านวิทยาศาสตร์
1
201
  E 0402 PEM
  กีฬาสัมพันธ์น้องพี่
1
202
  E 0402 PEP
  ไหว้ครูโปรแกรมวิชาฯ
1
203
  E 0402 PES
  อบรมคุณธรรม จริยธรรม สู่สำนึกครูดี
1
204
  E 0402 PET
  กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ครอบครัว ก.ไก่
1
205
  E 0403
  วันวัฒนธรรม
1
206
  E 0403 PEC
  อบรมการสร้างเว็บไซต์โดยโปรแกรมสำเร็จรูป
1
207
  E 0403 PECH
  ไหว้ครูจิบน้ำชากีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่
1
208
  E 0403 PEE
  ประเพณีลอยกระทง
1
209
  E 0403 PEEC
  ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระดับปฐมวัย
1
210
  E 0403 PEEE
  ส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการวิชาชีพเพื่อการแข่งขัน
1
211
  E 0403 PEG
  นักศึกษาฝึกหัดครูสู่ครูมืออาชีพ
1
212
  E 0403 PEM
  ไหว้ครูคณิตศาสตร์
1
213
  E 0403 PEP
  พลศึกษาราตรี
1
214
  E 0403 PES
  1 ทศวรรษสังคมศึกษา
1
215
  E 0403 PET
  ภาษาและวัฒนธรรม
1
216
  E 0404
  สงกรานต์ครุศาสตร์รวมใจ
1
217
  E 0404 PEC
  สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ศึกษา
1
218
  E 0404 PECH
  ประเพณีลอยกระทง
1
219
  E 0404 PEE
  กีฬาสัมพันธ์น้องพี่
1
220
  E 0404 PEEC
  กีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่ปฐมวัย
1
221
  E 0404 PEEE
  การเรียนรู้กับครูวิทยาศาสตร์
1
222
  E 0404 PEG
  ส่งเสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพ
1
223
  E 0404 PEM
  การจัดการแข่งขัน A-MATH และ 180IQ
1
224
  E 0404 PEP
  พลศึกษาวิชาการ
1
225
  E 0404 PES
  สัมมนาทางสังคมศึกษา
1
226
  E 0404 PET
  การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติการสอน
1
227
  E 0405
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
1
228
  E 0405 PEC
  พิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ศึกษา
1
229
  E 0405 PECH
  กีฬาระหว่างคณะ
1
230
  E 0405 PEE
  ศึกษาดูงาน
1
231
  E 0405 PEEC
  นิทรรศการโปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ในงานครุศาสตร์วิชาการ(ราชภัฏวิชาการ)
1
232
  E 0405 PEEE
  การเรียนรู้กับครูคณิตศาสตร์
1
233
  E 0405 PEG
  ปัจฉิมนิเทศ
1
234
  E 0405 PEM
  ค่ายคณิตศาสตร์
1
235
  E 0405 PEP
  เปิดกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ
1
236
  E 0405 PES
  บูรณาการวิจัยและการเรียนการสอนสู่การบริการชุมชน
1
237
  E 0405 PET
  เสริมเติมองค์ความรู
1
238
  E 0406
  ปัจฉิมนิเทศ
1
239
  E 0407
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
1
240
  E 0408
  ส่งเสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพ
1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ลำดับ
รหัส
โครงการ/กิจกรรม
หน่วยกิจกรรม
1
  H 0101
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
1
2
  H 0101 PHC
  รับน้องโปรแกรมวิชา
1
3
  H 0101 PHE
  สานสัมพันธ์น้องใหม่โปรแกรมวิชา
1
4
  H 0101 PHF
  งานสังสรรค์รับน้องโปรแกรมวิชา
1
5
  H 0101 PHG
  งานวันแรกพบ
1
6
  H 0101 PHL
  พัฒนาอัตลักษณ์นักนิติศาสตร์
1
7
  H 0101 PHLI
  ปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรม
1
8
  H 0101 PHM
  บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่
1
9
  H 0101 PHP
  สานสัมพันธ์น้องใหม่โปรแกรมวิชา
1
10
  H 0101 PHS
  รับน้องโปรแกรมวิชา
1
11
  H 0101 PHT
  สานสัมพันธ์พี่น้อง
1
12
  H 0102
  ประชุมเปิดภาคเรียน
1
13
  H 0102 PHC
  ยกน้ำชาคาราวะอาจารย์
1
14
  H 0102 PHE
  ไหว้ครู/ทำบุญโปรแกรมวิชา
1
15
  H 0102 PHF
  ไหว้ครูโปรแกรมวิชา
1
16
  H 0102 PHG
  งานไหว้ครูโปรแกรม
1
17
  H 0102 PHL
  พัฒนาคุณลักษณ์บัณฑิต โปรแกรมวิชา
1
18
  H 0102 PHLI
  ไหว้ครูโปรแกรมวิชา
1
19
  H 0102 PHM
  ฟังเทศน์ฟังธรรม
1
20
  H 0102 PHP
  พัฒนาคุณลักษณ์บัณฑิต โปรแกรมวิชา
1
21
  H 0102 PHS
  วิชาการของโปรแกรมวิชา
1
22
  H 0102 PHT
  ไหว้ครู
1
23
  H 0103
  พิธีไหว้ครูคณะ
1
24
  H 0103 PHC
  ภาษาและวัฒนธรรม
1
25
  H 0103 PHE
  ราชภัฏวิชาการโปรแกรมวิชา
1
26
  H 0103 PHF
  งานสังสรรค์ส่งปี 4
1
27
  H 0103 PHG
  ศึกษาภาคสนามด้านธรณีวิทยา
1
28
  H 0103 PHL
  จัดนิทรรศการผลงานด้านกฎหมาย
1
29
  H 0103 PHLI
  อบรมการซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์
1
30
  H 0103 PHM
  ไหว้ครูดนตรีไทย
1
31
  H 0103 PHP
  ปัจฉิมนิเทศโปรแกรมวิชา
1
32
  H 0103 PHS
  สังสรรค์เลี้ยงส่งปี4
1
33
  H 0103 PHT
  วันภาษาไทย
1
34
  H 0104
  สานสัมพันธ์น้องใหม่คณะ
1
35
  H 0104 PHC
  เทศกาลตรุษจีน
1
36
  H 0104 PHE
  ค่ายภาษาอังกฤษ
1
37
  H 0104 PHF
  บวงสรวงพระพิฆเณศ
1
38
  H 0104 PHG
  งานสังสรรค์เลี้ยงส่งปี4
1
39
  H 0104 PHL
  ออกค่ายอาสาพัฒนาและให้ความรู้ด้านกฎหมาย
1
40
  H 0104 PHLI
  นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด
1
41
  H 0104 PHM
  สัมพันธ์น้องพี่
1
42
  H 0104 PHP
  สิงห์สักทองรักท้องถิ่น
1
43
  H 0104 PHS
  บำเพ็ญประโยชน์
1
44
  H 0104 PHT
  จิตอาสา
1
45
  H 0105
  กีฬาสีระหว่างคณะ
1
46
  H 0105 PHC
  สังสรรค์ส่งท้ายปี 4
1
47
  H 0105 PHE
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
1
48
  H 0105 PHF
  ศึกษาดูงาน/ ทัศนศึกษา
1
49
  H 0105 PHG
  โปรแกรมวิชาสู่ความโดดเด่น
1
50
  H 0105 PHL
  ปัจฉิมนิเทศโปรแกรมวิชา
1
51
  H 0105 PHLI
  อบรมลักษณะการสืบค้นสารสนเทศ
1
52
  H 0105 PHM
  ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา
1
53
  H 0105 PHP
  ส่งพี่บัณฑิต
1
54
  H 0105 PHS
  สัจจะออมทรัพย์/การมีส่วนร่วมกับโปรแกรมวิชา
1
55
  H 0105 PHT
  ศึกษาดูงาน
1
56
  H 0106
  ประชุมเชียร์
1
57
  H 0107
  ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
58
  H 0108
  พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณะ
1
59
  H 0109
  กิจกรรมพิเศษ*
1
60
  H 0110
  ประชุมก่อนสอบปลายภาคเรียน
1
61
  H 0111
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
1
62
  H 0112
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
1
63
  H 0113
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
1
64
  H 0201
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
1
65
  H 0201 PHC
  รับน้องโปรแกรมวิชา
1
66
  H 0201 PHE
  สานสัมพันธ์น้องใหม่โปรแกรมวิชา
1
67
  H 0201 PHF
  งานสังสรรค์รับน้องโปรแกรมวิชา
1
68
  H 0201 PHG
  วันแรกพบรับน้องโปรแกรม
1
69
  H 0201 PHL
  พัฒนาอัตลักษณ์นักนิติศาสตร์
1
70
  H 0201 PHLI
  ออกค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุด
1
71
  H 0201 PHM
  บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่
1
72
  H 0201 PHP
  สานสัมพันธ์น้องใหม่โปรแกรมวิชา
1
73
  H 0201 PHS
  รับน้องโปรแกรมวิชา
1
74
  H 0201 PHT
  สานสัมพันธ์พี่น้อง
1
75
  H 0202
  ประชุมเปิดภาคเรียน
1
76
  H 0202 PHC
  ยกน้ำชาคาราวะอาจารย์
1
77
  H 0202 PHE
  ไหว้ครู/ทำบุญโปรแกรมวิชา
1
78
  H 0202 PHF
  ไหว้ครูโปรแกรมวิชา
1
79
  H 0202 PHG
  งานไหว้ครูโปรแกรม
1
80
  H 0202 PHL
  พัฒนาคุณลักษณ์บัณฑิต โปรแกรมวิชา
1
81
  H 0202 PHLI
  อบรมการออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
1
82
  H 0202 PHM
  ฟังเทศน์ฟังธรรม
1
83
  H 0202 PHP
  พัฒนาคุณลักษณ์บัณฑิต โปรแกรมวิชา
1
84
  H 0202 PHS
  วิชาการของโปรแกรมวิชา
1
85
  H 0202 PHT
  ไหว้ครู
1
86
  H 0203
  พิธีไหว้ครูคณะ
1
87
  H 0203 PHC
  ชุมนุมภาษาและวัฒนธรรม
1
88
  H 0203 PHE
  ราชภัฏวิชาการโปรแกรมวิชา
1
89
  H 0203 PHF
  งานสังสรรค์ส่งปี 4
1
90
  H 0203 PHG
  ศึกษาภาคสนามด้านธรณีวิทยา
1
91
  H 0203 PHL
  แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย
1
92
  H 0203 PHLI
  นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด
1
93
  H 0203 PHM
  ไหว้ครูดนตรีไทย
1
94
  H 0203 PHP
  ปัจฉิมนิเทศโปรแกรมวิชา
1
95
  H 0203 PHS
  สังสรรค์เลี้ยงส่งปี4
1
96
  H 0203 PHT
  วันภาษาไทย
1
97
  H 0204
  สานสัมพันธ์น้องใหม่คณะ
1
98
  H 0204 PHC
  เทศกาลตรุษจีน
1
99
  H 0204 PHE
  ค่ายภาษาอังกฤษ
1
100
  H 0204 PHF
  บวงสรวงพระพิฆเณศ
1
101
  H 0204 PHG
  งานสังสรรค์เลี้ยงส่งปี4
1
102
  H 0204 PHL
  ออกค่ายอาสาพัฒนาและให้ความรู้ด้านกฎหมาย
1
103
  H 0204 PHLI
  ศึกษาดูงานห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
104
  H 0204 PHM
  สัมพันธ์น้องพี่
1
105
  H 0204 PHP
  สิงห์สักทองรักท้องถิ่น
1
106
  H 0204 PHS
  บำเพ็ญประโยชน์
1
107
  H 0204 PHT
  จิตอาสา
1
108
  H 0205
  กีฬาสีระหว่างคณะ
1
109
  H 0205 PHC
  สังสรรค์ส่งท้ายปี 4
1
110
  H 0205 PHE
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
1
111
  H 0205 PHF
  ศึกษาดูงาน/ ทัศนศึกษา
1
112
  H 0205 PHG
  โปรแกรมวิชาสู่ความโดดเด่น
1
113
  H 0205 PHL
  ปัจฉิมนิเทศโปรแกรมวิชา
1
114
  H 0205 PHLI
  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
1
115
  H 0205 PHM
  ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา
1
116
  H 0205 PHP
  ศึกษาดูงาน
1
117
  H 0205 PHS
  สัจจะออมทรัพย์/การมีส่วนร่วมกับโปรแกรมวิชา
1
118
  H 0205 PHT
  ศึกษาดูงาน
1
119
  H 0206
  ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
120
  H 0207
  พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณะ
1
121
  H 0208
  กิจกรรมพิเศษ*
1
122
  H 0209
  ประชุมก่อนสอบปลายภาคเรียน
1
123
  H 0210
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
1
124
  H 0211
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
1
125
  H 0212
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
1
126
  H 0301
  ประชุมเปิดภาคเรียน
1
127
  H 0301 PHC
  รับน้องโปรแกรมวิชา
1
128
  H 0301 PHE
  ราชภัฏวิชาการโปรแกรมวิชา
1
129
  H 0301 PHF
  งานสังสรรค์รับน้องโปรแกรมวิชา
1
130
  H 0301 PHG
  วันแรกพบรับน้องโปรแกรม
1
131
  H 0301 PHL
  พัฒนาคุณลักษณ์บัณฑิต โปแกรมวิชา
1
132
  H 0301 PHLI
  อบรมการตัดต่อและผลิตสื่อ
1
133
  H 0301 PHM
  บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่
1
134
  H 0301 PHP
  สานสัมพันธ์น้องใหม่โปรแกรมวิชา
1
135
  H 0301 PHS
  รับน้องโปรแกรมวิชา
1
136
  H 0301 PHT
  สานสัมพันธ์พี่น้อง
1
137
  H 0302
  พิธีไหว้ครูคณะ
1
138
  H 0302 PHC
  ยกน้ำชาคาราวะอาจารย์
1
139
  H 0302 PHE
  ไหว้ครู/ทำบุญโปรแกรมวิชา
1
140
  H 0302 PHF
  ไหว้ครูโปรแกรมวิชา
1
141
  H 0302 PHG
  งานไหว้ครูโปรแกรม
1
142
  H 0302 PHL
  แข่งขันว่าความศาลจำลอง
1
143
  H 0302 PHLI
  นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด
1
144
  H 0302 PHM
  ฟังเทศน์ฟังธรรม
1
145
  H 0302 PHP
  พัฒนาคุณลักษณ์บัณฑิตโปรแกรมวิชา
1
146
  H 0302 PHS
  วิชาการของโปรแกรมวิชา
1
147
  H 0302 PHT
  ไหว้ครู
1
148
  H 0303
  กีฬาสีระหว่างคณะ
1
149
  H 0303 PHC
  ภาษาและวัฒนธรรม
1
150
  H 0303 PHE
  พัฒนาคุณลักษณ์บัณฑิตโปรแกรม
1
151
  H 0303 PHF
  งานสังสรรค์ส่งปี 4
1
152
  H 0303 PHG
  ศึกษาปฏิบัติการทักษะทาง GIS
1
153
  H 0303 PHL
  ออกค่ายอาสาพัฒนาและให้ความรู้ด้านกฎหมาย
1
154
  H 0303 PHLI
  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
1
155
  H 0303 PHM
  ไหว้ครูดนตรีไทย
1
156
  H 0303 PHP
  ปัจฉิมนิเทศโปรแกรมวิชา
1
157
  H 0303 PHS
  สังสรรค์เลี้ยงส่งปี4
1
158
  H 0303 PHT
  วันภาษาไทย
1
159
  H 0304
  ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
1
160
  H 0304 PHC
  เทศกาลตรุษจีน
1
161
  H 0304 PHE
  ค่ายภาษาอังกฤษ
1
162
  H 0304 PHF
  บวงสรวงพระพิฆเณศ
1
163
  H 0304 PHG
  งานสังสรรค์เลี้ยงส่งปี4
1
164
  H 0304 PHL
  ศึกษาดูงาน
1
165
  H 0304 PHLI
  ศึกษาดูงานห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
166
  H 0304 PHM
  สัมพันธ์น้องพี่
1
167
  H 0304 PHP
  สิงห์สักทองรักท้องถิ่น
1
168
  H 0304 PHS
  บำเพ็ญประโยชน์
1
169
  H 0304 PHT
  จิตอาสา
1
170
  H 0305
  พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณะ
1
171
  H 0305 PHC
  สังสรรค์ส่งท้ายปี 4
1
172
  H 0305 PHE
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
1
173
  H 0305 PHF
  ศึกษาดูงาน/ ทัศนศึกษา
1
174
  H 0305 PHG
  โปรแกรมวิชาสู่ความโดดเด่น
1
175
  H 0305 PHL
  ปัจฉิมนิเทศโปรแกรมวิชา
1
176
  H 0305 PHLI
  ออกค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุด
1
177
  H 0305 PHM
  ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา
1
178
  H 0305 PHP
  เตรียมความพร้อมสู้ตลาดแรงงาน
1
179
  H 0305 PHS
  สัจจะออมทรัพย์/การมีส่วนร่วมกับโปรแกรมวิชา
1
180
  H 0305 PHT
  ศึกษาดูงาน
1
181
  H 0306
  กิจกรรมพิเศษ*
1
182
  H 0307
  ประชุมก่อนสอบปลายภาคเรียน
1
183
  H 0308
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
1
184
  H 0309
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
1
185
  H 0310
  แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่
1
186
  H 0311
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
1
187
  H 0401
  พิธีไหว้ครูคณะ
1
188
  H 0401 PHC
  รับน้องโปรแกรมวิชา
1
189
  H 0401 PHE
  สัมมนาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1
190
  H 0401 PHF
  งานสังสรรค์รับน้องโปรแกรมวิชา
1
191
  H 0401 PHG
  วันแรกพบรับน้องโปรแกรม
1
192
  H 0401 PHL
  พัฒนาคุณลักษณ์บัณฑิต โปแกรมวิชา
1
193
  H 0401 PHLI
  อบรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพบรรณรักษ์
1
194
  H 0401 PHM
  บายศรีสู่ขวัญน้องใหม่
1
195
  H 0401 PHP
  สานสัมพันธ์น้องใหม่โปรแกรมวิชา
1
196
  H 0401 PHS
  รับน้องโปรแกรมวิชา
1
197
  H 0401 PHT
  สานสัมพันธ์พี่น้อง
1
198
  H 0402
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
1
199
  H 0402 PHC
  ยกน้ำชาคาราวะอาจารย์
1
200
  H 0402 PHE
  พัฒนาคุณลักษณ์บัณฑิต โปรแกรมวิชา
1
201
  H 0402 PHF
  ไหว้ครูโปรแกรมวิชา
1
202
  H 0402 PHG
  งานไหว้ครูโปรแกรม
1
203
  H 0402 PHL
  อบรมสัมมนาความรู้ด้านกฎหมาย
1
204
  H 0402 PHLI
  พัฒนาบุคลิกภาพก่อนฝึกประสบการณ์
1
205
  H 0402 PHM
  ฟังเทศน์ฟังธรรม
1
206
  H 0402 PHP
  พัฒนาคุณลักษณ์บัณฑิตโปรแกรมวิชา
1
207
  H 0402 PHS
  วิชาการของโปรแกรมวิชา
1
208
  H 0402 PHT
  ไหว้ครู
1
209
  H 0403
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
1
210
  H 0403 PHC
  ภาษาและวัฒนธรรม
1
211
  H 0403 PHE
  ปัจฉิมนิเทศโปรแกรมวิชา
1
212
  H 0403 PHF
  งานสังสรรค์ส่งปี 4
1
213
  H 0403 PHG
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
1
214
  H 0403 PHL
  ออกค่ายอาสาพัฒนาและให้ความรู้ด้านกฎหมาย
1
215
  H 0403 PHLI
  สัมมาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1
216
  H 0403 PHM
  ไหว้ครูดนตรีไทย
1
217
  H 0403 PHP
  ปัจฉิมนิเทศโปรแกรมวิชา
1
218
  H 0403 PHS
  สังสรรค์เลี้ยงส่งปี4
1
219
  H 0403 PHT
  วันภาษาไทย
1
220
  H 0404
  ปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่แหล่งงาน
1
221
  H 0404 PHC
  เทศกาลตรุษจีน
1
222
  H 0404 PHE
  ค่ายภาษาอังกฤษ
1
223
  H 0404 PHF
  บวงสรวงพระพิฆเณศ
1
224
  H 0404 PHG
  งานสังสรรค์เลี้ยงส่งปี4
1
225
  H 0404 PHL
  อบรมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
1
226
  H 0404 PHLI
  ติวสอบประมวลความรู้ทางการศึกษา
1
227
  H 0404 PHM
  สัมพันธ์น้องพี่
1
228
  H 0404 PHP
  สิงห์สักทองรักท้องถิ่น
1
229
  H 0404 PHS
  บำเพ็ญประโยชน์
1
230
  H 0404 PHT
  จิตอาสา
1
231
  H 0405 PHC
  สังสรรค์ส่งท้ายปี 4
1
232
  H 0405 PHE
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
1
233
  H 0405 PHF
  ศึกษาดูงาน/ ทัศนศึกษา
1
234
  H 0405 PHG
  โปรแกรมวิชาสู่ความโดดเด่น
1
235
  H 0405 PHL
  ปัจฉิมนิเทศโปรแกรมวิชา
1
236
  H 0405 PHLI
  สอบประมวลความรู้ทางการศึกษา
1
237
  H 0405 PHM
  ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา
1
238
  H 0405 PHP
  บายเนียร์
1
239
  H 0405 PHS
  สัจจะออมทรัพย์/การมีส่วนร่วมกับโปรแกรมวิชา
1
240
  H 0405 PHT
  ศึกษาดูงาน
1
241
  H 0406
  ประชุมเปิดภาคเรียน
1
242
  H 0407
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
1
คณะวิทยาการจัดการ
ลำดับ
รหัส
โครงการ/กิจกรรม
หน่วยกิจกรรม
1
  M 0101
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
1
2
  M 0101 PMA
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิชา
1
3
  M 0101 PMAC
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
1
4
  M 0101 PMB
  Goodbye การเงินและการธนาคาร
1
5
  M 0101 PMBM
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิชา
1
6
  M 0101 PMC
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
1
7
  M 0101 PMCO
  สัมพันธ์น้องพี่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1
8
  M 0101 PMDB
  ปฐมนิเทศนักศึกษาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
1
9
  M 0101 PME
  ปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรม
1
10
  M 0101 PMEN
  ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาเอก
1
11
  M 0101 PMMK
  Home room
1
12
  M 0101 PMT
  ปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชา
1
13
  M 0102
  พิธีไหว้ครูคณะ
1
14
  M 0102 PMA
  พิธีไหว้ครูของโปรแกรมวิชา
1
15
  M 0102 PMAC
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
1
16
  M 0102 PMB
  ศาสนา ศิลปะ จริยธรรมนักการเงิน
1
17
  M 0102 PMBM
  พิธีไหว้ครูของโปรแกรมวิชา
1
18
  M 0102 PMC
  นิเทศศาสตร์สัมพันธ์
1
19
  M 0102 PMCO
  เสริงสร้างคุณธรรม - จริยธรรม
1
20
  M 0102 PMDB
  ไหว้ครูโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
1
21
  M 0102 PME
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
1
22
  M 0102 PMEN
  พิธีไหว้ครูของสาขาวิชาเอก
1
23
  M 0102 PMMK
  เตรียมความพร้อมนักศึกษาแรกเข้า
1
24
  M 0102 PMT
  ไหว้ครูมัคคุเทศก์ไทย
1
25
  M 0103
  บัณฑิตจิตบริการ
1
26
  M 0103 PMA
  การเตรียมความพร้อมทักษะทางธุรกิจ
1
27
  M 0103 PMAC
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
1
28
  M 0103 PMB
  อบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
1
29
  M 0103 PMBM
  การเตรียมความพร้อมทักษะทางธุรกิจ
1
30
  M 0103 PMC
  บริการวิชาการโปรแกรม
1
31
  M 0103 PMCO
  ปฐมนิเทศคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1
32
  M 0103 PMDB
  สัมพันธ์น้องพี่เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
1
33
  M 0103 PME
  บำเพ็ญประโยชน์ 1
1
34
  M 0103 PMEN
  การบำเพ็ญประโยชน์
1
35
  M 0103 PMMK
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
1
36
  M 0103 PMT
  ฝึกปฏิบัติการภาคสนามโปรแกรมวิชา
1
37
  M 0104
  FMS FRESHY NIGHT
1
38
  M 0104 PMA
  การพัฒนาบุคลิกภาพ นักการจัดการ
1
39
  M 0104 PMAC
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
1
40
  M 0104 PMB
  กีฬาสัมพันธ์น้องพี่
1
41
  M 0104 PMBM
  การพัฒนาบุคลิกภาพนักการจัดการ
1
42
  M 0104 PMC
  แนะแนวการศึกษา
1
43
  M 0104 PMCO
  บำเพ็ญประโยชน์ 1
1
44
  M 0104 PMDB
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
1
45
  M 0104 PME
  อบรมทักษะคอมพิวเตอร์ 1
1
46
  M 0104 PMEN
  อบรมทักษะคอมพิวเตอร์
1
47
  M 0104 PMMK
  ไหว้ครูโปรแกรม
1
48
  M 0104 PMT
  ท่องเที่ยวสัมพันธ์/อื่น ๆ
1
49
  M 0105
  กีฬาสีระหว่างคณะ
1
50
  M 0105 PMA
  กิจกรรมพิเศษ
1
51
  M 0105 PMAC
  กิจกรรมพิเศษ
1
52
  M 0105 PMB
  การพัฒนาบุคลิกภาพ
1
53
  M 0105 PMBM
  กิจกรรมพิเศษ
1
54
  M 0105 PMC
  กิจกรรมพิเศษ
1
55
  M 0105 PMCO
  กิจกรรมพิเศษ 1
1
56
  M 0105 PMDB
  พัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
1
57
  M 0105 PME
  แนะแนวการศึกษา
1
58
  M 0105 PMEN
  แนะแนวการศึกษา
1
59
  M 0105 PMMK
  คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
1
60
  M 0105 PMT
  พัฒนาจิตปัญญา 1
1
61
  M 0106
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
1
62
  M 0107
   Good Bye Senior
1
63
  M 0108
  จิตอาสาวิทยาการจัดการ
1
64
  M 0109
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
1
65
  M 0110
  กิจกรรมพิเศษ*
1
66
  M 0111
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
1
67
  M 0112
  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
1
68
  M 0113
  ประเพณีลอยกระทง
1
69
  M 0201
  บัณฑิตจิตบริการ
1
70
  M 0201 PMA
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิช��
1
71
  M 0201 PMAC
  พบอาจารย์ที่ปรึกษา
1
72
  M 0201 PMB
  อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการเงิน
1
73
  M 0201 PMBM
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของโปรแกรมวิชา
1
74
  M 0201 PMC
  แนะแนวการศึกษา
1
75
  M 0201 PMCO
  สัมพันธ์น้องพี่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1
76
  M 0201 PMDB
  กิจกรรมพิเศษ
1
77
  M 0201 PME
  การจัดทำแฟ้มสะสมผลงาน
1
78
  M 0201 PMEN
  อบรมภาษาอังกฤษ
1
79
  M 0201 PMMK
  Home room
1
80
  M 0201 PMT
  ไหว้ครูมัคคุเทศก์ไทย
1
81
  M 0202
  FMS FRESHY NIGHT
1
82
  M 0202 PMA
  พิธีไหว้ครูของโปรแกรมวิชา
1
83
  M 0202 PMAC
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
1
84
  M 0202 PMB
  สืบสานสืบศิลป์ตามถิ่นรอยไทย
1
85
  M 0202 PMBM
  พิธีไหว้ครูของโปรแกรมวิชา
1
86
  M 0202 PMC
  นิเทศศาสตร์สัมพันธ์
1
87
  M 0202 PMCO
  นิทรรศการโปรแกรม
1
88
  M 0202 PMDB
  ไหว้ครูโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
1
89
  M 0202 PME
  บริการวิชาการโปรแกรม
1
90
  M 0202 PMEN
  บริการวิชาการ
1
91
  M 0202 PMMK
  ปฏิบัติการขาย MK Shop
1
92
  M 0202 PMT
  ฝึกปฏิบัติการภาคสนามโปรแกรมวิชา
1
93
  M 0203
  กีฬาสีระหว่างคณะ
1
94
  M 0203 PMA
  การเตรียมความพร้อมทักษะทางธุรกิจ
1
95
  M 0203 PMAC
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
1
96
  M 0203 PMB
  อบรมการคิดต้นทุนทางวัฒนธรรม
1
97
  M 0203 PMBM
  การเตรียมความพร้อมทักษะทางธุรกิจ
1
98
  M 0203 PMC
  บริการวิชาการโปรแกรม
1
99
  M 0203 PMCO
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
1
100
  M 0203 PMDB
  สัมพันธ์น้องพี่เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
1
101
  M 0203 PME
  บำเพ็ญประโยชน์ 2
1
102
  M 0203 PMEN
  อบรมการเขียนแผนธุรกิจ
1
103
  M 0203 PMMK
  ปฏิบัติงานขาย Online
1
104
  M 0203 PMT
  ท่องเที่ยวสัมพันธ์/อื่น ๆ
1
105
  M 0204
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
1
106
  M 0204 PMA
  การพัฒนาบุคลิกภาพ นักการจัดการ
1
107
  M 0204 PMAC
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
1
108
  M 0204 PMB
  อบรมเทคนิคการถอดบทเรียน
1
109
  M 0204 PMBM
  การพัฒนาบุคลิกภาพนักการจัดการ
1
110
  M 0204 PMC
  อบรมการสร้างทักษะด้านคอมพิวเตอร์
1
111
  M 0204 PMCO
  บำเพ็ญประโยชน์ 2
1
112
  M 0204 PMDB
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
1
113
  M 0204 PME
  อบรมทักษะคอมพิวเตอร์ 2
1
114
  M 0204 PMEN
  อบรมทักษะคอมพิวเตอร์
1
115
  M 0204 PMMK
  อบรมเตรียมสอบ TOEIC
1
116
  M 0204 PMT
  โครงการบริการวิชาการ
1
117
  M 0205
   Good Bye Senior
1
118
  M 0205 PMA
  กิจกรรมพิเศษ
1
119
  M 0205 PMAC
  กิจกรรมพิเศษ
1
120
  M 0205 PMB
  อบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อ การวิจัย
1
121
  M 0205 PMBM
  กิจกรรมพิเศษ
1
122
  M 0205 PMC
  กิจกรรมพิเศษ
1
123
  M 0205 PMCO
  กิจกรรมพิเศษ 2
1
124
  M 0205 PMDB
  พัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
1
125
  M 0205 PME
  แนะแนวการศึกษา
1
126
  M 0205 PMEN
  แนะแนวการศึกษา
1
127
  M 0205 PMMK
  คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
1
128
  M 0205 PMT
  พัฒนาจิตปัญญา 2
1
129
  M 0206
  จิตอาสาวิทยาการจัดการ
1
130
  M 0207
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
1
131
  M 0208
  กิจกรรมพิเศษ*
1
132
  M 0209
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
1
133
  M 0210
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
1
134
  M 0301
  บัณฑิตจิตบริการ
1
135
  M 0301 PMA
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โปรแกรมวิชา
1
136
  M 0301 PMAC
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
1
137
  M 0301 PMB
  อบรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางการเงิน
1
138
  M 0301 PMBM
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิชา
1
139
  M 0301 PMC
  แนะแนวการศึกษา
1
140
  M 0301 PMCO
  สัมพันธ์น้องพี่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1
141
  M 0301 PMDB
  ศึกษาดูงานโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
1
142
  M 0301 PME
  บริการวิชาการโปรแกรม
1
143
  M 0301 PMEN
  บริการวิชาการ
1
144
  M 0301 PMMK
  Home room
1
145
  M 0301 PMT
  ไหว้ครูมัคคุเทศก์ไทย
1
146
  M 0302
  FMS FRESHY NIGHT
1
147
  M 0302 PMA
  พิธีไหว้ครูของโปรแกรมวิชา
1
148
  M 0302 PMAC
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
1
149
  M 0302 PMB
  อบรมพัฒนาบุคลิกภาพนักการเงิน
1
150
  M 0302 PMBM
  พิธีไหว้ครูของโปรแกรมวิชา
1
151
  M 0302 PMC
  นิเทศศาสตร์สัมพันธ์
1
152
  M 0302 PMCO
  ปัจฉิมนิเทศ – น้องพบพี่
1
153
  M 0302 PMDB
  ไหว้ครูโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
1
154
  M 0302 PME
  ศึกษาดูงาน
1
155
  M 0302 PMEN
  ศึกษาดูงาน
1
156
  M 0302 PMMK
  อบรมการใช้โปรแกรม Illustrator
1
157
  M 0302 PMT
  ฝึกปฏิบัติการภาคสนามโปรแกรมวิชา
1
158
  M 0303
  กีฬาสีระหว่างคณะ
1
159
  M 0303 PMA
  การเตรียมความพร้อมทักษะทางธุรกิจ
1
160
  M 0303 PMAC
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
1
161
  M 0303 PMB
  อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน
1
162
  M 0303 PMBM
  การเตรียมความพร้อมทักษะทางธุรกิจ
1
163
  M 0303 PMC
  บริการวิชาการโปรแกรม
1
164
  M 0303 PMCO
  ศึกษาดูงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1
165
  M 0303 PMDB
  สัมพันธ์น้องพี่เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
1
166
  M 0303 PME
  บำเพ็ญประโยชน์ 3
1
167
  M 0303 PMEN
  การจัดแข่งขันเวที startup
1
168
  M 0303 PMMK
  อบรมการใช้โปรแกรม Photoshop
1
169
  M 0303 PMT
  ปัจฉิมนิเทศ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
1
170
  M 0304
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
1
171
  M 0304 PMA
  การพัฒนาบุคลิกภาพ นักการจัดการ
1
172
  M 0304 PMAC
  ศึกษาดูงานโปรแกรม
1
173
  M 0304 PMB
  อบรมทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพ
1
174
  M 0304 PMBM
  การพัฒนาบุคลิกภาพนักการจัดการ
1
175
  M 0304 PMC
  ศึกษาดูงาน
1
176
  M 0304 PMCO
  สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1
177
  M 0304 PMDB
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
1
178
  M 0304 PME
  อบรมทักษะคอมพิวเตอร์ 3
1
179
  M 0304 PMEN
  การพัฒนาบุคลิกภาพ
1
180
  M 0304 PMMK
  การแข่งขันทักษะทางการตลาด
1
181
  M 0304 PMT
  ท่องเที่ยวสัมพันธ์/อื่น ๆ
1
182
  M 0305
  Good Bye Senior
1
183
  M 0305 PMA
  กิจกรรมพิเศษ
1
184
  M 0305 PMAC
  กิจกรรมพิเศษ
1
185
  M 0305 PMB
  อบรมทักษะการบริการในงานการเงิน
1
186
  M 0305 PMBM
  กิจกรรมพิเศษ
1
187
  M 0305 PMC
  กิจกรรมพิเศษ
1
188
  M 0305 PMCO
  กิจกรรมพิเศษ 3
1
189
  M 0305 PMDB
  พัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
1
190
  M 0305 PME
  แนะแนวการศึกษา
1
191
  M 0305 PMEN
  แนะแนวการศึกษา
1
192
  M 0305 PMMK
  ศึกษาดูงาน
1
193
  M 0305 PMT
  เตรียมทักษะภาษาอังกฤษ TOEICS
1
194
  M 0306
  จิตอาสาวิทยาการจัดการ
1
195
  M 0307
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
1
196
  M 0308
  กิจกรรมพิเศษ*
1
197
  M 0309
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
1
198
  M 0401
  บัณฑิตจิตบริการ
1
199
  M 0401 PMA
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิชา
1
200
  M 0401 PMAC
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
1
201
  M 0401 PMB
  สัมมนาการเงินและการธนาคาร
1
202
  M 0401 PMBM
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิชา
1
203
  M 0401 PMC
  แนะแนวการศึกษา
1
204
  M 0401 PMCO
  ปัจฉิมนิเทศ – น้องพบพี่
1
205
  M 0401 PMDB
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
1
206
  M 0401 PME
  บริการวิชาการโปรแกรม
1
207
  M 0401 PMEN
  เตรียมความพร้อมในการทำงาน 1
1
208
  M 0401 PMMK
  Home room
1
209
  M 0401 PMT
  ไหว้ครูมัคคุเทศก์ไทย
1
210
  M 0402
  เตรียมตัวก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน 1
1
211
  M 0402 PMA
  พิธีไหว้ครูของโปรแกรมวิชา
1
212
  M 0402 PMAC
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
1
213
  M 0402 PMB
  อบรมคอมพิวเตอร์ (Excel) กับการใช้งานทางธุรกิจ
1
214
  M 0402 PMBM
  พิธีไหว้ครูของโปรแกรมวิชา
1
215
  M 0402 PMC
  นิเทศศาสตร์สัมพันธ์
1
216
  M 0402 PMCO
  อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ
1
217
  M 0402 PMDB
  ไหว้ครูโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
1
218
  M 0402 PME
  เตรียมความพร้อมในการทำงาน
1
219
  M 0402 PMEN
  เตรียมความพร้อมในการทำงาน 2
1
220
  M 0402 PMMK
  บริการวิชาการ
1
221
  M 0402 PMT
  ฝึกปฏิบัติการภาคสนามโปรแกรมวิชา
1
222
  M 0403
  เตรียมตัวก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน 2
1
223
  M 0403 PMA
  การเตรียมความพร้อมทักษะทางธุรกิจ
1
224
  M 0403 PMAC
  บัญชีครัวเรือน
1
225
  M 0403 PMB
  อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน
1
226
  M 0403 PMBM
  การเตรียมความพร้อมทักษะทางธุรกิจ
1
227
  M 0403 PMC
  จัดทำแฟ้มสะสมงาน
1
228
  M 0403 PMCO
  อบรม Rusume
1
229
  M 0403 PMDB
  สัมพันธ์น้องพี่เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
1
230
  M 0403 PME
  บำเพ็ญประโยชน์ 4
1
231
  M 0403 PMEN
  การบำเพ็ญประโยชน์ 1
1
232
  M 0403 PMMK
  สัมมนาการตลาด
1
233
  M 0403 PMT
  ฝึกปฏิบัติการภาคสนามต่างประเทศ
1
234
  M 0404
  เตรียมตัวก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน 3
1
235
  M 0404 PMA
  การพัฒนาบุคลิกภาพ นักการจัดการ
1
236
  M 0404 PMAC
  การเตรียมตัวหาที่ฝึกงาน
1
237
  M 0404 PMB
  อบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
1
238
  M 0404 PMBM
  การพัฒนาบุคลิกภาพนักการจัดการ
1
239
  M 0404 PMC
  เตรียมความพร้อมรองรับการฝึกงาน
1
240
  M 0404 PMCO
  อบรมการจัดทำแผนที่
1
241
  M 0404 PMDB
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
1
242
  M 0404 PME
  อบรมทักษะคอมพิวเตอร์ 4
1
243
  M 0404 PMEN
  การบำเพ็ญประโยชน์ 2
1
244
  M 0404 PMMK
  วิจัยการตลาด
1
245
  M 0404 PMT
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชา
1
246
  M 0405
  ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ สหกิจ
1
247
  M 0405 PMA
  กิจกรรมพิเศษ
1
248
  M 0405 PMAC
  กิจกรรมพิเศษ
1
249
  M 0405 PMB
  อบรมนักการเงินและการธนาคารมืออาชีพ
1
250
  M 0405 PMBM
  กิจกรรมพิเศษ
1
251
  M 0405 PMC
  กิจกรรมพิเศษ
1
252
  M 0405 PMCO
  กิจกรรมพิเศษ 4
1
253
  M 0405 PMDB
  พัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
1
254
  M 0405 PME
  แนะแนวการศึกษา
1
255
  M 0405 PMEN
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
1
256
  M 0405 PMMK
  ฟังบรรยายพิเศษ
1
257
  M 0405 PMT
  ท่องเที่ยวสัมพันธ์/อื่น ๆ
1
258
  M 0406
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา/ สัมมนา ปลายภาคสหกิจ
1
259
  M 0407
  เตรียมตัวก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน 4
1
260
  M 0408
  Good Bye Senior
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ลำดับ
รหัส
โครงการ/กิจกรรม
หน่วยกิจกรรม
1
  MS-A 0101
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
1
2
  MS-A 0102
  พิธีไหว้ครู
1
3
  MS-A 0103
  ฝ่ายกิจการนักศึกษาพบนักศึกษา
1
4
  MS-A 0104
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
1
5
  MS-A 0105
  กีฬาระหว่างคณะ
1
6
  MS-A 0106
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
1
7
  MS-A 0107
  ราชภัฏลอยกระทง
1
8
  MS-A 0108
  รณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์
1
9
  MS-A 0109
  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
1
10
  MS-A 0110
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
1
11
  MS-A 0111
  กิจกรรมชมรม*
1
12
  MS-A 0112
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
1
13
  MS-A 0113
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
1
14
  MS-A 0201
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
1
15
  MS-A 0202
  กีฬาระหว่างคณะ
1
16
  MS-A 0203
  ร่วมเชียร์ เดินพาเหรดงานกีฬา
1
17
  MS-A 0204
  สตาฟเชียร์กีฬา
1
18
  MS-A 0205
  ราชภัฏลอยกระทง
1
19
  MS-A 0206
  รณรงค์ต่อต้านโรคเอดส์
1
20
  MS-A 0207
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
1
21
  MS-A 0208
  สร้างคุณธรรม จริยธรรม
1
22
  MS-A 0209
  พลังแสดขาวห่างไกลยาเสพติด
1
23
  MS-A 0210
  กิจกรรมชมรม*
1
24
  MS-A 0211
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
1
25
  MS-A 0301
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
1
26
  MS-A 0302
  กีฬาระหว่างคณะ
1
27
  MS-A 0303
  ราชภัฏลอยกระทง
1
28
  MS-A 0304
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
1
29
  MS-A 0305
  สร้างคุณธรรม จริยธรรม
1
30
  MS-A 0306
  พลังแสดขาว ห่างไกลยาเสพติด
1
31
  MS-A 0307
  3 D พัฒนานักศึกษา
1
32
  MS-A 0308
  การประกันคุณภาพการศึกษาสาหรับนักศึกษา
1
33
  MS-A 0309
  เฉพาะกิจ*
1
34
  MS-A 0401
  พบอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน
1
35
  MS-A 0402
  กีฬาระหว่างคณะ
1
36
  MS-A 0403
  ราชภัฏลอยกระทง
1
37
  MS-A 0404
  เลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษา
1
38
  MS-A 0405
  พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา
1
39
  MS-A 0406
  อบรมอาชีพอิสระ
1
40
  MS-A 0407
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปีสุดท้าย
1
41
  MS-E 0205
  วันวัฒนธรรม
1
42
  MS-E 0206
  สงกรานต์ครุศาสตร์รวมใจ
1
43
  MS-E 0207
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
1
44
  MS-E 0208
  Education Night
1
45
  MS-E 0209
  กิจกรรมชุมนุม*
1
46
  MS-E 0210
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
1
47
  MS-E 0301
  ประเพณีลอยกระทง
1
48
  MS-E 0302
  กีฬาระหว่างคณะ
1
49
  MS-E 0303
  วันวัฒนธรรม
1
50
  MS-E 0304
  สงกรานต์ครุศาสตร์รวมใจ
1
51
  MS-E 0305
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
1
52
  MS-E 0306
  ปัจฉิมนิเทศ
1
53
  MS-E 0307
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
1
54
  MS-E 0308
  ส่งเสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพ
1
55
  MS-E 0401
  ประเพณีลอยกระทง
1
56
  MS-E 0402
  กีฬาระหว่างคณะ
1
57
  MS-E 0403
  วันวัฒนธรรม
1
58
  MS-E 0404
  สงกรานต์ครุศาสตร์รวมใจ
1
59
  MS-E 0405
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
1
60
  MS-E 0406
  ปัจฉิมนิเทศ
1
61
  MS-E 0407
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
1
62
  MS-E 0408
  ส่งเสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพ
1
63
  MS-H 0101
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
1
64
  MS-H 0102
  ประชุมเปิดภาคเรียน
1
65
  MS-H 0103
  พิธีไหว้ครูคณะ
1
66
  MS-H 0104
  สานสัมพันธ์พี่น้องคณะ
1
67
  MS-H 0105
  กีฬาสีคณะ
1
68
  MS-H 0106
  เข้าวัดบาเพ็ญประโยชน์
1
69
  MS-H 0107
  เลือกตั้งนายกสโมสรคณะ
1
70
  MS-H 0108
  แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่
1
71
  MS-H 0109
  พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
1
72
  MS-H 0110
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
1
73
  MS-H 0111
  บายเนียร์คณะ
1
74
  MS-H 0201
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
1
75
  MS-H 0202
  ประชุมเปิดภาคเรียน
1
76
  MS-H 0203
  พิธีไหว้ครูคณะ
1
77
  MS-H 0204
  สานสัมพันธ์พี่น้องคณะ
1
78
  MS-H 0205
  กีฬาสีคณะ
1
79
  MS-H 0206
  เข้าวัดบาเพ็ญประโยชน์
1
80
  MS-H 0207
  เลือกตั้งนายกสโมสรคณะ
1
81
  MS-H 0208
  แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่
1
82
  MS-H 0209
  พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
1
83
  MS-H 0210
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
1
84
  MS-H 0211
  บายเนียร์คณะ
1
85
  MS-H 0301
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
1
86
  MS-H 0302
  ประชุมเปิดภาคเรียน
1
87
  MS-H 0303
  พิธีไหว้ครูคณะ
1
88
  MS-H 0304
  สานสัมพันธ์พี่น้องคณะ
1
89
  MS-H 0305
  กีฬาสีคณะ
1
90
  MS-H 0306
  เข้าวัดบาเพ็ญประโยชน์
1
91
  MS-H 0307
  เลือกตั้งนายกสโมสรคณะ
1
92
  MS-H 0308
  แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่
1
93
  MS-H 0309
  พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
1
94
  MS-H 0310
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
1
95
  MS-H 0311
  บายเนียร์คณะ
1
96
  MS-H 0401
  ประชุมเปิดภาคเรียน
1
97
  MS-H 0402
  พิธีไหว้ครูคณะ
1
98
  MS-H 0403
  สานสัมพันธ์พี่น้องคณะ
1
99
  MS-H 0404
  กีฬาสีคณะ
1
100
  MS-H 0405
  เข้าวัดบาเพ็ญประโยชน์
1
101
  MS-H 0406
  บายเนียร์คณะ
1
102
  MS-H 0407
  ปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสู่การทางาน
1
103
  MS-M 0101
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
1
104
  MS-M 0102
  กีฬาสัมพันธ์ คณะวิทยาการ
1
105
  MS-M 0103
  กีฬาสีระหว่างคณะ
1
106
  MS-M 0104
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
1
107
  MS-M 0105
  วิทยาการร่วมใจบาเพ็ญประโยชน์
1
108
  MS-M 0106
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ(โฮมรูม)
1
109
  MS-M 0107
  สืบสานประเพณีลอยกระทง
1
110
  MS-M 0108
  เตรียมความพร้อมผู้นานักศึกษา
1
111
  MS-M 0109
  บริจาคโลหิต
1
112
  MS-M 0110
  ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน
1
113
  MS-M 0111
  Good Bye Senior
1
114
  MS-M 0112
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
1
115
  MS-M 0113
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
1
116
  MS-M 0114
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
1
117
  MS-M 0115
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
1
118
  MS-M 0201
  ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะ
1
119
  MS-M 0202
  กีฬาสัมพันธ์ คณะวิทยาการ
1
120
  MS-M 0203
  กีฬาสีระหว่างคณะ
1
121
  MS-M 0204
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
1
122
  MS-M 0205
  วิทยาการร่วมใจบาเพ็ญประโยชน์
1
123
  MS-M 0206
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ(โฮมรูม)
1
124
  MS-M 0207
  สืบสานประเพณีลอยกระทง
1
125
  MS-M 0208
  เตรียมความพร้อมผู้นานักศึกษา
1
126
  MS-M 0209
  บริจาคโลหิต
1
127
  MS-M 0210
  ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมทางการเรียน
1
128
  MS-M 0211
  Good Bye Senior
1
129
  MS-M 0212
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
1
130
  MS-M 0213
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
1
131
  MS-M 0301
  กีฬาสัมพันธ์ คณะวิทยาการ
1
132
  MS-M 0302
  กีฬาสีระหว่างคณะ
1
133
  MS-M 0303
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
1
134
  MS-M 0304
  สืบสานประเพณีลอยกระทง
1
135
  MS-M 0305
  บริจาคโลหิต
1
136
  MS-M 0306
  Good Bye Senior
1
137
  MS-M 0307
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
1
138
  MS-M 0308
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
1
139
  MS-M 0401
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
1
140
  MS-M 0402
  Good Bye Senior
1
141
  MS-M 0403
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
1
142
  MS-M 0404
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
1
143
  MS-T 0101
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
1
144
  MS-T 0102
  ประชุมเปิดภาคเรียน
1
145
  MS-T 0103
  สานสัมพันธ์น้องพี่เทคโน
1
146
  MS-T 0104
  ไหว้ครูช่าง
1
147
  MS-T 0105
  กีฬาระหว่างคณะ
1
148
  MS-T 0106
  เทคโนจิตอาสา
1
149
  MS-T 0107
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
1
150
  MS-T 0108
  กิจกรรมชุมนุม*
1
151
  MS-T 0109
  กิจกรรมเฉพาะกิจ1*
1
152
  MS-T 0110
  กิจกรรมเฉพาะกิจ2*
1
153
  MS-T 0111
  ประชุมก่อนสอบปลายภาคเรียน
1
154
  MS-T 0112
  เทคโนบายเนียร์
1
155
  MS-T 0201
  ประชุมเปิดภาคเรียน
1
156
  MS-T 0202
  สานสัมพันธ์น้องพี่เทคโน
1
157
  MS-T 0203
  ไหว้ครูช่าง
1
158
  MS-T 0204
  กีฬาระหว่างคณะ
1
159
  MS-T 0205
  เทคโนจิตอาสา
1
160
  MS-T 0206
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
1
161
  MS-T 0207
  กิจกรรมชุมนุม*
1
162
  MS-T 0208
  กิจกรรมเฉพาะกิจ1*
1
163
  MS-T 0209
  กิจกรรมเฉพาะกิจ2*
1
164
  MS-T 0210
  ประชุมก่อนสอบปลายภาคเรียน
1
165
  MS-T 0211
  เทคโนบายเนียร์
1
166
  MS-T 0301
  ประชุมเปิดภาคเรียน
1
167
  MS-T 0302
  สานสัมพันธ์น้องพี่เทคโน
1
168
  MS-T 0303
  ไหว้ครูช่าง
1
169
  MS-T 0304
  กีฬาระหว่างคณะ
1
170
  MS-T 0305
  เทคโนจิตอาสา
1
171
  MS-T 0306
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
1
172
  MS-T 0307
  กิจกรรมชุมนุม*
1
173
  MS-T 0308
  กิจกรรมเฉพาะกิจ1*
1
174
  MS-T 0309
  ประชุมก่อนสอบปลายภาคเรียน
1
175
  MS-T 0310
  เทคโนบายเนียร์
1
176
  MS-T 0401
  สานสัมพันธ์น้องพี่เทคโน
1
177
  MS-T 0402
  ไหว้ครูช่าง
1
178
  MS-T 0403
  กีฬาระหว่างคณะ
1
179
  MS-T 0404
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
1
180
  MS-T 0405
  เทคโนบายเนียร์
1
181
  MS-T 0406
  นาเสนอผลงานโครงการ/งานวิจัย
1
182
  MS-T 0407
  ปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมสู่การทางาน
1
คณะพยาบาลศาสตร์
ลำดับ
รหัส
โครงการ/กิจกรรม
หน่วยกิจกรรม
1
  N 0101
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
1
2
  N 0102
  พิธีไหว้ครูคณะ
1
3
  N 0103
  พิธีผูกข้อมือรับขวัญดอกปีบ
1
4
  N 0104
  เลือกตั้งนายกสโมนักศึกษาพยาบาล
1
5
  N 0105
  วันเฉลิมพระชนพรรษาพระราชินี
1
6
  N 0106
  พิธีรับหมวก - เข็ม จุดเทียนไนติงเกล
1
7
  N 0107
  วันครบรอบสวรรคตสมเด็จย่า
1
8
  N 0108
  กีฬาสีภายในคณะ
1
9
  N 0109
  วันมหิดล
1
10
  N 0110
  ซ้อมเพลงเชียร์
1
11
  N 0111
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
1
12
  N 0112
  กิจกรรมจิตอาสาครบรอบสวรรคต ร.9
1
13
  N 0113
  วันปิยมหาราช
1
14
  N 0114
  วันพ่อแห่งชาติ
1
15
  N 0115
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
1
16
  N 0116
  วันพยาบาลแห่งชาติ
1
17
  N 0117
  วันพยาบาลสากล
1
18
  N 0118
  สืบสานประเพณีลอยกระทง
1
19
  N 0119
  วันเด็กแห่่งชาติ
1
20
  N 0201
  ปฐมนิเทศนักศึกษา
1
21
  N 0202
  พิธีไหว้ครูคณะ
1
22
  N 0203
  เลือกตั้งนายกสโมนักศึกษาพยาบาล
1
23
  N 0204
  พิธีรับหมวก - เข็ม พิธีจุดเทียนไนติงเกล
1
24
  N 0205
  กีฬาสีภายในคณะ
1
25
  N 0206
  กิจกรรมจิตอาสาครบรอบสวรรคต ร.9
1
26
  N 0207
  วันพ่อแห่งชาติ
1
27
  N 0208
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
1
28
  N 0209
  วันพยาบาลแห่งชาติ
1
29
  N 0210
  วันพยาบาลสากล
1
30
  N 0211
  สืบสานประเพณีลอยกระทง
1
31
  N 0212
  วันเด็กแห่งชาติ
1
32
  N 0301
  พิธีไหว้ครูคณะ
1
33
  N 0302
  กิจกรรมจิตอาสา
1
34
  N 0303
  วันพยาบาลแห่งชาติ
1
35
  N 0304
  วันพยาบาลสากล
1
36
  N 0401
  กิจกรรมจิตอาสา
1
37
  N 0402
  สานสัมพันธ์น้องพี่คณะ
1
38
  N 0403
  วันพยาบาลสากล
1
39
  N 0404
  ปัจฉิมนิเทศคณะ
1
40
  N 0405
  Goodbye senior
1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลำดับ
รหัส
โครงการ/กิจกรรม
หน่วยกิจกรรม
1
  S 0101
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
1
2
  S 0101 PSB
  ไหว้ครู
1
3
  S 0101 PSC
  ไหว้ครูสาขาวิชาเคมี
1
4
  S 0101 PSCS
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
1
5
  S 0101 PSE
  ไหว้ครูโปรแกรมวิชา
1
6
  S 0101 PSF
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
1
7
  S 0101 PSI
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
1
8
  S 0101 PSM
  เข้าซุ้มคณิตศาสตร์
1
9
  S 0101 PSP
  อบรมนวดเท้าเพื่อสุขภาพ
1
10
  S 0101 PSPH
  การอบรมเตรียมความพร้อม
1
11
  S 0102
  สายสัมพันธ์ SCIENCE
1
12
  S 0102 PSB
  ชีวสัมพันธ์
1
13
  S 0102 PSC
  สานสัมพันธ์เคมีน้องพี่
1
14
  S 0102 PSCS
  พิธีไหว้ครูและบำเพ็ญประโยชน์
1
15
  S 0102 PSE
  สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1
16
  S 0102 PSF
  พิธีไหว้ครู และบำเพ็ญประโยชน์
1
17
  S 0102 PSI
  สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1
18
  S 0102 PSM
  สานสัมพันธ์น้องพี่ต้อนรับน้องใหม่
1
19
  S 0102 PSP
  ร่วมพิธีสัตยบรรณ
1
20
  S 0102 PSPH
  ไหว้ครู ทำบุญ พัฒนาสุนทรีภาพ
1
21
  S 0103
  พิธีไหว้ครูคณะ
1
22
  S 0103 PSB
  การอบรมเตรียมความพร้อม
1
23
  S 0103 PSC
  การอบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
1
24
  S 0103 PSCS
  สานสัมพันธ์น้องพี่ ต้อนรับน้องใหม่
1
25
  S 0103 PSE
  เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
1
26
  S 0103 PSF
  สานสัมพันธ์น้องพี่ ต้อนรับน้องใหม่
1
27
  S 0103 PSI
  บายศรีสู่ขวัญและกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่
1
28
  S 0103 PSM
  บายศรีสู่ขวัญต้อนรับน้องใหม่
1
29
  S 0103 PSP
  Big Cleaning Day
1
30
  S 0103 PSPH
  สานสัมพันธ์น้องพี่ ต้อนรับน้องใหม่
1
31
  S 0104
  กีฬาสีระหว่างคณะ
1
32
  S 0104 PSB
  สัปดาห์วิทยาศาสตร์
1
33
  S 0104 PSC
  สัปดาห์วิทยาศาสตร์
1
34
  S 0104 PSCS
  อบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียนให้นักศึกษาใหม่
1
35
  S 0104 PSE
  อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
1
36
  S 0104 PSF
  อบรมเตรียมความพร้อมทางการเรียน
1
37
  S 0104 PSI
  เตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการให้นักศึกษาใหม่
1
38
  S 0104 PSM
  พิธีไหว้ครู
1
39
  S 0104 PSP
  สานสัมพันธ์น้องพี่
1
40
  S 0104 PSPH
  ผู้ช่วยวิทยากรค่ายดาราศาสตร์สัญจร
1
41
  S 0105
  คุณธรรมและความเป็นไทย
1
42
  S 0105 PSB
  บำเพ็ญประโยชน์
1
43
  S 0105 PSC
  การใช้โปรแกรม software ทางเคมี
1
44
  S 0105 PSCS
  พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1
45
  S 0105 PSE
  เรียนรู้สู่โลกกว้าง
1
46
  S 0105 PSF
  พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
1
47
  S 0105 PSI
  พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
1
48
  S 0105 PSM
  พาน้องใหม่ไปวัด
1
49
  S 0105 PSP
  ปฐมนิเทศนักศึกษา
1
50
  S 0105 PSPH
  ผู้ช่วยวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการนักฟิสิกส์รุ่นเยาว์
1
51
  S 0106
  อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
1
52
  S 0107
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
1
53
  S 0108
  พัฒนาสุนทรียภาพระดับคณะ
1
54
  S 0109
  บาเพ็ญประโยชน์หรือรักษา สิ่งแวดล้อม
1
55
  S 0110
  ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1
56
  S 0111
  สัมพันธ์น้องพี่ (bye'nior)
1
57
  S 0112
  กิจกรรมพิเศษ*
1
58
  S 0113
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
1
59
  S 0201
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
1
60
  S 0201 PSB
  พิธีไหว้ครู
1
61
  S 0201 PSC
  ไหว้ครูสาขาวิชาเคมี
1
62
  S 0201 PSCS
  พิธีไหว้ครูและบำเพ็ญประโยชน์
1
63
  S 0201 PSE
  ไหว้ครูโปรแกรมวิชา
1
64
  S 0201 PSF
  พิธีไหว้ครู และบำเพ็ญประโยชน์
1
65
  S 0201 PSI
  สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1
66
  S 0201 PSM
  พิธีไหว้ครู
1
67
  S 0201 PSP
  นวดตัวเพื่อสุขภาพ
1
68
  S 0201 PSPH
  พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
1
69
  S 0202
  สายสัมพันธ์ SCIENCE
1
70
  S 0202 PSB
  สานสัมพันธ์น้องพี่ ต้อนรับน้องใหม่
1
71
  S 0202 PSC
  สานสัมพันธ์เคมีน้องพี่
1
72
  S 0202 PSCS
  สานสัมพันธ์น้องพี่
1
73
  S 0202 PSE
  สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1
74
  S 0202 PSF
  สานสัมพันธ์น้องพี่ ต้อนรับน้องใหม่
1
75
  S 0202 PSI
  บายศรีสู่ขวัญและกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่
1
76
  S 0202 PSM
  กีฬาสัมพันธ์น้องพี่
1
77
  S 0202 PSP
  Big Cleaning Day
1
78
  S 0202 PSPH
  ไหว้ครู ทำบุญ พัฒนาสุนทรี
1
79
  S 0203
  พิธีไหว้ครูคณะ
1
80
  S 0203 PSB
  บริการวิชาการ,สัปดาห์วิทยาศาสตร์
1
81
  S 0203 PSC
  การใช้โปรแกรม software ทางเคมี
1
82
  S 0203 PSCS
  ค่ายอาสาพัฒนา
1
83
  S 0203 PSE
  เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
1
84
  S 0203 PSF
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ
1
85
  S 0203 PSI
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
1
86
  S 0203 PSM
  สัปดาห์วิทยาศาสตร์
1
87
  S 0203 PSP
  จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน
1
88
  S 0203 PSPH
  สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค
1
89
  S 0204
  กีฬาสีระหว่างคณะ
1
90
  S 0204 PSB
  TA ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1
91
  S 0204 PSC
  สัปดาห์วิทยาศาสตร์
1
92
  S 0204 PSCS
  ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
1
93
  S 0204 PSE
  อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
1
94
  S 0204 PSF
  ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
1
95
  S 0204 PSI
  ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
1
96
  S 0204 PSM
  อบรมเชิงปฏิบัติการ
1
97
  S 0204 PSP
  สำรวจชุมชน
1
98
  S 0204 PSPH
  ผู้ช่วยวิทยากรค่ายดาราศาสตร์สัญจร
1
99
  S 0205
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
1
100
  S 0205 PSB
  พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
1
101
  S 0205 PSC
  อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐาน
1
102
  S 0205 PSCS
  พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1
103
  S 0205 PSE
  การแปลความหมายแผนที่
1
104
  S 0205 PSF
  พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
1
105
  S 0205 PSI
  พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
1
106
  S 0205 PSM
  ศึกษาดูงาน
1
107
  S 0205 PSP
  สานสัมพันธ์น้องพี่
1
108
  S 0205 PSPH
  ผู้ช่วยวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการนักฟิสิกส์รุ่นเยาว์
1
109
  S 0206
  พัฒนาสุนทรียภาพระดับคณะ
1
110
  S 0207
  สัมพันธ์น้องพี่ (bye'nior)
1
111
  S 0208
  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
1
112
  S 0209
  บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์
1
113
  S 0210
  กิจกรรมพิเศษ*
1
114
  S 0211
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
1
115
  S 0301
  พิธีไหว้ครูคณะ
1
116
  S 0301 PSB
  ไหว้ครู
1
117
  S 0301 PSC
  ไหว้ครูสาขาวิชาเคมี
1
118
  S 0301 PSCS
  พิธีไหว้ครูและบำเพ็ญประโยชน์
1
119
  S 0301 PSE
  ไหว้ครูโปรแกรมวิชา
1
120
  S 0301 PSF
  พิธีไหว้ครู และบำเพ็ญประโยชน์
1
121
  S 0301 PSI
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
1
122
  S 0301 PSM
  กีฬาสัมพันธ์น้องพี่
1
123
  S 0301 PSP
  อบรมการตรวจมะเร็งเต้านม
1
124
  S 0301 PSPH
  พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
1
125
  S 0302
  กีฬาสีระหว่างคณะ
1
126
  S 0302 PSB
  เก็บชั่วโมง TA ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1
127
  S 0302 PSC
  สานสัมพันธ์เคมีน้องพี่
1
128
  S 0302 PSCS
  สานสัมพันธ์น้องพี่
1
129
  S 0302 PSE
  สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1
130
  S 0302 PSF
  สานสัมพันธ์น้องพี่ ต้อนรับน้องใหม่
1
131
  S 0302 PSI
  บายศรีสู่ขวัญและกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่
1
132
  S 0302 PSM
  ค่ายคณิตศาสตร์
1
133
  S 0302 PSP
  อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)
1
134
  S 0302 PSPH
  ไหว้ครู ทำบุญ และพัฒนาสุนทรีภาพ
1
135
  S 0303
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
1
136
  S 0303 PSB
  ชีวสัมพันธ์
1
137
  S 0303 PSC
  การปฐมนิเทศเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1
138
  S 0303 PSCS
  ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
1
139
  S 0303 PSE
  เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
1
140
  S 0303 PSF
  ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
1
141
  S 0303 PSI
  ศึกษาดูงานสถานประกอบการ
1
142
  S 0303 PSM
  ราชภัฏวิชาการ
1
143
  S 0303 PSP
  อบรมการบริหารงานสาธารณสุข
1
144
  S 0303 PSPH
  สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1
145
  S 0304
  พัฒนาสุนทรียภาพระดับคณะ
1
146
  S 0304 PSB
  ศึกษาความหลากหลายนอกสถานที่
1
147
  S 0304 PSC
  การพัฒนาหลักสูตรเป็นเลิศ
1
148
  S 0304 PSCS
  สัมมนาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1
149
  S 0304 PSE
  อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
1
150
  S 0304 PSF
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ
1
151
  S 0304 PSI
  พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21
1
152
  S 0304 PSM
  สัมมนาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1
153
  S 0304 PSP
  จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน
1
154
  S 0304 PSPH
  ผู้ช่วยวิทยากรค่ายดาราศาสตร์สัญจร
1
155
  S 0305
  สัมพันธ์น้องพี่ (bye'nior)
1
156
  S 0305 PSB
  สัปดาห์วิทยาศาสตร์
1
157
  S 0305 PSC
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคพื้นฐาน
1
158
  S 0305 PSCS
  สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1
159
  S 0305 PSE
  การสำรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1
160
  S 0305 PSF
  สัมมนาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1
161
  S 0305 PSI
  สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1
162
  S 0305 PSM
  สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1
163
  S 0305 PSP
  สานสัมพันธ์น้องพี่
1
164
  S 0305 PSPH
  ผู้ช่วยวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการนักฟิสิกส์รุ่นเยาว์
1
165
  S 0306
  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
1
166
  S 0307
  บริการวิชาการเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์
1
167
  S 0308
  กิจกรรมพิเศษ*
1
168
  S 0309
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
1
169
  S 0401
  พิธีไหว้ครูคณะ
1
170
  S 0401 PSB
  อบรมเทคนิคการทำวิจัย
1
171
  S 0401 PSC
  ไหว้ครูสาขาวิชาเคมี
1
172
  S 0401 PSCS
  พิธีไหว้ครูและบำเพ็ญประโยชน์
1
173
  S 0401 PSE
  ไหว้ครูโปรแกรมวิชา
1
174
  S 0401 PSF
  พิธีไหว้ครู และบำเพ็ญประโยชน์
1
175
  S 0401 PSI
  นำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปี 1)
1
176
  S 0401 PSM
  วันพาย Day
1
177
  S 0401 PSP
  อมรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึก
1
178
  S 0401 PSPH
  สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1
179
  S 0402
  กีฬาสีระหว่างคณะ
1
180
  S 0402 PSB
  ชีวสัมพันธ์
1
181
  S 0402 PSC
  การพัฒนาหลักสูตรเป็นเลิศ
1
182
  S 0402 PSCS
  สานสัมพันธ์น้องพี่
1
183
  S 0402 PSE
  สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1
184
  S 0402 PSF
  สานสัมพันธ์น้องพี่ ต้อนรับน้องใหม่
1
185
  S 0402 PSI
  บายศรีสู่ขวัญและกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่
1
186
  S 0402 PSM
  รวมพลคนคณิตศาสตร์
1
187
  S 0402 PSP
  อบรมการเขียนหนังสือราชการ
1
188
  S 0402 PSPH
  ไหว้ครู ทำบุญ และพัฒนาสุนทรีภาพ
1
189
  S 0403
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
1
190
  S 0403 PSB
  การปฐมนิเทศเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1
191
  S 0403 PSC
  สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1
192
  S 0403 PSCS
  สัมมนาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1
193
  S 0403 PSE
  เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
1
194
  S 0403 PSF
  สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1
195
  S 0403 PSI
  นำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปี 3)
1
196
  S 0403 PSM
  ค่ายคณิตศาสตร์
1
197
  S 0403 PSP
  จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน
1
198
  S 0403 PSPH
  สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
1
199
  S 0404
  สัมพันธ์น้องพี่ (bye'nior)
1
200
  S 0404 PSB
  สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1
201
  S 0404 PSC
  อบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานวิจัยทางเคมี
1
202
  S 0404 PSCS
  สัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1
203
  S 0404 PSE
  อนุรักษ์พันธุกรรมพืช
1
204
  S 0404 PSF
  นำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปี 2)
1
205
  S 0404 PSI
  นำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีสาระสนเทศ(ปี2)
1
206
  S 0404 PSM
  Good Bye senior
1
207
  S 0404 PSP
  อบรมการเรียนรู้การบริหารงานสาธารณสุข
1
208
  S 0404 PSPH
  การนำเสนองานวิจัย
1
209
  S 0405
  เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
1
210
  S 0405 PSB
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
1
211
  S 0405 PSC
  ......................
1
212
  S 0405 PSCS
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
1
213
  S 0405 PSE
  การสำรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1
214
  S 0405 PSF
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ
1
215
  S 0405 PSI
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา(Bye-nior)(ปี2)
1
216
  S 0405 PSM
  การปัจฉิมนิเทศ
1
217
  S 0405 PSP
  สานสัมพันธ์น้องพี่
1
218
  S 0405 PSPH
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา
1
219
  S 0406
  ปัจฉิมนิเทศปีสุดท้าย
1
220
  S 0407
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
1
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ลำดับ
รหัส
โครงการ/กิจกรรม
หน่วยกิจกรรม
1
  T 0101
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
1
2
  T 0101 PTC
  ทำบุญโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1
3
  T 0101 PTE
  ศึกษาดูงาน
1
4
  T 0101 PTG
  ครอบครูช่างก่อสร้าง/ทำบุญโปรแกรม
1
5
  T 0101 PTH
  ทำบญคนไฟฟ้า
1
6
  T 0101 PTL
  การอบรมคุณธรรม จริยธรรม
1
7
  T 0101 PTN
  ออกบริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
1
8
  T 0101 PTO
  กิจกรรมศึกษาดูงาน
1
9
  T 0102
  บายศรีสู่ขวัญ
1
10
  T 0102 PTC
  แห่เทียนพรรษา
1
11
  T 0102 PTE
  อบรมคุณธรรมจริยธรรม
1
12
  T 0102 PTG
  สานสัมพันธ์พี่น้องก่อสร้าง
1
13
  T 0102 PTH
  กีฬาคนไฟฟ้า
1
14
  T 0102 PTL
  สานสัมพันธ์น้องพี่ ชาวโลจิสติกส์
1
15
  T 0102 PTN
  กิจกรรมปรับความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า
1
16
  T 0102 PTO
  กิจกรรมราชภัฏวิชาการและส่งเสริมวิชาชีพ
1
17
  T 0103
  อบรมทักษะวิชาชีพ
1
18
  T 0103 PTC
  5 ส
1
19
  T 0103 PTE
  กิจกรรมออกแนะแนว
1
20
  T 0103 PTG
  ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีก่อสร้าง
1
21
  T 0103 PTH
  ราชภัฏวิชาการ
1
22
  T 0103 PTL
  พัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพ
1
23
  T 0103 PTN
  เสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
1
24
  T 0103 PTO
  กิจกรรมออกค่ายอาสา “สาดสีเติมฝัน”
1
25
  T 0104
  ไหว้ครูช่าง
1
26
  T 0104 PTC
  สร้างความสัมพันธ์น้องพี่โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1
27
  T 0104 PTE
  กิจกรรมสานสัมพันธ์พลังงาน
1
28
  T 0104 PTG
  “ก่อสร้างอาสา” พัฒนาท้องถิ่น
1
29
  T 0104 PTH
  สานสัมพันไฟฟ้าและศิษย์เก่า
1
30
  T 0104 PTL
  ทำบุญสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
1
31
  T 0104 PTN
  เสริมทักษะนอกหลักสูตร (ทักษะชีวิต)
1
32
  T 0104 PTO
  กิจกรรมบวงสรวงพระพิฆเณศวร
1
33
  T 0105
  อบรมทักษะมาตรฐานคอมพิวเตอร์ชุดที่ 1
1
34
  T 0105 PTC
  อบรมเสริมทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์
1
35
  T 0105 PTE
  กิจกรรมราชภัฏวิชาการ
1
36
  T 0105 PTG
  ราชภัฏวิชาการ/บริการวิชาการ
1
37
  T 0105 PTH
  ศึกษาดูงาน
1
38
  T 0105 PTL
  กิจกรรมพิเศษ
1
39
  T 0105 PTN
  เสริมทักษะการใช้เครื่องมือวัด ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
1
40
  T 0105 PTO
  กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องชาวออกแบบ
1
41
  T 0106
  กีฬาเทคโนสัมพันธ์
1
42
  T 0107
  กีฬาระหว่างคณะ
1
43
  T 0108
  วิศวกรสังคมจิตอาสา
1
44
  T 0109
  สำนึกรักษ์ความเป็นไทย
1
45
  T 0110
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
1
46
  T 0111
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
1
47
  T 0201
  บายศรีสู่ขวัญ
1
48
  T 0201 PTC
  ทำบุญโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1
49
  T 0201 PTE
  ศึกษาดูงาน
1
50
  T 0201 PTG
  ครอบครูช่างก่อสร้าง/ทำบุญโปรแกรม
1
51
  T 0201 PTH
  ทำบญคนไฟฟ้า
1
52
  T 0201 PTL
  การอบรมคุณธรรม จริยธรรม
1
53
  T 0201 PTN
  ออกบริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
1
54
  T 0201 PTO
  กิจกรรมศึกษาดูงาน
1
55
  T 0202
  ไหว้ครูช่าง
1
56
  T 0202 PTC
  แห่เทียนพรรษา
1
57
  T 0202 PTE
  อบรมคุณธรรมจริยธรรม
1
58
  T 0202 PTG
  สานสัมพันธ์พี่น้องก่อสร้าง
1
59
  T 0202 PTH
  กีฬาคนไฟฟ้า
1
60
  T 0202 PTL
  สานสัมพันธ์น้องพี่ ชาวโลจิสติกส์
1
61
  T 0202 PTN
  อบรมการประยุกต์ใช้โปรแกรมออกแบบวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์
1
62
  T 0202 PTO
  กิจกรรมราชภัฏวิชาการและส่งเสริมวิชาชีพ
1
63
  T 0203
  อบรมทักษะมาตรฐานคอมพิวเตอร์ชุดที่ 2
1
64
  T 0203 PTC
  5 ส
1
65
  T 0203 PTE
  กิจกรรมออกแนะแนว
1
66
  T 0203 PTG
  ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีก่อสร้าง
1
67
  T 0203 PTH
  ราชภัฏวิชาการ
1
68
  T 0203 PTL
  พัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพ
1
69
  T 0203 PTN
  เสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
1
70
  T 0203 PTO
  กิจกรรมออกค่ายอาสา “สาดสีเติมฝัน”
1
71
  T 0204
  กีฬาเทคโนสัมพันธ์
1
72
  T 0204 PTC
  สร้างความสัมพันธ์น้องพี่โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1
73
  T 0204 PTE
  กิจกรรมสานสัมพันธ์พลังงาน
1
74
  T 0204 PTG
  “ก่อสร้างอาสา” พัฒนาท้องถิ่น
1
75
  T 0204 PTH
  สานสัมพันไฟฟ้าและศิษย์เก่า
1
76
  T 0204 PTL
  ทำบุญสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
1
77
  T 0204 PTN
  เสริมทักษะนอกหลักสูตร (ทักษะชีวิต)
1
78
  T 0204 PTO
  กิจกรรมบวงสรวงพระพิฆเณศวร
1
79
  T 0205
  กีฬาระหว่างคณะ
1
80
  T 0205 PTC
  ศึกษาดูงานวันนักประดิษฐ์
1
81
  T 0205 PTE
  กิจกรรมราชภัฏวิชาการ
1
82
  T 0205 PTG
  ราชภัฏวิชาการ/บริการวิชาการ
1
83
  T 0205 PTH
  ศึกษาดูงาน
1
84
  T 0205 PTL
  กิจกรรมพิเศษ
1
85
  T 0205 PTN
  เสริมทักษะการติดตั้ง ซ่อมบำรุงจานรับสัญญาณดาวเทียม
1
86
  T 0205 PTO
  กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องชาวออกแบบ
1
87
  T 0206
  วิศวกรสังคมจิตอาสา
1
88
  T 0207
  สำนึกรักษ์ความเป็นไทย
1
89
  T 0208
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
1
90
  T 0209
  อบรมทักษะวิชาชีพ
1
91
  T 0210
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
1
92
  T 0301
  บายศรีสู่ขวัญ
1
93
  T 0301 PTC
  ทำบุญโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1
94
  T 0301 PTE
  ศึกษาดูงาน
1
95
  T 0301 PTG
  ครอบครูช่างก่อสร้าง/ทำบุญโปรแกรม
1
96
  T 0301 PTH
  ทำบญคนไฟฟ้า
1
97
  T 0301 PTL
  การอบรมคุณธรรม จริยธรรม
1
98
  T 0301 PTN
  ออกบริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
1
99
  T 0301 PTO
  กิจกรรมศึกษาดูงาน
1
100
  T 0302
  ไหว้ครูช่าง
1
101
  T 0302 PTC
  แห่เทียนพรรษา
1
102
  T 0302 PTE
  อบรมคุณธรรมจริยธรรม
1
103
  T 0302 PTG
  สานสัมพันธ์พี่น้องก่อสร้าง
1
104
  T 0302 PTH
  กีฬาคนไฟฟ้า
1
105
  T 0302 PTL
  สานสัมพันธ์น้องพี่ ชาวโลจิสติกส์
1
106
  T 0302 PTN
  กิจกรรมการเรียนรู้การประยุกต์ใช้อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
1
107
  T 0302 PTO
  กิจกรรมราชภัฏวิชาการและส่งเสริมวิชาชีพ
1
108
  T 0303
  อบรมทักษะวิชาชีพ
1
109
  T 0303 PTC
  5 ส
1
110
  T 0303 PTE
  กิจกรรมออกแนะแนว
1
111
  T 0303 PTG
  ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีก่อสร้าง
1
112
  T 0303 PTH
  ราชภัฏวิชาการ
1
113
  T 0303 PTL
  พัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิชาชีพ
1
114
  T 0303 PTN
  เสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
1
115
  T 0303 PTO
  กิจกรรมออกค่ายอาสา “สาดสีเติมฝัน”
1
116
  T 0304
  กีฬาเทคโนสัมพันธ์
1
117
  T 0304 PTC
  สร้างความสัมพันธ์น้องพี่โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1
118
  T 0304 PTE
  กิจกรรมสานสัมพันธ์พลังงาน
1
119
  T 0304 PTG
  “ก่อสร้างอาสา” พัฒนาท้องถิ่น
1
120
  T 0304 PTH
  สานสัมพันไฟฟ้าและศิษย์เก่า
1
121
  T 0304 PTL
  ทำบุญสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
1
122
  T 0304 PTN
  เสริมทักษะนอกหลักสูตร (ทักษะชีวิต)
1
123
  T 0304 PTO
  กิจกรรมบวงสรวงพระพิฆเณศวร
1
124
  T 0305
  กีฬาระหว่างคณะ
1
125
  T 0305 PTC
  ศึกษาดูงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
1
126
  T 0305 PTE
  กิจกรรมราชภัฏวิชาการ
1
127
  T 0305 PTG
  ราชภัฏวิชาการ/บริการวิชาการ
1
128
  T 0305 PTH
  ศึกษาดูงาน
1
129
  T 0305 PTL
  กิจกรรมพิเศษ
1
130
  T 0305 PTN
  เสริมทักษะการติดตั้ง ระบบเครือข่ายและการประยุกต์ใช้งาน
1
131
  T 0305 PTO
  กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องชาวออกแบบ
1
132
  T 0306
  วิศวกรสังคมจิตอาสา
1
133
  T 0307
  สำนึกรักษ์ความเป็นไทย
1
134
  T 0308
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
1
135
  T 0309
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
1
136
  T 0401
  บายศรีสู่ขวัญ
1
137
  T 0401 PTC
  ทำบุญโปรแกรมคอมพิวเตอร์
1
138
  T 0401 PTE
  ศึกษาดูงาน
1
139
  T 0401 PTG
  ครอบครูช่างก่อสร้าง/ทำบุญโปรแกรม
1
140
  T 0401 PTH
  ทำบญคนไฟฟ้า
1
141
  T 0401 PTL
  ทำบุญสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
1
142
  T 0401 PTN
  ออกบริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
1
143
  T 0401 PTO
  กิจกรรมศึกษาดูงาน
1
144
  T 0402
  ไหว้ครูช่าง
1
145
  T 0402 PTC
  แห่เทียนพรรษา
1
146
  T 0402 PTE
  อบรมคุณธรรมจริยธรรม
1
147
  T 0402 PTG
  สานสัมพันธ์พี่น้องก่อสร้าง
1
148
  T 0402 PTH
  กีฬาคนไฟฟ้า
1
149
  T 0402 PTL
  การอบรมคุณธรรม จริยธรรม
1
150
  T 0402 PTN
  การประมวลผลความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
1
151
  T 0402 PTO
  กิจกรรมราชภัฏวิชาการและส่งเสริมวิชาชีพ
1
152
  T 0403
  สำนึกรักษ์ความเป็นไทย
1
153
  T 0403 PTC
  5 ส
1
154
  T 0403 PTE
  กิจกรรมออกแนะแนว
1
155
  T 0403 PTG
  ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีก่อสร้าง
1
156
  T 0403 PTH
  ราชภัฏวิชาการ
1
157
  T 0403 PTL
  สานสัมพันธ์น้องพี่ ชาวโลจิสติกส์
1
158
  T 0403 PTN
  เสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ
1
159
  T 0403 PTO
  กิจกรรมออกค่ายอาสา “สาดสีเติมฝัน”
1
160
  T 0404
  กีฬาระหว่างคณะ
1
161
  T 0404 PTC
  สร้างความสัมพันธ์น้องพี่โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1
162
  T 0404 PTE
  กิจกรรมสานสัมพันธ์พลังงาน
1
163
  T 0404 PTG
  “ก่อสร้างอาสา” พัฒนาท้องถิ่น
1
164
  T 0404 PTH
  สานสัมพันไฟฟ้าและศิษย์เก่า
1
165
  T 0404 PTL
  ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถ ในการทำงาน
1
166
  T 0404 PTN
  เสริมทักษะนอกหลักสูตร (ทักษะชีวิต)
1
167
  T 0404 PTO
  กิจกรรมบวงสรวงพระพิฆเณศวร
1
168
  T 0405
  วิศวกรสังคมจิตอาสา
1
169
  T 0405 PTC
  อบรมให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
1
170
  T 0405 PTE
  กิจกรรมราชภัฏวิชาการ
1
171
  T 0405 PTG
  ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์
1
172
  T 0405 PTH
  ศึกษาดูงาน
1
173
  T 0405 PTL
  ศึกษาดูงานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
1
174
  T 0405 PTN
  กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรม
1
175
  T 0405 PTO
  กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องชาวออกแบบ
1
176
  T 0406
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา
1
177
  T 0407
  อบรมทักษะวิชาชีพ
1
178
  T 0408
  ปัจฉิมนิเทศ
1
179
  T 0409
  กีฬาเทคโนสัมพันธ์
1
180
  T 0410
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
1
กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.