คลังรูปภาพ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

03-07-2019 : ผู้เข้าชม 90 : คณาจารย์ของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ร่วมประชุมเปิดภาคเรียน ที่ 1/2562

01-07-2019 : ผู้เข้าชม 77 : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

24-06-2019 : ผู้เข้าชม 94 : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 เทิดไท้องค์ราชัน สู่สถาบันของพระราชา

23-11-2018 : ผู้เข้าชม 107 : นิทรรศการราชภัฏกำแพงเพชรวิชาการ ครั้งที่ 15

10-10-2018 : ผู้เข้าชม 156 : การสัมนาวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีและ การให้บริการในยุคไทยแลนด์ 4.0 วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมต้นสัก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

25-07-2018 : ผู้เข้าชม 145 : กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

19-07-2018 : ผู้เข้าชม 118 : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

19-07-2018 : ผู้เข้าชม 103 : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

12-07-2018 : ผู้เข้าชม 70 : นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 35 วันที่ 12 กรกฏาคม 2561

13-06-2018 : ผู้เข้าชม 89 : อบรมสัมมนาทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี