หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา B.Ed.(Library and Information Studies)

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา B.Ed.(Library and Information Studies)

เผยแพร่เมื่อ 14 มิถุนายน 2564 959 Share

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ท่านอธิการบดี นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานห้องสมุด ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

วันที่ 9 มีนาคม 2564 รศ.ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ศึกษาดูงานห้องสมุด ณ โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โดยมีท่าน ผอ.สอิ้ง กันยะมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม พร้อมทั้งคุณครูศรินญา ชาญเชี่ยว และคุณครูณภัทร บุญพูลเกิด (ครูบรรณารักษ์) ร่วมเป็นวิทยากรนำชมห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ และห้องแสดงผลงานศิลปหัตถกรรมของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

เผยแพร่เมื่อ 9 มีนาคม 2564 1,656 Share


วันที่ 2 มีนาคม 2564 กิจกรรมแนะแนวและสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วันที่ 2 มีนาคม 2564 คณาจารย์โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา ได้จัดกิจกรรมแนะแนวเชิงบูรณาการและสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าบรรณารักษ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ โรงเรียนต่าง ๆ อาทิ โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ เป็นต้น โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและผสมผสานกับกิจกรรมแนะแนวเชิงบูรณาการเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตระหนักถึงคุณค่าของห้องสมุดและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2564 1,819 Share


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของยุวบรรณารักษ์ในจังหวัดกำแพงเพชร

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โปรแกรมบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา ได้ดำเนินการจัดโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของยุวบรรณารักษ์ในจังหวัดกำแพงเพชร ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม เพื่อส่งเสริมทักษะให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถปฏิบัติงานในห้องสมุดโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 50 คน และในรอบสุดท้ายมีทีมยุวบรรณารักษ์ (ม.ปลาย) จำนวน 3 ทีม ที่สามารถผ่านเข้ามานำเสนอโครงงานนวัตกรรมห้องสมุด ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมทั้งได้รับทุนการศึกษาจากโครงการนี้ร่วม 3,000 บาท

เผยแพร่เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2564 2,238 Share


วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ทัศนศึกษาโครงการห้องสมุดสีเขียว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมทัศนศึกษาโครงการห้องสมุดสีเขียว Library Care the Bear 2020 เพื่อให้บรรณารักษ์ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน จัดโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปุถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ 15 ธันวาคม 2563 2,220 Share


มีต่อ

โครงการบริการวิชาการ การจัดห้องสมุดและบริการส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนอ่างทองพัฒนา ต.อ่างทอง จ.กำแพงเพชร

วันที่ 22 สิงหาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ 22 สิงหาคม 2565 198 Share


โครงการพัฒนาเครือข่ายวิชาชีพด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ของคุณครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียน

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ 7 กรกฎาคม 2565 344 Share


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้และสร้างนวัตกรรมบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมพิกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ 11 พฤษภาคม 2565 358 Share


บริการวิชาการโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนผ่านกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การออกแบบบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้แบบ Active Learning ”

เผยแพร่เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2563 3,706 Share


บูรณาการเรียนรู้ กับ การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ

วันที่ 11-13 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก อาจารย์ และนักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ บูรณาการเรียนรู้ กับ การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ในรายวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานห้องสมุด (Software Package for Library Work)

เผยแพร่เมื่อ 11 มีนาคม 2561 3,011 Share


มีต่อ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมวิชาห้องสมุดอัตโนมัติ KPRULIB ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ ชั้นปีที่ 2และ3

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 6 สิงหาคม 2565 189 Share


กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษ ที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565  

เผยแพร่เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2565 494 Share


โครงการสัมมนา (ออนไลน์) ในหัวข้อ การบริการห้องสมุดโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565

เผยแพร่เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2565 630 Share


วันที่ 31 มกราคม 2564 โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 31 มกราคม 2564 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และพัฒนาทักษะดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เกิดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในวิชาชีพเพื่อการก้าวสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาในโปรแกรมวิชาฯ วิทยากร โดย คุณจิรพงษ์ เทียนแขก และคุณเมตตรัย ตะติยะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 31 มกราคม 2564 2 2,175 Share


วันที่ 30 ตุลาคม 2563 การอบรมทักษะการตัดต่อคลิปวิดีโอและนำเสนอคลิปแนะนำทรัพยากรสารสนเทศ

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 รศ.อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์ และอาจารย์นารถนรี เฟื่องอิ่ม ได้จัดโครงการอบรมทักษะการตัดต่อคลิปวิดีโอนำเสนอทรัพยากรสารสนเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา) โดยมีคุณจิรพงษ์ เทียนแขก และคุณเมตตรัย ตะติยะ นักวิชาการคมพิวเตอร์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ทั้งนี้โครงการดังกล่าว เป็นการบูรณาการ 2 รายวิชาเข้าด้วยยกัน ได้แก่ (1) รายวิชาการอ่านส่งเสริมการอ่านในสภาพแวดล้อมดิจิทัล และ (2) รายวิชาทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อมุ่งให้นักศึกษาเกิดทักษะการสื่อสารสารสนเทศผ่านสื่อออนไลน์สู่โลกดิจิทัล ติดตามผลงานนักศึกษาในหลักสูตรครูบรรณารักษ์ได้ที่ช่องยูทูป "LIS Kpru" ครับ

 

เผยแพร่เมื่อ 30 ตุลาคม 2563 1,734 Share


มีต่อ

ห้องสมุดยุค Thailand 4.0 : ความหมายของ Thailand 4.0

        Thailand 4.0 นับเป็นโมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคนี้ที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมไปด้วยกัน ช่วยกันผลักดันไปพร้อม ๆ กัน สิ่งสำคัญที่สุดในการทำให้โมเดลนี้ประสบความสำเร็จก็คือ ต้องคิดให้มาก คิดให้จบ อ่านให้ขาด ต้องกล้าเปลี่ยนแปลง อย่ามัวแต่โทษกันเมื่อมีอะไรผิดพลาด เพราะทุกอย่างเปรียบเสมือนการเรียนรู้ ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็เหมือนกับเราย่ำอยู่กับที่ ซึ่งด้วยกับโมเดล Thailand 4.0 นี้บวกกับพลังของคนในชาติ การเปลี่ยนแปลงจาก ‘ประเทศกำลังพัฒนา’ ไปสู่ ‘ประเทศพัฒนาแล้ว’ คงไม่ใช่แค่เรื่องในความฝันอีกต่อไป

เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2560 8,542 Share

ห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0,ทรัพยากรสารสนเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0

ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สื่อหรือวัสดุที่ใช้เก็บบันทึกสารสนเทศ  เราใช้วัสดุหลายรูปแบบในการบันทึก    ทั้งนี้เนื่องจากสารสนเทศมีทั้งตัวอักษร  ข้อความ  รูปภาพ และเสียง    ซึ่งอาจจัดกลุ่มทรัพยากรสารสนเทศได้เป็น 3 ประเภทคือ   (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม,  2549) 1. วัสดุตีพิมพ์ (printed materials)  2. วัสดุไม่ตีพิมพ์ (non-printed material)   3. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (electronic database

เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2560 3,855 Share

การบริหารห้องสมุดยุคThailand 4.0 : อาคารและสถานที่ห้องสมุดยุคThailand 4.0

สำหรับโครงการสร้างอาคารใหม่ แนวทางสมัยใหม่ที่นิยมมาก ที่สุดคือการสร้างพื้นที่เปิดโล่ง พื้นที่เปิดโล่งแก้ไขปัญหาความ ไม่แน่นอนบางประการที่กล่าวถึงในส่วนที่แล้ว รวมทั้งความ เป็นไปได้ในการแปลงโครงสร้างใหม่ได้อย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด การดำเนินงานพื้นที่เปิดโล่งที่ประสบความสำเร็จสูงสุดคือการ ไตร่ตรองอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการเชื่อมต่อพื้นที่เหล่านี้ เพื่อเลี่ยงการจราจรที่ไม่จำเป็นผ่านตัวอาคาร ซึ่งอาจเกิดจากบันได ที่วางตำแหน่งไม่เหมาะสม หรือชั้นลอยที่ออกแบบวางแผนไว้ อย่างอ่อนด้อย หรือช่องรับแสงครอบพื้นที่เปิดโล่งเพียงเพื่อ ผลทางสถาปัตยกรรม พื้นที่เปิดโล่งซึ่งเสนอความเป็นไปได้ที่ไร้ขอบเขตช่วยให้การ เตรียมรับสถานการณ์อนาคตผิดพลาดได้ยาก

เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2560 4,089 Share

การบริหารห้องสมุดยุค Thailand 4.0 : ลักษณะห้องสมุดและการศึกษายุค thailand 4.0

การศึกษาจึงต้องเร่งดำเนินการปฏิรูปการเรียนรู้ให้กับเด็กไทย ได้เข้าก้าวสู่ Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้าน เช่นการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เป็นหัวใจสำคัญในการสื่อสารกับนานาชาติ ทั้งเพื่อการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ การประสานความร่วมมือ และการค้าขาย ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการยกระดับภาษาอังกฤษของประเทศผ่านโครงการสำคัญต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาครูภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการ Boot Camp, จัดทำแอพพลิเคชั่น Echo Hybrid, Echo English เป็นต้น

เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2560 3,016 Share

ห้องสมุดยุค 4.0 : งานบริการห้องสมุด

หัวใจหลักของสถาบันบริการสารนิเทศ คือ การบริการที่เป็นที่น่าประทับใจ ที่เกิดจากผู้มาใช้บริการ เกิดความพึงพอใจกับผู้ใช้บริการ ส่งผลให้เกิดความเต็มใจและยินดีให้บริการตากผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดด้วยเช่นกัน เนื่องจากการบริการนั้นเป็นภาพลักษณ์แรกที่ผู้มารับบริการพบเห็นเป็นสิ่งแรก ในการเข้าใช้บริการห้องสมุดในแต่ละครั้ง การได้รับความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการหรือการมีมิตรไมตรีต่อกันนั้น ย่อมเป็นจุดเริ่มต้นของความความประทับใจทั้งต่อผู้ให้และผู้รับบริการนั่นเอง

เผยแพร่เมื่อ 28 กันยายน 2560 3,983 Share

มีต่อ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2564 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา

วันที่ 10 มิถุนายน 2565

เผยแพร่เมื่อ 10 มิถุนายน 2565 256 Share


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2563 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา

วันที่ 9 มิถุนายน 2564

เผยแพร่เมื่อ 9 มิถุนายน 2564 1,531 Share


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

วันที่ 17 มิถุนายน 2563

เผยแพร่เมื่อ 17 มิถุนายน 2563 2,786 Share


ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ 15 มิถุนายน 2563 4 3,174 Share


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมดอกสัก สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เผยแพร่เมื่อ 1 กรกฎาคม 2562 2,963 Share


มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร