ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
05-02-2566 10:59:12
หน้าหลัก
ใบรายชื่อ
ตาราง กิจกรรมทั้งหมด
ตาราง เช็คกิจกรรม
ตาราง กิจกรรมหน่วยงาน
เข้าระบบ
สำหรับ นักศึกษา
สำหรับ ผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
201
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
16-12-2563
ปิด
2563
156
202
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
16-12-2563
ปิด
2563
157
203
  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
16-12-2563
ปิด
2563
132
204
  ส่งเสริมประชาธิปไตย
16-12-2563
ปิด
2563
133
205
  แนะแนวการศึกษา
2563
ปิด
2563
14
206
   Good Bye Senior
2563
ปิด
2563
31
207
  นิเทศศาสตร์สัมพันธ์
2563
ปิด
2563
14
208
  กิจกรรมเฉพาะกิจ*
2563
ปิด
2563
31
209
  บริการวิชาการโปรแกรม
2563
ปิด
2563
14
210
  ศึกษาดูงาน
2563
ปิด
2563
14
211
  กิจกรรมพิเศษ*
2563
ปิด
2563
40
212
  กิจกรรมพิเศษ
2563
ปิด
2563
14
213
  กิจกรรมพิเศษ*
2563
ปิด
2563
61
214
  บัณฑิตจิตบริการ
2563
ปิด
2563
50
215
  ปฐมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชา
11-07-2563
ปิด
2563
56
216
  ไหว้ครูมัคคุเทศก์ไทย
11-07-2563
ปิด
2563
54
217
  ฝึกปฏิบัติการภาคสนามโปรแกรมวิชา
11-07-2563
ปิด
2563
55
218
  ท่องเที่ยวสัมพันธ์/อื่น ๆ
11-07-2563
ปิด
2563
55
219
  กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
2563
ปิด
2563
39
220
  พัฒนาจิตปัญญา 1
11-07-2563
ปิด
2563
55
221
  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2563
ปิด
2563
42
222
  กิจกรรมพิเศษ*
2563
ปิด
2563
23
223
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
2563
ปิด
2563
0
224
  กิจกรรมพิเศษ
2563
ปิด
2563
45
225
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2563
ปิด
2563
45
226
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2563
ปิด
2563
0
227
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
20-07-2563
ปิด
2563
45
228
  พบอาจารย์ที่ปรึกษา
2563
ปิด
2563
45
229
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
20-07-2563
ปิด
2563
45
230
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
2563
ปิด
2563
46
231
  กิจกรรมพิเศษ
2563
ปิด
2563
45
232
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2563
ปิด
2563
83
233
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2563
ปิด
2563
29
234
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
2563
ปิด
2563
84
235
  ศึกษาดูงานโปรแกรม
2563
ปิด
2563
86
236
  กิจกรรมพิเศษ
2563
ปิด
2563
79
237
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2563
ปิด
2563
1
238
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2563
ปิด
2563
0
239
  บัญชีครัวเรือน
2563
ปิด
2563
1
240
  กีฬาสีระหว่างคณะ
2563
ปิด
2563
2
241
  การเตรียมตัวหาที่ฝึกงาน
2563
ปิด
2563
1
242
  กิจกรรมพิเศษ
2563
ปิด
2563
0
243
  ไหว้ครูมัคคุเทศก์ไทย
20-07-2563
ปิด
2563
29
244
  ไหว้ครูมัคคุเทศก์ไทย
20-07-2563
ปิด
2563
24
245
  ไหว้ครูมัคคุเทศก์ไทย
20-07-2563
ปิด
2563
23
246
  ฝึกปฏิบัติการภาคสนามต่างประเทศ
20-07-2563
ปิด
2563
24
247
  ท่องเที่ยวสัมพันธ์/อื่น ๆ
21-07-2563
ปิด
2563
24
248
  ท่องเที่ยวสัมพันธ์/อื่น ๆ
02-08-2563
ปิด
2563
28
249
  ท่องเที่ยวสัมพันธ์/อื่น ๆ
02-08-2563
ปิด
2563
23
250
  ฝึกปฏิบัติการภาคสนามโปรแกรมวิชา
02-08-2563
ปิด
2563
23

จำนวน 873 รายการ : 18 หน้า | หน้าแรก << ย้อนกลับ ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) [ 5 ] ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ถัดไป>> หน้าสุดท้าย

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.