ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
05-02-2566 11:48:09
หน้าหลัก
ใบรายชื่อ
ตาราง กิจกรรมทั้งหมด
ตาราง เช็คกิจกรรม
ตาราง กิจกรรมหน่วยงาน
เข้าระบบ
สำหรับ นักศึกษา
สำหรับ ผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
51
  ไหว้ครูมัคคุเทศก์ไทย
18-07-2565
ปิด
2565
14
52
  ฝึกปฏิบัติการภาคสนามโปรแกรมวิชา
18-07-2565
ปิด
2565
14
53
  ท่องเที่ยวสัมพันธ์/อื่น ๆ
18-07-2565
ปิด
2565
14
54
  พัฒนาจิตปัญญา 1
18-07-2565
ปิด
2565
14
55
  ไหว้ครูมัคคุเทศก์ไทย
18-07-2565
ปิด
2565
23
56
  ฝึกปฏิบัติการภาคสนามโปรแกรมวิชา
18-07-2565
ปิด
2565
23
57
  ปัจฉิมนิเทศ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
18-07-2565
ปิด
2565
23
58
  ท่องเที่ยวสัมพันธ์/อื่น ๆ
18-07-2565
ปิด
2565
23
59
  เตรียมทักษะภาษาอังกฤษ TOEICS
18-07-2565
ปิด
2565
23
60
  ฝึกปฏิบัติการภาคสนามโปรแกรมวิชา
18-07-2565
ปิด
2565
23
61
  ฝึกปฏิบัติการภาคสนามต่างประเทศ
18-07-2565
ปิด
2565
23
62
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชา
18-07-2565
ปิด
2565
23
63
  ท่องเที่ยวสัมพันธ์/อื่น ๆ
18-07-2565
ปิด
2565
23
64
  พิธีไหว้ครูคณะ
21-07-2565
ปิด
2565
202
65
  ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ สหกิจ
5-11-2565
ปิด
2565
100
66
  พิธีไหว้ครูของโปรแกรมวิชา
25-07-2562
ปิด
2565
22
67
  สัมพันธ์น้องพี่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
02-07-2565
ปิด
2565
16
68
  เสริงสร้างคุณธรรม - จริยธรรม
02-07-2565
ปิด
2565
16
69
  ปฐมนิเทศคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
02-07-2565
ปิด
2565
16
70
  บำเพ็ญประโยชน์ 1
02-07-2565
ปิด
2565
16
71
  กิจกรรมพิเศษ 1
02-07-2565
ปิด
2565
16
72
  สัมพันธ์น้องพี่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
02-07-2565
ปิด
2565
16
73
  นิทรรศการโปรแกรม
02-07-2565
ปิด
2565
16
74
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
02-07-2565
ปิด
2565
16
75
  บำเพ็ญประโยชน์ 2
02-07-2565
ปิด
2565
16
76
  กิจกรรมพิเศษ 2
02-07-2565
ปิด
2565
16
77
  สัมพันธ์น้องพี่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
02-07-2565
ปิด
2565
16
78
  ปัจฉิมนิเทศ – น้องพบพี่
02-07-2565
ปิด
2565
16
79
  ศึกษาดูงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
02-07-2565
ปิด
2565
16
80
  สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
02-07-2565
ปิด
2565
16
81
  กิจกรรมพิเศษ 3
02-07-2565
ปิด
2565
16
82
  ปัจฉิมนิเทศ – น้องพบพี่
02-07-2565
ปิด
2565
16
83
  อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ
02-07-2565
ปิด
2565
16
84
  อบรม Rusume
02-07-2565
ปิด
2565
16
85
  อบรมการจัดทำแผนที่
02-07-2565
ปิด
2565
16
86
  กิจกรรมพิเศษ 4
02-07-2565
ปิด
2565
16
87
  บัณฑิตจิตบริการ
24-08-2565
ปิด
2565
15
88
  กิจกรรมพิเศษ*
2565
ปิด
2565
7
89
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
2565
ปิด
2565
40
90
  พิธีไหว้ครู
07-08-2565
ปิด
2565
259
91
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
10-06-2565
ปิด
2565
0
92
  ฝ่ายกิจการนักศึกษาพบนักศึกษา
04-09-2565
ปิด
2565
180
93
  เตรียมตัวก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน 3
14-09-2565
ปิด
2565
92
94
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิชา
2565
ปิด
2565
2
95
  พิธีไหว้ครูของโปรแกรมวิชา
2565
ปิด
2565
2
96
  การเตรียมความพร้อมทักษะทางธุรกิจ
2565
ปิด
2565
3
97
  การพัฒนาบุคลิกภาพ นักการจัดการ
2565
ปิด
2565
3
98
  กิจกรรมพิเศษ
2565
ปิด
2565
1
99
  นิเทศศาสตร์สัมพันธ์
2565
ปิด
2565
13
100
  เตรียมความพร้อมรองรับการฝึกงาน
09-2565
ปิด
2565
13

จำนวน 873 รายการ : 18 หน้า | หน้าแรก << ย้อนกลับ ( 1 ) [ 2 ] ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ถัดไป>> หน้าสุดท้าย

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.