ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
05-02-2566 12:12:30
หน้าหลัก
ใบรายชื่อ
ตาราง กิจกรรมทั้งหมด
ตาราง เช็คกิจกรรม
ตาราง กิจกรรมหน่วยงาน
เข้าระบบ
สำหรับ นักศึกษา
สำหรับ ผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
1
  Home room
2563
ปิด
256o
0
2
  การเตรียมตัวหาที่ฝึกงาน
2566
ปิด
2566
0
3
  กิจกรรมพิเศษ
2566
ปิด
2566
0
4
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2566
ปิด
2566
0
5
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2566
ปิด
2566
0
6
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
2566
ปิด
2566
0
7
  กิจกรรมพิเศษ
2566
ปิด
2566
0
8
  พบอาจารย์ที่ปรึกษา
2566
ปิด
2566
0
9
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2566
ปิด
2566
0
10
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2566
ปิด
2566
0
11
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
2566
ปิด
2566
0
12
  กิจกรรมพิเศษ
2566
ปิด
2566
0
13
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2566
ปิด
2566
0
14
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2566
ปิด
2566
0
15
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
2566
ปิด
2566
0
16
  ศึกษาดูงานโปรแกรม
2566
ปิด
2566
0
17
  กิจกรรมพิเศษ
2566
ปิด
2566
0
18
  เตรียมความพร้อมในการทำงาน 1
30-11-2565
ปิด
2566
31
19
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2566
ปิด
2566
45
20
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2566
ปิด
2566
0
21
  กีฬาสีระหว่างคณะ
2565
ปิด
2565
0
22
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
2565
ปิด
2565
0
23
   Good Bye Senior
2565
ปิด
2565
0
24
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
2565
ปิด
2565
0
25
  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2565
ปิด
2565
19
26
  ประเพณีลอยกระทง
28-11-2565
ปิด
2565
173
27
  กีฬาสีระหว่างคณะ
2565
ปิด
2565
0
28
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
2565
ปิด
2565
0
29
   Good Bye Senior
2565
ปิด
2565
1
30
  จิตอาสาวิทยาการจัดการ
2565
ปิด
2565
7
31
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
2565
ปิด
2565
0
32
  กีฬาสีระหว่างคณะ
2565
ปิด
2565
0
33
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
2565
ปิด
2565
0
34
  Good Bye Senior
2565
ปิด
2565
0
35
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
2565
ปิด
2565
0
36
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โปรแกรมวิชา
2565
ปิด
2565
0
37
  พิธีไหว้ครูของโปรแกรมวิชา
2565
ปิด
2565
1
38
  การเตรียมความพร้อมทักษะทางธุรกิจ
2565
ปิด
2565
0
39
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
08-07-2565
ปิด
2565
45
40
  การพัฒนาบุคลิกภาพ นักการจัดการ
2565
ปิด
2565
0
41
  กิจกรรมพิเศษ
2565
ปิด
2565
0
42
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2565
ปิด
2565
45
43
  บัญชีครัวเรือน
2565
ปิด
2565
45
44
  การเตรียมตัวหาที่ฝึกงาน
2565
ปิด
2565
45
45
  กิจกรรมพิเศษ
2565
ปิด
2565
45
46
  ไหว้ครูมัคคุเทศก์ไทย
18-07-2565
ปิด
2565
23
47
  ไหว้ครูมัคคุเทศก์ไทย
18-07-2565
ปิด
2565
23
48
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
2565
ปิด
2565
98
49
  ฝึกปฏิบัติการภาคสนามโปรแกรมวิชา
18-07-2565
ปิด
2565
23
50
  กิจกรรมพิเศษ*
2565
ปิด
2565
98

จำนวน 873 รายการ : 18 หน้า | [ 1 ] ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ถัดไป>> หน้าสุดท้าย

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.