ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
05-02-2566 11:32:48
หน้าหลัก
ใบรายชื่อ
ตาราง กิจกรรมทั้งหมด
ตาราง เช็คกิจกรรม
ตาราง กิจกรรมหน่วยงาน
เข้าระบบ
สำหรับ นักศึกษา
สำหรับ ผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
101
  ท่องเที่ยวสัมพันธ์/อื่น ๆ
03-07-2564
ปิด
2564
23
102
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชา
03-07-2564
ปิด
2564
23
103
  ฝึกปฏิบัติการภาคสนามต่างประเทศ
03-07-2564
ปิด
2564
23
104
  ฝึกปฏิบัติการภาคสนามโปรแกรมวิชา
03-07-2564
ปิด
2564
23
105
  ไหว้ครูมัคคุเทศก์ไทย
03-07-2564
ปิด
2564
23
106
  สัมพันธ์น้องพี่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2564
ปิด
2564
21
107
  เสริงสร้างคุณธรรม - จริยธรรม
2564
ปิด
2564
21
108
  ปฐมนิเทศคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2564
ปิด
2564
21
109
  บำเพ็ญประโยชน์ 1
2564
ปิด
2564
21
110
  กิจกรรมพิเศษ 1
2564
ปิด
2564
21
111
  สัมพันธ์น้องพี่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2564
ปิด
2564
21
112
  นิทรรศการโปรแกรม
2564
ปิด
2564
21
113
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
2564
ปิด
2564
21
114
  บำเพ็ญประโยชน์ 2
2564
ปิด
2564
21
115
  กิจกรรมพิเศษ 2
2564
ปิด
2564
21
116
  สัมพันธ์น้องพี่คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2564
ปิด
2564
21
117
  กิจกรรมพิเศษ
2564
ปิด
2564
1
118
  ปัจฉิมนิเทศ – น้องพบพี่
2564
ปิด
2564
21
119
  ศึกษาดูงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2564
ปิด
2564
21
120
  สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2564
ปิด
2564
21
121
  กิจกรรมพิเศษ 3
2564
ปิด
2564
21
122
  ปัจฉิมนิเทศ – น้องพบพี่
2564
ปิด
2564
21
123
  อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ
2564
ปิด
2564
21
124
  อบรม Rusume
2564
ปิด
2564
21
125
  อบรมการจัดทำแผนที่
2564
ปิด
2564
21
126
  กิจกรรมพิเศษ 4
2564
ปิด
2564
21
127
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2564
ปิด
2564
84
128
  บัญชีครัวเรือน
2564
ปิด
2564
84
129
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2564
ปิด
2564
84
130
  การเตรียมตัวหาที่ฝึกงาน
2564
ปิด
2564
162
131
  กิจกรรมพิเศษ
2564
ปิด
2564
59
132
  แนะแนวการศึกษา
2564
ปิด
2564
15
133
  นิเทศศาสตร์สัมพันธ์
2564
ปิด
2564
15
134
  จัดทำแฟ้มสะสมงาน
2564
ปิด
2564
14
135
  เตรียมความพร้อมรองรับการฝึกงาน
2564
ปิด
2564
14
136
  กิจกรรมพิเศษ
2564
ปิด
2564
15
137
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2564
ปิด
2564
89
138
  FMS FRESHY NIGHT
2564
ปิด
2564
5
139
  กีฬาสีระหว่างคณะ
2564
ปิด
2564
1
140
   Good Bye Senior
2564
ปิด
2564
4
141
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
9-03-2565
ปิด
2564
104
142
  ประเพณีลอยกระทง
30-11-2564
ปิด
2564
108
143
  FMS FRESHY NIGHT
2564
ปิด
2564
3
144
  FMS FRESHY NIGHT
2564
ปิด
2564
1
145
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โปรแกรมวิชา
2564
ปิด
2564
30
146
  กีฬาสีระหว่างคณะ
2564
ปิด
2564
1
147
  พิธีไหว้ครูของโปรแกรมวิชา
2564
ปิด
2564
30
148
  การเตรียมความพร้อมทักษะทางธุรกิจ
2564
ปิด
2564
32
149
  Good Bye Senior
2564
ปิด
2564
0
150
  การพัฒนาบุคลิกภาพ นักการจัดการ
2564
ปิด
2564
29

จำนวน 873 รายการ : 18 หน้า | หน้าแรก << ย้อนกลับ ( 1 ) ( 2 ) [ 3 ] ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ถัดไป>> หน้าสุดท้าย

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.