คลังรูปภาพ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

03-03-2018 : ผู้เข้าชม 259 : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 5712207 สัมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

07-02-2018 : ผู้เข้าชม 101 : การแข่งขันตอบปัญหา QR COAD ในกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการในศตวรรษที่ 21 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

05-02-2018 : ผู้เข้าชม 24 : อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์หัวข้อเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในยุค Thailand 4.0

02-02-2018 : ผู้เข้าชม 27 : อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULib

02-02-2018 : ผู้เข้าชม 10 : ศิลป์ในสวนปีที่ 4 ครั้งที่ 12 วันอาทิตย์ 28 มกราคม 2561

26-12-2017 : ผู้เข้าชม 25 : นิเทศนักศึกษาโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม วันที่ 26 ธันวาคม 2560

26-12-2017 : ผู้เข้าชม 19 : นิเทศนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพช วันที่ 26 ธันวาคม 2560

07-11-2017 : ผู้เข้าชม 39 : บัณฑิตใหม่ 2560 รหัส 5512206

06-09-2017 : ผู้เข้าชม 430 : เข้าพรรษา...สร้างบุญ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม(ช่วงเข้าพรรษา) การทำบุญถวายภัตตาหารเพล วันที่ 6 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมพิกุล ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

27-07-2017 : ผู้เข้าชม 79 : Big Cleaning Day 2017