ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
05-02-2566 10:38:44
หน้าหลัก
ใบรายชื่อ
ตาราง กิจกรรมทั้งหมด
ตาราง เช็คกิจกรรม
ตาราง กิจกรรมหน่วยงาน
เข้าระบบ
สำหรับ นักศึกษา
สำหรับ ผู้ดูแลระบบ/เจ้าหน้าที่
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
ลำดับ
หมายเลขโครงการ/กิจกรรม
โครงการ/กิจกรรม
วันที่จัด
สถานะ
ปีการศึกษา
จำนวน (คน)
พิมพ์รายชื่อ
251
  ฝึกปฏิบัติการภาคสนามโปรแกรมวิชา
02-08-2563
ปิด
2563
24
252
  กีฬาสีระหว่างคณะ
2563
ปิด
2563
7
253
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิชา
2563
ปิด
2563
6
254
  พิธีไหว้ครูของโปรแกรมวิชา
2563
ปิด
2563
30
255
  Home room
14-08-2563
ปิด
2563
0
256
  การเตรียมความพร้อมทักษะทางธุรกิจ
2563
ปิด
2563
30
257
  บริการวิชาการ
14-08-2563
ปิด
2563
11
258
  การพัฒนาบุคลิกภาพ นักการจัดการ
2563
ปิด
2563
7
259
  สัมมนาการตลาด
14-08-2563
ปิด
2563
12
260
  กิจกรรมพิเศษ
2563
ปิด
2563
31
261
  วิจัยการตลาด
14-08-2563
ปิด
2563
11
262
  ฟังบรรยายพิเศษ
14-08-2563
ปิด
2563
0
263
  บัณฑิตจิตบริการ
2563
ปิด
2563
12
264
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิช��
2563
ปิด
2563
30
265
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชา
25-08-2563
ปิด
2563
24
266
  แนะแนวการศึกษา
2563
ปิด
2563
13
267
  นิเทศศาสตร์สัมพันธ์
2563
ปิด
2563
13
268
  บริการวิชาการโปรแกรม
2563
ปิด
2563
13
269
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โปรแกรมวิช��
2562
ปิด
2562
26
270
  พบอาจารย์ที่ปรึกษา
2562
ปิด
2562
56
271
  พิธีไหว้ครูโปรแกรม
2562
ปิด
2562
56
272
  สานสัมพันธ์น้องพี่บัญชี
2562
ปิด
2562
56
273
  กีฬาระหว่างโปรแกรม
2562
ปิด
2562
56
274
  กิจกรรมพิเศษ
2562
ปิด
2562
56
275
  เตรียมความพร้อมนักศึกษาแรกเข้า
2562
ปิด
2562
17
276
  Home room
2562
ปิด
2562
17
277
  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
2562
ปิด
2562
17
278
  ไหว้ครูโปรแกรม
2562
ปิด
2562
17
279
  คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2562
ปิด
2562
17
280
  ไหว้ครูมัคคุเทศก์ไทย
04-07-2562
ปิด
2562
8
281
  Home room
2562
ปิด
2562
17
282
  ฝึกปฏิบัติการภาคสนามโปรแกรมวิชา
07-07-2562
ปิด
2562
26
283
  ปฏิบัติการขาย MK Shop
2562
ปิด
2562
17
284
  ฝึกปฏิบัติการภาคสนามต่างประเทศ
07-07-2562
ปิด
2562
26
285
  ปฏิบัติงานขาย Online
2562
ปิด
2562
17
286
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโปรแกรมวิชา
07-07-2562
ปิด
2562
26
287
  อบรมเตรียมสอบ TOEIC
2562
ปิด
2562
17
288
  ท่องเที่ยวสัมพันธ์/อื่น ๆ
07-07-2562
ปิด
2562
26
289
  คุณรักลูก ครูรักศิษย์ ร่วมผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
2562
ปิด
2562
17
290
  ฝึกปฏิบัติการภาคสนามโปรแกรมวิชา
07-07-2562
ปิด
2562
1
291
  Home room
2562
ปิด
2562
12
292
  อบรมการใช้โปรแกรม Illustrator
2562
ปิด
2562
12
293
  อบรมการใช้โปรแกรม Photoshop
2562
ปิด
2562
12
294
  การแข่งขันทักษะทางการตลาด
2562
ปิด
2562
12
295
  ศึกษาดูงาน
2562
ปิด
2562
12
296
  Home room
2562
ปิด
2562
12
297
  บริการวิชาการ
2562
ปิด
2562
12
298
  สัมมนาการตลาด
2562
ปิด
2562
12
299
  วิจัยการตลาด
2562
ปิด
2562
12
300
  ฟังบรรยายพิเศษ
2562
ปิด
2562
12

จำนวน 873 รายการ : 18 หน้า | หน้าแรก << ย้อนกลับ ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) [ 6 ] ( 7 ) ( 8 ) ( 9 ) ( 10 ) ( 11 ) ถัดไป>> หน้าสุดท้าย

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่ 69 หมู่ที่ 1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
Copyright © 2016. กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร.