คลังรูปภาพ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

25-07-2018 : ผู้เข้าชม 10 : กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

19-07-2018 : ผู้เข้าชม 14 : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

19-07-2018 : ผู้เข้าชม 8 : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

12-07-2018 : ผู้เข้าชม 6 : นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 35 วันที่ 12 กรกฏาคม 2561

13-06-2018 : ผู้เข้าชม 30 : อบรมสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี

13-06-2018 : ผู้เข้าชม 27 : โครงการพัฒนาระบบและกลไกงานคุณภาพการศึกษา

13-06-2018 : ผู้เข้าชม 32 : โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21

06-06-2018 : ผู้เข้าชม 28 : ศึกษาดูงานสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC

06-06-2018 : ผู้เข้าชม 28 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมดอกสัก มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

11-03-2018 : ผู้เข้าชม 32 : พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ