การอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดออกแบบสร้างสรรค์ผลงานสื่อ ด้วยโปรแกรม CANVA หัวข้อ “ห้องสมุดในฝัน” (แบบโปสเตอร์) โครงการ 50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วันที่ 27 มกราคม 2566

เผยแพร่เมื่อ 27 มกราคม 2566 82 Share


ภาพกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน งาน “50 ปี KPRU” มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 26 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมพิกุลคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 26 มกราคม 2566 79 Share


กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา ภายใต้งาน “50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 26 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 12 มกราคม 2566 455 Share

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวดออกแบบสร้างสรรค์ผลงานสื่อ ด้วยโปรแกรม CANVA หัวข้อ “ห้องสมุดในฝัน” (แบบโปสเตอร์) โครงการ 50 ปี KPRU สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วันที่ 27 มกราคม 2566

เผยแพร่เมื่อ 12 มกราคม 2566 592 Share

การแข่งขันตอบปัญหาด้านบรรณารักษศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้โครงการเปิดบ้านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “Open House HUSO 2022” ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรม Open House HUSO 2022 วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2565 898 Share


มีต่อ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้บอร์ดเกมเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน ภายใต้โครงการบูรณาการพันธกิจระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 17 ธันวาคม 2565  ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 19 ธันวาคม 2565 443 Share


การบริการวิชาการ จัดระบบห้องสมุด ลงทะเบียนรายการทรัพยากรสารสนเทศ(เบื้องต้น) ในการบูรณาการการเรียนการสอน และ ฝึกปฏิบัติ เสริมทักษะและประสบการณ์ ให้กับนักศึกษา เสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับครูประจำห้องสมุด

วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องสมุด โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 22 ตุลาคม 2565 1,166 Share


โครงการบริการวิชาการ การจัดห้องสมุดและบริการส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนอ่างทองพัฒนา ต.อ่างทอง จ.กำแพงเพชร

วันที่ 22 สิงหาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ 22 สิงหาคม 2565 1,956 Share


โครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของคุณครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ 7 กรกฎาคม 2565 1,932 Share


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้และสร้างนวัตกรรมบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 11 พฤษภาคม 2565 2,300 Share


มีต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 เรื่อง การออกแบบและพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อการบริการวิชาการ

วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2565 954 Share


การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมวิชาห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULIB ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 2และ3

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 6 สิงหาคม 2565 1,650 Share


กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษ ที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565  

เผยแพร่เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2565 2,249 Share


โครงการสัมมนา (ออนไลน์) ในหัวข้อ การบริการห้องสมุดโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

เผยแพร่เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2565 2,518 Share


วันที่ 31 มกราคม 2564 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 31 มกราคม 2564 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาทักษะดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เกิดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในวิชาชีพเพื่อการก้าวสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาในโปรแกรมวิชาฯ วิทยากร โดย คุณจิรพงษ์ เทียนแขก และคุณเมตตรัย ตะติยะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 31 มกราคม 2564 2 4,532 Share


มีต่อ

ห้องสมุดยุค Thailand 4.0 : ความหมายของ Thailand 4.0

        Thailand 4.0 นับเป็นโมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคนี้ที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมไปด้วยกัน ช่วยกันผลักดันไปพร้อม ๆ กัน สิ่งสำคัญที่สุดในการทำให้โมเดลนี้ประสบความสำเร็จก็คือ ต้องคิดให้มาก คิดให้จบ อ่านให้ขาด ต้องกล้าเปลี่ยนแปลง อย่ามัวแต่โทษกันเมื่อมีอะไรผิดพลาด เพราะทุกอย่างเปรียบเสมือนการเรียนรู้ ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็เหมือนกับเราย่ำอยู่กับที่ ซึ่งด้วยกับโมเดล Thailand 4.0 นี้บวกกับพลังของคนในชาติ การเปลี่ยนแปลงจาก ‘ประเทศกำลังพัฒนา’ ไปสู่ ‘ประเทศพัฒนาแล้ว’ คงไม่ใช่แค่เรื่องในความฝันอีกต่อไป

เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2560 11,104 Share

ห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0,ทรัพยากรสารสนเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0

ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สื่อหรือวัสดุที่ใช้เก็บบันทึกสารสนเทศ  เราใช้วัสดุหลายรูปแบบในการบันทึก    ทั้งนี้เนื่องจากสารสนเทศมีทั้งตัวอักษร  ข้อความ  รูปภาพ และเสียง    ซึ่งอาจจัดกลุ่มทรัพยากรสารสนเทศได้เป็น 3 ประเภทคือ   (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม,  2549) 1. วัสดุตีพิมพ์ (printed materials)  2. วัสดุไม่ตีพิมพ์ (non-printed material)   3. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (electronic database

เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2560 6,471 Share

การบริหารห้องสมุดยุคThailand 4.0 : อาคารและสถานที่ห้องสมุดยุคThailand 4.0

สำหรับโครงการสร้างอาคารใหม่ แนวทางสมัยใหม่ที่นิยมมาก ที่สุดคือการสร้างพื้นที่เปิดโล่ง พื้นที่เปิดโล่งแก้ไขปัญหาความ ไม่แน่นอนบางประการที่กล่าวถึงในส่วนที่แล้ว รวมทั้งความ เป็นไปได้ในการแปลงโครงสร้างใหม่ได้อย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด การดำเนินงานพื้นที่เปิดโล่งที่ประสบความสำเร็จสูงสุดคือการ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการเชื่อมต่อพื้นที่เหล่านี้ เพื่อเลี่ยงการจราจรที่ไม่จำเป็นผ่านตัวอาคาร ซึ่งอาจเกิดจากบันได ที่วางตำแหน่งไม่เหมาะสม หรือชั้นลอยที่ออกแบบวางแผนไว้ อย่างอ่อนด้อย หรือช่องรับแสงครอบพื้นที่เปิดโล่งเพียงเพื่อ ผลทางสถาปัตยกรรม พื้นที่เปิดโล่งซึ่งเสนอความเป็นไปได้ที่ไร้ขอบเขตช่วยให้การ เตรียมรับสถานการณ์อนาคตผิดพลาดได้ยาก

เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2560 6,352 Share

การบริหารห้องสมุดยุค Thailand 4.0 : ลักษณะห้องสมุดและการศึกษายุค thailand 4.0

การศึกษาจึงต้องเร่งดำเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับเด็กไทย ได้เข้าก้าวสู่ Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้าน เช่นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เป็นหัวใจสำคัญในการสื่อสารกับนานาชาติ ทั้งเพื่อการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ การประสานความร่วมมือ และการค้าขาย ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการยกระดับภาษาอังกฤษของประเทศผ่านโครงการสำคัญต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาครูภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการ Boot Camp, จัดทำแอพพลิเคชั่น Echo Hybrid, Echo English เป็นต้น

เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2560 5,503 Share

ห้องสมุดยุค 4.0 : งานบริการห้องสมุด

หัวใจหลักของสถาบันบริการสารนิเทศ คือ การบริการที่เป็นที่น่าประทับใจ ที่เกิดจากผู้มาใช้บริการ เกิดความพึงพอใจกับผู้ใช้บริการ ส่งผลให้เกิดความเต็มใจและยินดีให้บริการตากผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดด้วยเช่นกัน เนื่องจากการบริการนั้นเป็นภาพลักษณ์แรกที่ผู้มารับบริการพบเห็นเป็นสิ่งแรก ในการเข้าใช้บริการห้องสมุดในแต่ละครั้ง การได้รับความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการหรือการมีมิตรไมตรีต่อกันนั้น ย่อมเป็นจุดเริ่มต้นของความความประทับใจทั้งต่อผู้ให้และผู้รับบริการนั่นเอง

เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2560 6,442 Share

มีต่อ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2564 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา

วันที่ 10 มิถุนายน 2565

เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน 2565 1,656 Share


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา

วันที่ 9 มิถุนายน 2564

เผยแพร่เมื่อ 9 มิถุนายน 2564 3,696 Share


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

วันที่ 17 มิถุนายน 2563

เผยแพร่เมื่อ 17 มิถุนายน 2563 5,305 Share


ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ 15 มิถุนายน 2563 4 5,561 Share


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมดอกสัก สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 1 กรกฎาคม 2562 5,688 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร